Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zawezwanie do próby ugodowej a bieg terminu przedawnienia

Od jakiego momentu liczyć na nowo bieg terminu przedawnienia po bezskutecznym zawezwaniu do próby ugodowej?  Czy od momentu złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do sądu, czy od momentu zakończenia sprawy przez sąd tj. od momentu stwierdzenia przez Sąd, że do ugody nie doszło?

Jest to o tyle istotne zagadnienie, bowiem postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej potrafi trwać nawet kilka, czy kilkanaście miesięcy. Np. w relacjach między przedsiębiorcami, gdy termin przedawnienia wynosi 3 lata, to mieć bądź nie mieć dodatkowo kilka miesięcy dodatkowo to zawsze coś. 

Czemu służy zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej może prowadzić do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli w treści wniosku w sposób jednoznaczny oznaczono przedmiot żądania i jego wysokość. Zawezwanie do próby ugodowej najczęściej wykorzystywane jest do przerwania biegu przedawnienia roszczeń, aby termin przedawnienia biegł od samego początku.

Od kiedy przedawnienie biegnie na nowo?

Sad Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. V CSK 274/13) wskazał, że nie można podzielić poglądu, że jeżeli postępowanie pojednawcze nie zakończyło się zawarciem ugody, czas trwania postępowania nie ma znaczenia dla określenia dnia, od którego przedawnienie biegnie na nowo. Skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia następuje bowiem niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta, a więc także wtedy, gdy postępowanie zakończyło się stwierdzeniem sądu, że do ugody nie doszło.

Słusznie wskazano, że przepis art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego nie zawiera warunku zakończenia postępowania w sposób pozytywny dla wnioskodawcy; stanowi zaś jedynie, że przedawnienie biegnie na nowo po zakończeniu postępowania. Sposób zakończenia postępowania ma znaczenie dla określenia długości terminu przedawnienia. Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem albo ugodą przedawnia się z upływem lat dziesięciu (obecnie 6) od dnia zakończenia postępowania, w przeciwnym zaś razie przedawnienie biegnie od tego dnia na nowo, a długość jego terminu zależy od rodzaju roszczenia. 

Skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia następuje bowiem niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta, a więc także wtedy, gdy postępowanie zakończyło się stwierdzeniem sądu, że do ugody nie doszło. Zgodnie z art. 124 § 2 KC, w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. 

 

Sprawy o zapłatę – adwokat Łódź Zgierz 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zapłatę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi nie tylko na obszarze województwa łódzkiego, ale na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług prawnych

 

Słowa kluczowe: sprawy o zapłatę, sprawy cywilne, zawezwanie do próby ugodowej, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, odszkodowania Łódź, pomoc prawna, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży