Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Umorzenie kosztów sądowych

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Umorzenie - rozłożenie na raty - kosztów sądowych

Co to są koszty sądowe? Kto ponosi koszty sądowe w razie przegrania sprawy? Czy można coś zrobić z zasądzonymi kosztami sądowymi? W jaki sposób uniknąć płacenia zasądzonych kosztów sądowych? Czy można umorzyć koszty sądowe? Czy można rozłożyć koszty sądowe na raty? W jaki sposób może pomóc adwokat?

Co to są koszty sądowe?Kancelaria adwokacka Łódź, adwokat Łódź

Materię dotyczącą kosztów sądowych reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą ustawą, koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Jeżeli chodzi o opłaty, to chodzi tu przede wszystkim o opłaty związane z pismami inicjującymi daną sprawę, czyli opłaty od pozwów czy wniosków. Co do wydatków to obejmują one w szczególności: koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem; zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie; zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów; wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów czy też  koszty przeprowadzenia innych dowodów.

Zasadą jest, że finalnie strona przegrywająca sprawę ponosi wszelkie koszty sądowe jak i koszty procesowe należne dla strony przeciwnej. Co w sytuacji, gdy sprawa zostaje przegrana i jest do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa np. kilka czy kilkanaście tysięcy złotych kosztów sądowych? 

Co zrobić z zasądzonymi kosztami sądowymi?

Adwokat powinien doradzić Klientowi, aby ten spróbował skorzystać z uprawnień jakie przewiduje w tym zakresie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 119 tejże ustawy, zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, zwanych dalej "należnościami sądowymi", może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

Zgodnie z kolejnymi przepisami w/w ustawy, zapłata należności sądowych może być na wniosek dłużnika rozłożona na raty lub odroczona na okres do dwóch lat, a w wyjątkowych wypadkach na okres do trzech lat, przy czym niezapłacenie którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

Należności sądowe mogą być też umorzone przy czym może to nastąpić na wniosek dłużnika. Należności te mogą zostać umorzone w całości bądź w części, jeżeli dłużnik wykaże, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny.

Kto rozstrzyga o rozłożeniu na raty lub umorzeniu należności sądowych?

O rozłożeniu na raty bądź umorzeniu należności sądowych, które zostały orzeczone w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym rozstrzyga ostatecznie prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. A zatem, wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie należności sądowych wnosi się do prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Czynności w sprawach odroczenia lub rozłożenia na raty należności sądowych może - na zarządzenie prezesa sądu rejonowego lub okręgowego - wykonywać referendarz sądowy.

Czy można odwołać się od decyzji co do umorzenia, rozłożenia na raty należności sądowych?

Co w sytuacji, gdy złożony przez nas wniosek o umorzenie należności sądowych, ewentualnie wniosek o ich rozłożenie na raty nie zostanie uwzględniony? Czy przysługuje na to zażalenie? Czy można się od tej decyzji odwołać? Zgodnie z art. 123 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o rozłożeniu na raty lub umorzeniu należności sądowych rozstrzyga ostatecznie prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. A zatem, skoro rozstrzyga o tym prezes ostatecznie, to żaden środek odwoławczy niestety na to już nie przysługuje. Tym bardziej należy w takiej sytuacji pomyśleć, czy nie skorzystać z pomocy adwokata, który już na wstępnym etapie składania wniosku o umorzenie, czy rozłożenie na raty należności sądowych pomoże Państwu przygotować profesjonalny wniosek z rzeczową argumentacją. Sytuacja nie co inaczej wygląda, gdy decyzję w tym zakresie wyda referendarz sądowy. Na zarządzenie referendarza przysługuje wówczas skarga do sądu. 

Reprezentacja przed sądem – adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu zapewnia kompleksowe wsparcie prawne, począwszy od porad prawnych i doradztwa, po pomoc w przygotowywaniu wszelkich pism sądowych, po reprezentację przed sądami oraz na etapie postępowania egzekucyjnego. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę w reprezentacji Klientów przed sądami i innymi organami na terenie całego Kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem przeanalizowania Państwa sprawy.

 

Słowa kluczowe: reprezentacja przed sądem, adwokat Łódź, Kancelaria Adwokacka Łódź, Kancelaria Adwokacka Zgierz, dobry adwokat Łódź, koszty sądowe

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej