Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Uchylenie mandatu

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przyjąłem mandat – czy można go uchylić?

Często zdarza się, że przyjmujemy mandat karny, po czym nachodzi nas refleksja, że może niepotrzebnie, że może trzeba było odmówić przyjęcia mandatu, że przecież nie popełniliśmy żadnego wykroczenia. Czy w sytuacji, gdy przyjęliśmy mandat karny da się jeszcze coś zrobić? Czy można uchylić przyjęty mandat karny? W jaki sposób może pomóc adwokat?adwokat w Łodzi od spraw karnych

 

Przyjąłem mandat – co mogę zrobić?

Zgodnie z art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia. Samo uchylenie mandatu karnego następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu. Mandat staje się prawomocny po wyrażeniu zgody na przyjęcie mandatu kredytowanego i pokwitowaniu jego odbioru.

Organem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. Co do uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony.

W sytuacji uchylenia mandatu karnego nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot zapłaconej kwoty.

Samo uchylenie prawomocnego mandatu karnego jest tzw. nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, gdyż dotyczy prawomocnych już mandatów karnych. Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że specyfika postępowania mandatowego powoduje, że ukaranemu nie przysługują środki odwoławcze takie jak apelacja, czy zażalenie.

Należy mieć na uwadze – jak orzekł w jednym ze swoich orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny – że nie ma możliwości podważenia prawomocnego mandatu karnego, wobec nałożenia mandatu za dany czyn, będący na pewno wykroczeniem, tyle tylko że niewłaściwie zakwalifikowany w mandacie karnym, i przyjęcia go przez ukaranego.

W jednej ze swoich uchwał Sąd Najwyższy dodatkowo stwierdził, że nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego, ani postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 k.p.w. i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego, ponieważ orzeczenie to nie kończy prawomocnie postępowania sądowego.

 

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu, chyba że żądanie uchylania mandatu karnego jest następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub międzynarodowego zobowiązania wówczas ów wniosek można złożyć w każdym czasie.

Wniesienie wniosku o uchylenie mandatu po upływie 7 dniowego terminu spowoduje, że czynność procesowa będzie bezskuteczna. W takiej sytuacji prezes sądu, wyda stosowne zarządzenie o uznaniu wniosku za bezskuteczny. Zarządzenie to nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.

Czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie

Co oznacza, że prawomocny mandat karny może zostać uchylony, gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie? Chodzi tu o ustalenie, że zachowanie danej osoby jest prawnie obojętne, względnie gdy należy je zakwalifikować jako przestępstwo albo jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zgodnie  z art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany.

Adwokat od spraw karnych Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianych spraw karnych i karno-skarbowych. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne zarówno przed sądami jak i organami ścigania (m.in. policja, prokuratura) na terenie całej Polski. Bierzemy udział także w posiedzeniach aresztowych. Po prawomocnym skazaniu pomagamy również na etapie postępowania wykonawczego. Prowadzimy m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, o zawieszenie wykonania kary, czy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. 

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, prawo karne adwokat Łódź, dobry obrońca w Łodzi, poardy prawne Łódź, adwokat w Łodzi, odszkodowania adwokat Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?