Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego krok po kroku

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego krok po kroku 

Powszechnie zdarza się, że po odrzuceniu zadłużonego spadku, problem związany z obarczeniem następcy pasywami całkowicie znika. Co jednakże w sytuacji, kiedy odrzucający spadek bezpośrednio po zmarłym posiada dzieci lub wnuki? W pierwszej kolejności należy wskazać, że odrzucenie spadku we własnym imieniu wywołuje taki skutek, jakby spadkobierca zmarł przed spadkodawcą. Oznacza to, że pominięcie spadkobiercy- odrzucającego spadek, spowoduje przejście masy spadkowej na jego zstępnych, czyli dzieci i wnuki. 

Czy dziecko może odrzucić spadek?

Wobec faktu braku posiadania całkowitej zdolności do czynności prawnych przez małoletnich, czyli możliwości decydowania m.in. o odrzuceniu spadku, rodzic lub opiekun prawny zmuszony jest złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego, który umożliwi zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego. Powyższa okoliczność przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka zatem, aby chronić interesy małoletniego, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego.

Tym samym pełnoletnie dziecko może odrzucić spadek samemu poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem lub sądem. Z kolei dzieci do 18 roku życia nie mogą samodzielnie złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku, w związku z czym przedstawiciel ustawowy obowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia w imieniu małoletniego.

Termin na złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W momencie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez jednego z rodziców przed notariuszem lub przed sądem, względem dziecka zaczyna biec 6-miesięczny termin do złożenia wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Niewątpliwie złożenie takiego oświadczenia jest czynnością, która przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka, wobec czego sąd rodzinny po złożeniu odpowiedniego wniosku orzeka w przedmiocie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego. Warto pamiętać, że termin 6-miesięczny jest terminem ustawowym, w związku z czym przekroczenie powyższego terminu skutkować może dodatkowymi utrudnieniami w przyszłości- wyjątkowym jest możliwość odrzucenia spadku po upływie 6 miesięcznego terminu. 

Etapy postępowania - odrzucenie spadku

W pierwszej kolejności należy złożyć samodzielne oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem lub sądem. Kolejno w terminie 6 miesięcznym składa się odpowiedni wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Po otrzymaniu z sądu prawomocnego postanowienia o możliwości odrzucenia spadku w imieniu małoletniego należy złożyć oświadczenie w imieniu dziecka przed notariuszem lub sądem o odrzuceniu spadku.  

Ważnym jest, aby pamiętać, że wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka nie kończy ogółu czynności podejmowanych w procedurze odrzucenia spadku. Aby skutecznie doszło do odrzucenia zadłużonego spadku w imieniu dziecka, należy pamiętać o końcowym złożeniu oświadczenia. 

Sprawy spadkowe adwokat w Łodzi Zgierzu 

W razie uchybienia w/w termiom należy skontaktować się z adwokatem w celu podjęcia właściwych kroków prawnych. Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi oraz w Zgierzu oferuje m.in. usługi w zakresie szeroko rozumianych spraw spadkowych. 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe, prawo spadkowe adwokat, kancelaria adwokacka Zgierz, porady prawne online, pomoc prawna Łódź, Zgierz adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić? Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Niegodny dziedziczenia – czyli co? Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego Umowa dożywocia a zachowek Przerwanie biegu przedawnienia zachowku Umowa darowizny a obowiązek zapłaty zachowku. Zbycie przedmiotu darowizny a zachowek Wydziedziczenie małoletniego Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega? Stwierdzenie nabycia spadku a wydziedziczenie Czy zachowek podlega dziedziczeniu? Jak stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? Jak stwierdzić nieważność testamentu Rozdysponowanie w testamencie składnikami majątku spadkowego Dziedziczenie po osobie bezdzietnej Odrzucenie spadku a zachowek Stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie Ważność testamentu sporządzonego poza granicami Polski