Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy spadkowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY SPADKOWE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

sprawy spadkowe zachowek adwokat Łódź Zgierz OzorkówKancelaria Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Przez sprawy spadkowe należy rozumieć między innymi sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku; przyjęciem i odrzuceniem spadku; sporządzaniem testamentów; unieważnianiem testamentów; niegodnością dziedziczenia i wydziedziczaniem; zapisami windykacyjnymi i zachowkami; odpowiedzialnością za długi spadkowe; dziedziczeniem gospodarstw rolnych i ich podziałem; działem spadku i zniesieniem współwłasności; uchyleniem się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Należy mieć na względzie, że prawo spadkowe nakłada na spadkobierców szereg obowiązków w związku ze śmiercią osoby najbliższej. Jednym z podstawowych, który powinniśmy zrealizować także we własnym interesie, jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie ma co odkładać tych spraw na kolejne pokolenia. Powoduje to tylko później istotne komplikacje w sprawie. Dla przykładu zamiast 2 czy 4 uczestników w sprawie możemy mieć z czasem do czynienia nawet z 20 czy 30 uczestnikami, z czym niedawno sami się zmagaliśmy przed Sądem Rejonowym w Zgierzu. Nie muszę chyba szczególnie tłumaczyć, jakie problemy mogą pojawić się w sprawie przy takiej liczbie spadkobierców. Kwestia ustalania adresów do doręczeń, kwestia samych doręczeń, kwestia usprawiedliwiania nieobecności na sprawach, kwestia sporządzenia bardzo wielu odpisów pism itd. może przyprawić o ból głowy i z prostej sprawy tworzy się niemały galimatias, który może trwać w nieskończoność.

Z całą pewnością adwokat w tego typu sprawach może przyczynić się do sprawnego skompletowania potrzebnych dokumentów, do sporządzenia niezbędnych pism i wniosków, a także do sprawnego zakończenia sprawy.

 

Terminy w sprawach spadkowych

Z prawem spadkowym wiąże się również szereg różnych terminów, których niedochowanie może mieć dla nas przykre w skutkach konsekwencje, np. w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy możemy spadek odrzucić. Jeżeli tego nie zrobimy, a spadkodawca pozostawił nam długi, możemy mieć w przyszłości problemy z wierzycielami. Gdy przy spadkobraniu mamy do czynienia z nieletnimi w grę może będzie wchodzić kwestia uzyskania odpowiednich zgód z sądów rodzinnych. 

Sprawy spadkowe tylko z pozoru mogą jawić się jako proste i przyjemne. Tymczasem sprawy np. o dział spadku potrafią być bardziej skomplikowane i pracochłonne niż sprawy rozwodowe pomiędzy skonfliktowanymi małżonkami. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o sprawy o zachowek, gdzie niejednokrotnie w grę wchodzą niemałe pieniądze. Z jednej strony sprawy spadkowe mogą być źródłem dla uzyskania niemałych zasobów finansowych, z drugie jednak strony sprawy takie mogę wpędzić spadkobierców w niemałe tarapaty. Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie prawa spadkowego ewentualnie adwokata do reprezentowania w sprawie spadkowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Łodzi bądź Zgierzu.

Przekazanie gospodarstwa a zachowek

Czy w sytuacji, gdy spadkodawca jeszcze za życia przekazał całe gospodarstwo rolne np. jednemu z następnych nie pozostawiając po sobie żadnego majątku, czy osoby uprawnione według ustawy do zachowku mogą dochodzić od obdarowanego zachowku? To zależy...

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Zgodnie z art. 1024 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, żeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową

Czy zapis w umowie darowizny brzmiący „Spadkodawca oświadcza, że niniejsza darowizna jest zwolniona z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową” powoduje, że nie przysługują nam żadne roszczenia z tytułu zachowku wobec osoby, która otrzymała za życia cały majątek spadkodawcy na skutek uczynionej darowizny.

Jak skutecznie wydziedziczyć?

Spadkodawca w testamencie wydziedziczył najbliższego członka rodziny. Czy fakt ten daje pozostałym spadkobiercom gwarancję, że osoba wydziedziczona nie otrzyma zachowku? Czy sam fakt wydziedziczenia daje 100% pewność, że zachowek się nie należy? Czy wydziedziczenie można wzruszyć?

Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia

2018-09-24Co to jest niegodność dziedziczenia? Na czym polega niegodność dziedziczenia? Jakie są skutki niegodności dziedziczenia? Jakie są różnice pomiędzy wydziedziczeniem, a niegodnością dziedziczenia? W jakim okresie można żądać uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia? W jakim trybie można żądać uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia?

Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tyle swego powołania do spadku, może on złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o  odrzuceniu spadku. Co w sytuacji, gdy powyższy termin zostanie przekroczony? Czy można go przywrócić? Jak uchylić się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak chronić się przed roszczeniami wierzycieli spadkodawcy?

Jak obliczyć zachowek?

Jak ustalić wysokość należnego nam zachowku? W jaki sposób można bronić się w sprawie o zapłatę zachowku? Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń o zachowek? Na czym polega miarkowanie zachowku? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie o zachowek?

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Jak uchronić małoletniego przed długami spadkodawcy? W jaki sposób odrzucić spadek w imieniu dziecka? Co zrobić, żeby dziecko nie odpowiadało za długi pozostawione w spadku? 

Zaliczenie darowizny na schedę spadkową

W sprawach o dział spadku często pojawia się kwestia konieczności zaliczenia darowizn na schedę spadkową. Na czym polega zaliczenie darowizny na schedę spadkową? Jak zaliczyć darowiznę na schedę spadkową? Jakie darowizny podlegają zaliczeniu na schedę spadkową? Z jakiego okresu należy zaliczyć darowizny na schedę spadkową?

Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem

Co w sytuacji, gdy spadkobierca wskazany w testamencie umiera przed testatorem, czyli autorem testamentu? Inaczej mówiąc, co w sytuacji gdy autor testamentu przeżyje wskazanego w testamencie spadkobierce? Kto wówczas dziedziczy? Co dzieje się z testamentem? Czy dziedziczą spadkobiercy osoby wskazanej w testamencie, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym po testatorze?

Spis inwentarza a wykaz inwentarza

Co to jest i na czym polega spis inwentarza i wykaz inwentarza? Co daje nam sporządzenie spisu inwentarza bądź wykazu inwentarza? Jakie są różnice pomiędzy spisem inwentarza a wykazem inwentarza? W jakim terminie należy wykonać spis inwentarza  bądź wykaz inwentarza? 

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

Według art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. A co w sytuacji, gdy zostało stwierdzone nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale wykaz inwentarza bądź spis inwentarza nie został sporządzony.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Czy złożenie przez rodziców oświadczenia w imieniu dziecka o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka? Czy złożenie do sądu przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego oświadczenia w imieniu małoletniego nie ma wpływu na bieg terminu na odrzucenie spadku, czy też ma wpływ na bieg przedmiotowego terminu?

Nieznany spadkobierca co zrobić?

Sprawy spadkowe potrafią charakteryzować się tym, że w sprawie występuje wielu uczestników, niekiedy nawet kilkunastu i więcej. Czasami zdarza się, że trudno jest ustalić ich adresy do doręczeń i w ogóle dane personalne, tj. imię i nazwisko. Co wówczas można zrobić? W jaki sposób ustalić te dane?

 

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe, adwokat Zgierz, adwokat Łódź, spadki adwokat Łódź, adwokat Zgierz, prawo spadkowe adwokat w Łodzi, adwokat Łódź zachowek, adwokat Łódź dział spadku