Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Czy złożenie przez rodziców oświadczenia w imieniu dziecka o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka? Czy złożenie do sądu przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego oświadczenia w imieniu małoletniego nie ma wpływu na bieg terminu na odrzucenie spadku, czy też ma wpływ na bieg przedmiotowego terminu?sprawy spadkowe dobry adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Stanowisko Sądu Najwyższego

W niedawno podjętej uchwale przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 102/17) stwierdzono, iż złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, zaś 6 miesięczny termin przewidziany w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.

W/w uchwała zapadła z inicjatywy pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który wniósł o rozstrzygnięcie przez powiększony skład Sądu Najwyższego przytoczonych na wstępie zagadnień prawnych. We wniosku wskazano, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego występuje rozbieżność w zakresie interpretacji w/w zagadnień.

Jak słusznie zauważono w uzasadnieniu w/w uchwały, brak jest regulacji prawnej dotyczącej wpływu postępowania o zezwolenie na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego, co  stanowi lukę w prawie a uznanie, iż ten wpływ nie istnieje, narusza zasadę równości i godzi w interesy małoletniego. 

Sąd Najwyższy przytoczył szereg swoich orzeczeń, w których reprezentowane były skrajne poglądy co do wyżej poruszonych kwestii. Po ich szczegółowej analizie Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawicieli ustawowych dziecka nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Jeżeli postępowanie przed sądem opiekuńczym zakończyło się wcześniej, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego może być złożone w dowolnym momencie, aż do upływu terminu. Jeżeli jednak zakończyło się później, powinno być złożone niezwłocznie.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 28 września 2016 r., III CSK 329/15, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ocena "niezwłoczności" złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawiciela małoletniego po udzieleniu zezwolenia przez sąd opiekuńczy należy do sądu spadku. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie wyjaśniano to pojęcie, przyjmując, że nie oznacza ono obowiązku natychmiastowego działania, chodzi bowiem o termin obiektywnie realny, oceniany z uwzględnieniem ogółu okoliczności sprawy i należytej staranności zobowiązanego.

 

Porady prawne Łódź Zgierz – prawo spadkowe – sprawy spadkowe

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Zapraszamy na konsultacje prawne w sprawach m.in. z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, spraw o zachowki, o dział spadku i wiele innych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną począwszy od porad prawnych. po reprezentację przed sądami na terenie całego kraju.

 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe adwokat Zgierz, sprawa o zachowek adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, dobry adwokat Zgierz, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Nieznany spadkobierca co zrobić?