Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ważny wyrok Sądu Najwyższego dot. testamentów

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przełomowy wyrok Sądu Najwyzszego w sprawie wspólnych testamentów

Dosłownie kilka dni temu zapadł ważny wyrok Sądu Najwyższego, który uznał, że niezachowanie poprawnej formy testamentu nie powinno niweczyć z automatu woli spadkodawców. 

Jak wskazał Sąd Najwyższy, prymat przede wszystkim należy przyznać woli spadkodawców. O co dokładnie chodzi? 

Ostatnia wola kilku osób w jednym testamencie

W sprawie chodziło o postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, który to Sąd stwierdził nabycie spadku po małżonkach na podstawie ustawy, naruszając w ten spodób ostatnią wolę spadkodawców, uznajać sporządzony przez nich testament za nieważny.  

Ówczesna sekretarz urzędu, przed którym sporządzono sporny testament - odnosząc się do kształtu testamentu wskazała, że uznała ona wówczas, iż skoro testament stanowił rozporządzenie wspólnym majątkiem małżeństwa, to ich ostatnia wola także jest wspólna i może być sporządzone w jednym dokumencie.  

Warunki formalne testamentu

Przypomnijmy w tym miejscu, że zgodnie z Kodeksem cywilnym testament obejmujący ostatnią wolę kilku osób jednocześnie jest nieważny. Inaczej mówiąc każdy autor testamentu musi wyrazić co do zasady swoją ostatnią wolę w osobnym dokumencie, w osobnym testamencie. 

W sprawie skierowana została do Sądu Najwyższego skarga nadzwyczajna stawiająca zarzuty nieuszanowania ostatniej woli spadkodawców wbrew obowiązującym przepisom, w tym Konstytucji RP.

Zdaniem autora skargi, sąd powinien uznać nieważny testament spisany za dwa ważne testamenty ale ustne spadkodawców. W tym miejscu należy wskazać, że polski ustawodawca przewiduje również możliwość sporządzenia testamentu w formie ustnej.  

Jak się okazuje Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Prokuratora Generalnego. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Najwyższy podkreślił, że rdzeniem prawa dziedziczenia jest swoboda kształtowania testamentu. Dziedziczenie na podstawie ustawy winno mieć jedynie charakter subsydiarny, w sytuacjach niepodjęcia decyzji wyznaczenia kręgu spadkobierców. Generalnie jednak pierwszeństwo przyznaje się woli spadkodawcy. Zasada ta wynika z samej Konstytucji RP, przy czym to na organach państwa spoczywa obowiązek ustanowienia i zabezpieczenia odpowiednich procedur, mających na celu stwierdzenie nabycia spadku.  

Sanacja testamentu

Jednocześnie Sąd Najwyższy przypomniał, że już w uchwale z 1971 roku Sąd Najwyższy dopuścił możliwość przekształcenia nieważnego testamentu pisemnego w ważne testament ustny. 

Sprawy spadkowe - adwokat Ozorków Zgierz Łódź

Zapraszamy do skorzystania z usług prawnych oferowanych przez naszą kancelarię adwokacka z zakresu prawa spadkowego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o odrzucenie spadku, o unieważnienie testamentu, itp. Nasze kancelkarie adwokackie mieszczą się w Łodzi, Zgierzu oraz w Ozorkowie. 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe, adwokat Ozorków, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne Ozorków, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić? Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Niegodny dziedziczenia – czyli co? Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego Umowa dożywocia a zachowek Przerwanie biegu przedawnienia zachowku Umowa darowizny a obowiązek zapłaty zachowku. Zbycie przedmiotu darowizny a zachowek Wydziedziczenie małoletniego Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega? Stwierdzenie nabycia spadku a wydziedziczenie Czy zachowek podlega dziedziczeniu? Jak stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? Jak stwierdzić nieważność testamentu Rozdysponowanie w testamencie składnikami majątku spadkowego Dziedziczenie po osobie bezdzietnej Odrzucenie spadku a zachowek Stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie Ważność testamentu sporządzonego poza granicami Polski Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego krok po kroku Jak zmusić do wykonania zapisu testamentowego?