Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Nie odrzuciłem spadku w terminie – co mogę zrobić?

W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tyle swego powołania do spadku, może on złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o  odrzuceniu spadku. Co w sytuacji, gdy powyższy termin zostanie przekroczony? Czy można go przywrócić? Jak uchylić się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak chronić się przed roszczeniami wierzycieli spadkodawcy?

Co zrobić gdy nie odrzuciliśmy spadku?

W takiej sytuacji należy rozważyć, czy nie złożyć do sądu wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w tesprawy spadkowe adwokat Łódźrminie oświadczenia o odrzuceniu spadku i o jednoczesne przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Zgodnie z art. 1019 Kodeksu cywilnego, jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami: uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem i spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Na jakie wady oświadczenia woli może powołać się spadkobierca?

Jak wynika z powyższego, artykuł 1019 Kodeksu cywilnego nakazuje stosować do oświadczeń o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku przepisy o wadach oświadczenia woli. Artykuł ten wskazuje jedynie na dwie wady oświadczenia woli, mianowicie błąd i groźbę. Nie znaczy to jednak, aby spadkobierca, który złożył oświadczenie np. w sytuacji braku świadomości lub swobody, nie był na podstawie art. 82 Kodeksu cywilnego pozbawiony ochrony. Nie ulega również wątpliwości, że do oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mają zastosowanie także normy dotyczące innych wad oświadczenia woli, tj. art. 84–88 Kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może być dotknięte pozornością.

Najczęściej spotykaną w sądowej praktyce jest wada oświadczenia woli polegająca na błędzie. W wielu orzeczeniach sądy wielokrotnie potwierdzały, że błędem prawnie doniosłym (czyli mającym znaczenie w takich sprawach) nie jest nieznajomość przedmiotu spadku, pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustaleniu rzeczywistego stanu majątku spadkodawcy. Inaczej mówiąc, niewiedza spadkobiercy o stanie spadku, pomimo podjętych odpowiednich i możliwych działań, może być uznana za błąd istotny w rozumieniu art. 1019 § 2 Kodeksu cywilnego. Takimi okolicznościami, potwierdzającymi, że spadkobierca nie mógł w jakiś sposób zachować ostrożności przy ocenie co wchodzi w skład spadku są np.: wieloletni brak bliższych kontaktów spadkobiercy ze spadkodawcą, konflikt z innymi krewnymi spadkodawcy, o czym świadczy chociażby niepoinformowanie przez nich spadkobiercy o śmierci spadkodawcy, zorganizowanie pogrzebu bez udziału spadkobiercy.

Reasumując , Sąd Najwyższy przyjmuje aktualnie w swych orzeczeniach, że o błędzie co do przedmiotu spadku można mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie spadku nie jest wynikiem braku staranności spadkobiercy.

Należy również mieć na względzie, że nie można wymagać od spadkobierców, aby profilaktycznie odrzucali spadek lub przyjmowali go z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli nie jest do końca możliwe dokładne ustalenie, co wchodzi w skład spadku.

Powstaje w tym miejscu pytanie, czy spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych niezłożenia żadnego oświadczenia w terminie na tej tylko podstawie, że był w błędzie co do wynikających stąd konsekwencji prawnych, a w szczególności mylnie uważał, że jego bierność jest jednoznaczna z odrzuceniem spadku. Przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, że brak świadomości co do wywołania skutków prawnych przez bierne zachowanie się spadkobiercy nie może mieć znaczenia prawnego, obowiązuje przecież zasada ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. 

Sprawa o uchylenie się od skutków nieodrzucenia spadku w terminie.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku powinno być złożone przed sądem spadku. Jednocześnie przed tym samym sądem spadkobierca powinien oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Należy pamiętać, na co adwokat powinien zwrócić uwagę, że nie stoi na przeszkodzie uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia stwierdzenie przez sąd nabycia spadku lub nawet dział spadku.

Pamiętać również trzeba, że prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub braku złożenia takiego oświadczenia wygasa - w przypadku błędu - po upływie 1 roku od jego wykrycia. Jak wynika z powyższego, wskazanym jest możliwie szybkie wystąpienie do sądu, aby nie uchybić terminu.

Sądem właściwym w tego typu sprawie będzie sąd spadku, czyli sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Co najważniejsze to to, że nie można mówić o przywróceniu terminu do odrzucenia spadku. Coś takiego nie istnieje. Termin 6 miesięcy wskazany w ustawie na złożenia oświadczenia w zakresie odrzucenia spadku nie podlega przywróceniu. W/w art. 1019 Kodeksu cywilnego pozwala jedynie uchylić się od skutków braku w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł, należy również uiścić opłatę w wysokości 50 zł od oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Sprawy spadkowe - Adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach spadkowych. Prowadzimy m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku, sprawy związane z wydziedziczeniem, dot. podważenia testamentów, dot. uchylenia się od skutków oprawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania.

 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Łódź, odszkodowania Łódź, adwokat Zgierz, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?