Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy dostanę zaświadczenie o niekaralności, gdy warunkowo umorzyli mi postępowanie karne?

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Czy warunkowe umorzenie postępowania karnego jest skazaniem? Czy otrzymam zaświadczenie o niekaralności w sytuacji, gdy warunkowo umorzono wobec mojej osoby postępowanie karne? Czy warunkowe umorzenie postępowania karnego jest wpisywane do krajowego rejestru karnego?

prawo karne dobry adwokat Łódź Zgierz

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Według art. 66 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego jest w gruncie rzeczy warunkowym zwolnieniem od ponoszenia przez sprawcę kary, a oznacza w istocie kontrolowaną wolność. Stopień kontroli zależy od tego, czy orzeczono dozór, oraz od rodzaju zastosowanych obowiązków probacyjnych. Negatywny wynik próby otwiera możliwość orzeczenia racjonalnej kary lub środka karnego z uwzględnieniem zachowania się sprawcy po orzeczeniu o warunkowym umorzeniu. Stanowi to istotną zaletę tego środka polityki kryminalnej, zbliżając go do znanej instytucji probation. Tych zalet jest więcej. Odpada bowiem potrzeba prowadzenia rozprawy głównej, orzeczenie o warunkowym umorzeniu – nie stanowiąc skazania, nie stygmatyzuje sprawcy, okres kontrolowanej wolności jest stosunkowo krótki (od 1 do 2 lat), a negatywny wynik próby podlega ocenie sądu, który może zrezygnować z podjęcia i prowadzenia postępowania karnego, chyba że sprawca w okresie próby popełnił umyślne przestępstwo, za które został prawomocnie skazany. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Inaczej mówiąc, warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa, jest więc środkiem reakcji karnoprawnej na przestępstwo.

W jednej z uchwał połączonych Izb Karnej i Wojskowej z 1971 roku Sąd Najwyższy wskazał, iż warunkowe umorzenie postępowania nie jest ani formą, ani odmianą warunkowego skazania, a wynikające z omawianej instytucji dobrodziejstwa sięgają znacznie dalej aniżeli dobrodziejstwa związane z zastosowaniem względem sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania polega na zwolnieniu sprawcy z obowiązku ponoszenia kary, a jako, że nie stanowi skazania to również nie prowadzi do stygmatyzacji sprawcy. Dlatego też, jeżeli w danej sprawie nie ma szans na uzyskanie wyroku uniewinniającego, czy też umarzającego postępowanie, warto postarać się o warunkowe umorzenie postępowania, które jest rozwiązaniem z wszech miar korzystnym dla sprawcy.

 

Czy warunkowe umorzenie postępowania jest skazaniem?

Często podczas rozmów z Klientami odnośnie warunkowego umorzenia postępowania karnego pojawia się pytanie, czy osoba która korzysta z tej instytucji zachowuje status osoby niekaranej. Jest to o tyle istotne, że w przypadku wielu zawodów konieczne jest posiadanie takiego właśnie statusu, a skazanie za przestępstwo, nawet najdrobniejsze wyklucza możliwość pracy w danym zawodzie.

 

Czy warunkowe umorzenie postępowania jest widoczne w rejestrze karnym? 

Często pytania Klientów dotyczą także tego, czy warunkowe umorzenie sprawy będzie widoczne w rejestrze karnym? Inaczej mówiąc, czy jak warunkowo umorzono Twoją sprawę, to czy będziesz widniał w Krajowym rejestrze karnym? Należy mieć na uwadze, że w Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się m.in. informacje o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii. Jak wynika zatem z powyższego, warunkowe umorzenie postępowania będzie wpisane do Krajowego Rejestru Karnego.

Minusem warunkowego umorzenia postępowania karnego jest jednak gromadzenie w krajowym rejestrze karnym informacji o wyrokach warunkowo umarzających postępowanie karne. Sprawca co prawda uzyska zaświadczenie o niekaralności, które może np. przedstawić pracodawcy, jednakże będzie widniał w krajowym rejestrze karnym, jako osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie. Oczywiście, nie będzie to zapis dożywotni. Wpis o wyroku warunkowo umarzającym postępowanie ulega wykreśleniu po upływie 6 miesięcy licząc od zakończenia okresu próby orzeczonego w wyroku.

 

Czy uzyskam zaświadczenie o niekaralności?

W tym miejscu należy rozróżnić dwie istotne kwestie. Czym innym jest wpis do Krajowego Rejestru Karnego, a czym innym jest zaświadczenie o niekaralności. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowania jest co prawda wpisany do KRK, ale nie jest to wpis do kartoteki osób skazanych. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem. Korzysta się w związku z tym z dobrodziejstwa, jakie przysługuje osobą nieskazanym. Mimo zatem warunkowego umorzenia postępowania karnego można zwrócić się o wydanie zaświadczenia o niekaralności i takie zaświadczenie zostanie wydane.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, status osoby niekaranej zależy od tego, czy została jej wymierzona kara za przestępstwo. Skoro sąd warunkowo umarza postępowanie, to nie wymierza żadnej kary. Nie ma kary, nie ma karalności. Ponieważ wobec sprawcy nie jest orzekana żadna kara, tym samym może ta osoba uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że warunkowe umorzenie postępowania karnego, może być znacznie bardziej korzystne dla sprawcy niż wyrok przewidujący warunkowe zawieszenie kary czyli tzw. potocznie zawiasy.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Państwu kilka istotnych moim zdaniem kwestii w zakresie warunkowego umorzenia postępowania oraz skutków z tym związanych.

 

Adwokat Łódź Zgierz - sprawy karne - obrona w sprawach karnych

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Bronimy oskarżonych jak i reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwami. Bierzemy również udział w posiedzeniach aresztowych i pomagamy na etapie postępowania wykonawczego. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, wydania wyroków łącznych, czy ułaskawiania.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź sprawy karne, obrona w sprawach karnych, prawo karne adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Łódź dozór elektroniczny

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym