Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Czy przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości stanowiącej własność spadkodawcy, bądź jego poprzedników prawnych?

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy wyżej wymienione instytucje prawa cywilnego, czyli dziedziczenie oraz zasiedzenie idą w parze. W takich sytuacjach ze strony spadkobiercy, jak i osoby, która dąży do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, pojawia się pytanie, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób na uprawnienia obu z nich wpłynie fakt dziedziczenia, czy to ustawowego, czy testamentowego.

Zasiedzenie, czyli długotrwałe i faktyczne posiadanie

Zgodnie z dyspozycją art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości, który nie jest właścicielem, nabywa jej własność w drodze zasiedzenia, jeżeli sprawuje posiadanie nieruchomości nieprzerwanie przez dwadzieścia lat. Jeśli jednak posiadacz samoistny sprawuje posiadanie w złej wierze, nieruchomość nabędzie po upływie lat trzydziestu. Warto podkreślić, że posiadacz samoistny nie zawsze jest faktycznym właścicielem, jednakże korzysta on z domniemania, że jeśli wykonuje w stosunku do rzeczy władztwo jak właściciel, to za takiego jest uważany. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. wyraził stanowisko, że posiadacz samoistny nieruchomości w odniesieniu do omawianego art. 172 k.c., to taki podmiot, który sprawuje władztwo nad nią jak właściciel, korzysta z danej nieruchomości- pobiera pożytki oraz dochody, a ponadto uważa się za właściwego do rozporządzania nią.

Omawiana dobra i zła wiara nie posiada legalnej definicji w ustawie, jednakże w doktrynie wypracowany został pogląd, że stan dobrej wiary występuje w sytuacji, kiedy posiadacz faktyczny ma mylne, ale usprawiedliwione przekonanie, że prawo własności mu przysługuje, z kolei w przypadku stanu złej wiary, posiadacz ma świadomość, że prawo do danej nieruchomości mu nie przysługuje.

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 46/68

Sąd Najwyższy w w/w uchwale przedstawił pogląd, że zasiedzenie jako jeden ze sposobów nabycia własności nieruchomości przez osobę nieuprawnioną, może nastąpić wskutek długotrwałego i niezakłóconego posiadania. W związku z czym przerwanie biegu zasiedzenia może nastąpić z uwagi na wykonywanie czynności przez inny podmiot, które służyć będą przerwaniu tego posiadania tj. każda czynność przed sądem lub innym organem- zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego.

Czy stwierdzenie nabycia spadku przerywa zasiedzenie?

Wracając do meritum pytania, wniosek spadkobiercy o stwierdzenie nabycia, nie będzie więc sytuacją, która spowoduje przerwanie biegu zasiedzenia w stosunku do innego spadkobiercy, który jest posiadaczem samoistnym. W postępowaniu o nabycie spadku, w którego masę spadkową wchodzi nieruchomość podlegającą zasiedzeniu, sąd nie rozstrzyga, co do kwestii związanych z zasiedzeniem, a więc nie występuje ingerencja, która miałaby spowodować przerwanie biegu zasiedzenia.

Sprawy spadkowe – sprawy o zasiedzenie – adwokat Łódź

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęka oferuje szeroki zakres usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie m.in. w sprawach cywilnych dot. zasiedzenia, w sprawach spadkowych dot. zachowków i w wielu innych. Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.

Słowa kluczowe: adwokat sprawy spadkowe, adwokat Zgierz, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy spadkowe
Przekazanie gospodarstwa a zachowek Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową Jak skutecznie wydziedziczyć? Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku Jak obliczyć zachowek? Odrzucenie spadku przez małoletniego Zaliczenie darowizny na schedę spadkową Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem Spis inwentarza a wykaz inwentarza Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka Nieznany spadkobierca co zrobić? Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Niegodny dziedziczenia – czyli co? Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego Umowa dożywocia a zachowek Przerwanie biegu przedawnienia zachowku Umowa darowizny a obowiązek zapłaty zachowku. Zbycie przedmiotu darowizny a zachowek Wydziedziczenie małoletniego Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega? Stwierdzenie nabycia spadku a wydziedziczenie Czy zachowek podlega dziedziczeniu? Jak stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? Jak stwierdzić nieważność testamentu Rozdysponowanie w testamencie składnikami majątku spadkowego Dziedziczenie po osobie bezdzietnej Odrzucenie spadku a zachowek