Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wypadek przy pracy

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

WYPADEK PRZY PRACY - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

wypadek przy pracy - adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Definicja wypadku przy pracy została zawarta w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą definicją, co do zasady za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy? Co trzeba zrobić, aby uzyskać świadczenia z tytułu wypadku przy pracy? Co w sytuacji, gdy pracodawca nie chce z nami współpracować w zakresie przyczyn ustalenia wypadku przy pracy? Co w sytuacji, gdy pracodawca nie chce nam wydać protokołu powypadkowego? Na te i inne jeszcze pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

 

ROSZCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY

Należy pamiętać, że poza świadczeniami z ubezpieczenia społecznego np. w postaci: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, renty, czy jednorazowego odszkodowania, osoba poszkodowana może starać się m.in. o zadośćuczynienie czy to z OC pracodawcy bądź też bezpośrednio od pracodawcy w razie braku ubezpieczenia. W tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać, że musimy udowodnić, że do wypadku doszło z winy pracodawcy np. nie zostały zapewnione przez pracodawcę bezpieczne warunki pracy. Oczywiście kwestie te będą badane przez właściwego biegłego w razie sporu sądowego, gdzie właśnie adwokat powinien złożyć stosowne wnioski dowodowe w tym zakresie. Pracownikowi zgodnie z Kodeksem pracy przysługują również roszczenia odszkodowawcze za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku oraz rzeczy niezbędnych do wykonywania pracy, z wyłączeniem uszkodzenia bądź utraty pojazdów samochodowych oraz pieniędzy.

 

CO GDY PRACODAWCA NIE CHCE NAM WYDAĆ PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO?

Co do zasady protokół powypadkowy powinien być sporządzony w terminie 14 dni licząc od dnia zawiadomienia o wypadku. W praktyce bywa z tym różnie. Niekiedy zdarza się, że pracodawca po prostu nie chce wydać takiego protokołu. Pracownik może wówczas skorzystać z pomocy pełnomocnika. Adwokat powinien doradzić wówczas, aby wystąpić do sądu o ustalenie wypadku przy pracy. Adwokat może również złożyć np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo prokuratury z uwagi na możliwość popełnienia przez pracodawcę przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

 

CO GDY PROTOKÓŁ POWYPADKOWY ZAWIERA NIEPRAWDĘ?

Może się zdarzyć sytuacja, że poszkodowany w wypadku nie zgodzi się z treścią otrzymanego protokołu powypadkowego, a jego uwagi nie zostaną uwzględnione przez pracodawcę. W takiej sytuacji dobrze by było skorzystać z pomocy adwokata w celu odwołania się do sądu pracy z wnioskiem oz zmianę treści protokołu powypadkowego. Zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem, pracownik może żądać przed sądem pracy, aby pracodawca sprostował treść protokołu powypadkowego. Oczywiście w razie sporu sądowego adwokat powinien złożyć odpowiednie wnioski dowodowe w tym m.in. o wydanie opinii przez właściwego biegłego sądowego.

 

CZY BRAK PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO UNIEMOŻLIWIA DOCHODZENIE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO?

Niekoniecznie. Tego typu sytuacja nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowany mógł wystąpić do do sądu ubezpieczeń społecznych, który jest uprawniony do zbadania, czy w danym przypadku doszło do wypadku przy pracy, czy też nie.

 

CZY ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY MUSZĘ BYĆ ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ?

Brak umowy o pracę nie oznacza, że poszkodowany w wypadku definitywnie zostaje pozbawiony jakichkolwiek szans na uzyskanie np. jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Można bowiem wystąpić np. z powództwem do sądu o ustalenie, iż świadczona przez nas praca miała tak naprawdę charakter umowy o pracę, mimo że faktycznie umowa nazywała się np. umową zlecenia.

 

BYŁEM ZATRUDNIONY PRZEZ AGENCJĘ PRACY. KTO POWINIEN WYDAĆ MI PROTOKÓŁ POWYPADKOWY?

Na mocy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych postępowanie dotyczące ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku przy pracy powinien przeprowadzić tzw. pracodawca użytkownik. Protokół powypadkowy jest natomiast ostatecznie zatwierdzany przez agencję pracy tymczasowej. Należy pamiętać, że pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą do rozumieniu prawa pracy. Jest nim zawsze agencja pracy, dlatego też ewentualne roszczenia z tytułu wypadku przy pracy powinniśmy kierować przeciwko agencji pracy tymczasowej.

 

Wypadek przy pracy – Adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu zaprasza do kontaktu osoby wymagające wsparcia prawnego w sprawach odszkodowawczych, w tym w sprawach dotyczących wypadków przy pracy. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, zwroty kosztów leczenia itp. Nasze Kancelarie Adwokackie mieszczą się w Łodzi i Zgierzu. Zapraszamy także do zapoznania się z całą ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, prawo pracy, adwokat Zgierz, dobry adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź, adwokat Ozorków, dobry adwokat Łódź, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź rozwody, adwokat w Zgierzu

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę Samowolne udanie się na urlop Treść wypowiedzenia umowy o pracę Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez pracodawcę Przedawnienie w prawie pracy Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia a rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży