Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odrzucenie spadku a odpowiedzialność za długi

Zgodnie z art. 1024 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, żeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości sprawy spadkowe adwokat Łódźo odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.

Jak wynika z powyższego, artykuł 1024 Kodeksu cywilnego ma za zadanie ochronę interesów wierzycieli spadkobiercy, który odrzuca spadek. Odrzucenie bowiem spadku przez spadkobiercę może prowadzić w konkretnych okolicznościach do pokrzywdzenia wierzycieli, stąd ustawodawca zdecydował się na wprowadzenia takiej właśnie regulacji, chroniącej interesy wierzycieli.

Ustawowymi przesłankami zaskarżenia odrzucenia spadku w świetle w/w artykułu są odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz istnienie wierzytelności w chwili składania przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Przyjmuje się, że przesłanka pokrzywdzenia wierzycieli jest spełniona wówczas, kiedy aktywa masy spadkowej są wyższe niż jego pasywa. Z oczywistych względów o pokrzywdzeniu wierzycieli nie może być mowy w sytuacji, gdy majątek spadkobiercy jest w zupełności wystarczający do zaspokojenia wierzycieli. Ponadto, wierzytelność musi już istnieć w chwili składania przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Należy przyjąć, że obojętne z punktu brzmienia art. 1024 k.c. jest to, czy dłużnik popadł w stan niewypłacalności przed otwarciem spadku, czy też po otwarciu spadku. Najważniejsze jest to, aby popadł on w ten stan przed chwilą złożenia oświadczenia, w którym spadek odrzucił.

Odrzucenie spadku a zaskarżenie


Przyjmuje się – choć są w tym zakresie również zdania odrębne – że do skutecznego zaskarżenia odrzucenia spadku nie jest wymagane, aby spadkobierca działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli a także, aby spadkobierca, któremu spadek ostatecznie przypadł, wiedział o tym, że odrzucając spadek inny spadkobierca działał z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Powództwo z art. 1024 k.c. – bo w takiej formie należy zaskarżyć odrzucenie spadku -  powinno być wytoczone przeciwko spadkobiercy, który zostaje powołany do dziedziczenia w wyniku odrzucenia spadku przez spadkobiercę pierwotnie powołanego lub przeciwko nabywcy spadku. Adwokat pomoże Państwu przygotować pozew oraz skompletować potrzebne dokumenty.

Jakie są skutki uznania przez sąd odrzucenia spadku za bezskuteczne? Przede wszystkim nie ma to wpływu na porządek dziedziczenia, wytworzony przez odrzucenie spadku. Osoba, która spadek odrzuciła jest traktowana wciąż tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku a po drugie, rzeczywistym spadkobiercą pozostaje osoba, która doszła do dziedziczenia w wyniku odrzucenia spadku przez spadkobiercę pierwotnie powołanego. Wierzyciel, względem którego czynność prawna spadkobiercy została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami spadkobiercy rzeczywiście powołanego dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wchodziły w skład spadku i przez jego odrzucenie nie weszły do majątku dłużnika.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że rzeczywisty spadkodawca może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela, jeżeli zaspokoi go albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika spadkobiercy, który spadek odrzucił.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach spadkowych nie tylko przed Sądami w Łodzi, Zgierzu, Łęczycy czy w Pabianicach, ale na terenie całego Kraju. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego, porady prawnej z zakresu prawa spadkowego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Pomoc adwokata w sprawach spadkowych może zapobiec przed ewentualnymi kłopotami, jakie mogą wyjść na światło dzienne po śmierci spadkodawcy. Adwokat doradzi i przygotuje stosowne pisma dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa. 

Spadki – prawo spadkowe – prawo spadkowe – Adwokat Łódź Zgierz

Adwokat Piotr Sęk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw spadkowych. Nasza Kancelaria Adwokacka zarówno w Łodzi jak i w Zgierzu prowadzi sprawy między innymi dotyczące działu spadków, o zachowek, o stwierdzenie nabycia spadku, o odrzucenie spadku i wiele innych. Nasza Kancelaria Adwokacka udziela również pomocy prawnej związanej z odziedziczonymi długami. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa sytuacji prawnej i zaproponowania optymalnego rozwiązania prawnego.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź sprawy spadkowe, adwokat Zgierz prawo spadkowe, adwokat Ozorków prawo spadkowe, adwokat w Łodzi, adwokat w Zgierzu, Kancelaria Adwokacka Łódź, spadki adwokat Łódź, spadki adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić?