Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? 

adwokat Łódź sprawy cywilne o zapłatęW jaki sposób można doprowadzić do zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Jaki tryb w tym zakresie będzie właściwy? 

Zdarzają się sytuacje, gdy po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i po stwierdzeniu jego prawomocności wychodzą na jaw okoliczności, które nie były przedmiotem rozpoznania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy najbliższa rodzina spadkodawca odnajduje testament, albo wychodzi na jaw sytuacja, gdy ktoś uprzednio odrzucił spadek, bądź ktoś z rodziny chce się uchylić od skutków prawnych niezłożenia w ogóle oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jak w takich sytuacjach wzruszyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? 

Zgodnie z art. 679 § 1 k.p.c., dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

W trybie postępowania nieprocesowego - bowiem w takim trybie rozpoznawane są wnioski o stwierdzenie nabycia spadku - istnieje również możliwość tzw. wznowienia postępowania. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego występują rozbieżności w kwestii dopuszczalności wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Przedmiotowe kontrowersje mają swoje źródło w brzmieniu art. 524 § 1 k.p.c., który stwierdza, że wznowienie postępowania prowadzonego w trybie nieprocesowym jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy brak przepisu szczególnego wprowadzającego możliwość zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy. Tymczasem w przypadku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku obowiązuje przecież w/w przepis art. 679 k.p.c. – regulujący postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. 

Wydaje się, że dominujący jest pogląd, iż art. 679 k.p.c. stanowi regulację szczególną wobec art. 524 k.p.c., co potwierdzają liczni komentatorzy jak i orzecznictwo sądów powszechnych jak i samego Sądu Najwyższego.

Obalenie domniemania prawnego związanego z prawomocnym orzeczeniem stwierdzającym nabycie spadku może nastąpić wyłącznie w postępowaniu określonym w art. 679 k.p.c. W przepisie tym ustawodawca przewidział szczególny sposób zmiany takiego postanowienia, wyłączając w tym zakresie możliwość wznowienia postępowania

 

Prawo spadkowe – sprawy spadkowe - adwokat Łódź - adwokat Zgierz

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu oferuje kompleksową pomoc prawną między innymi w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Posiadamy wieloletnią praktykę w reprezentacji Klientów m.in. w sprawach o stwierdzenia nabycia spadku, o dział spadku, o zachowki, podważenie ważności tetrametru i wilee innych. Zapraszamy do współpracy

 

Słowa kluczowe: adwokat sprawy spadkowe, adwokat Zgierz, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz, adwokat Łódź, sprawy o zachowek

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić? Niegodny dziedziczenia – czyli co?