Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy spadkowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY SPADKOWE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ OZORKÓW

Kancelaria Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Przez sprawy spadkowe należy rozumieć między innymi sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku; przyjęciem i odrzuceniem spadku; sporządzaniem testamentów; unieważnianiem testamentów; niegodnością dziedziczenia i wydziedziczaniem; zapisami windykacyjnymi i zachowkami; odpowiedzialnością za długi spadkowe; dziedziczeniem gospodarstw rolnych i ich podziałem; działem spadku i zniesieniem współwłasności; uchyleniem się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Należy mieć na względzie, że prawo spadkowe nakłada na spadkobierców szereg obowiązków w związku ze śmiercią osoby najbliższej. Jednym z podstawowych, który powinniśmy zrealizować także we własnym interesie, jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie ma co odkładać tych spraw na kolejne pokolenia. Powoduje to tylko później istotne komplikacje w sprawie. Dla przykładu zamiast 2 czy 4 uczestników w sprawie możemy mieć z czasem do czynienia nawet z 20 czy 30 uczestnikami, z czym niedawno sami się zmagaliśmy przed Sądem Rejonowym w Zgierzu. Nie muszę chyba szczególnie tłumaczyć, jakie problemy mogą pojawić się w sprawie przy takiej liczbie spadkobierców. Kwestia ustalania adresów do doręczeń, kwestia samych doręczeń, kwestia usprawiedliwiania nieobecności na sprawach, kwestia sporządzenia bardzo wielu odpisów pism itd. może przyprawić o ból głowy i z prostej sprawy tworzy się niemały galimatias, który może trwać w nieskończoność.

Z całą pewnością adwokat w tego typu sprawach może przyczynić się do sprawnego skompletowania potrzebnych dokumentów, do sporządzenia niezbędnych pism i wniosków, a także do sprawnego zakończenia sprawy.

Terminy w sprawach spadkowych

Z prawem spadkowym wiąże się również szereg różnych terminów, których niedochowanie może mieć dla nas przykre w skutkach konsekwencje, np. w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy możemy spadek odrzucić. Jeżeli tego nie zrobimy, a spadkodawca pozostawił nam długi, możemy mieć w przyszłości problemy z wierzycielami. Gdy przy spadkobraniu mamy do czynienia z nieletnimi w grę może będzie wchodzić kwestia uzyskania odpowiednich zgód z sądów rodzinnych. 

Sprawy spadkowe tylko z pozoru mogą jawić się jako proste i przyjemne. Tymczasem sprawy np. o dział spadku potrafią być bardziej skomplikowane i pracochłonne niż sprawy rozwodowe pomiędzy skonfliktowanymi małżonkami. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o sprawy o zachowek, gdzie niejednokrotnie w grę wchodzą niemałe pieniądze. Z jednej strony sprawy spadkowe mogą być źródłem dla uzyskania niemałych zasobów finansowych, z drugie jednak strony sprawy takie mogę wpędzić spadkobierców w niemałe tarapaty. Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie prawa spadkowego ewentualnie adwokata do reprezentowania w sprawie spadkowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Łodzi, w Zgierzu, bądź w Ozorkowie. 

Przekazanie gospodarstwa a zachowek

Czy w sytuacji, gdy spadkodawca jeszcze za życia przekazał całe gospodarstwo rolne np. jednemu z następnych nie pozostawiając po sobie żadnego majątku, czy osoby uprawnione według ustawy do zachowku mogą dochodzić od obdarowanego zachowku? To zależy...

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Zgodnie z art. 1024 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, żeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Zachowek a brak zaliczenia darowizny na schede spadkową

Czy zapis w umowie darowizny brzmiący „Spadkodawca oświadcza, że niniejsza darowizna jest zwolniona z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową” powoduje, że nie przysługują nam żadne roszczenia z tytułu zachowku wobec osoby, która otrzymała za życia cały majątek spadkodawcy na skutek uczynionej darowizny.

Jak skutecznie wydziedziczyć?

Spadkodawca w testamencie wydziedziczył najbliższego członka rodziny. Czy fakt ten daje pozostałym spadkobiercom gwarancję, że osoba wydziedziczona nie otrzyma zachowku? Czy sam fakt wydziedziczenia daje 100% pewność, że zachowek się nie należy? Czy wydziedziczenie można wzruszyć?

Uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia

2018-09-24Co to jest niegodność dziedziczenia? Na czym polega niegodność dziedziczenia? Jakie są skutki niegodności dziedziczenia? Jakie są różnice pomiędzy wydziedziczeniem, a niegodnością dziedziczenia? W jakim okresie można żądać uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia? W jakim trybie można żądać uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia?

Upływ terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tyle swego powołania do spadku, może on złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o  odrzuceniu spadku. Co w sytuacji, gdy powyższy termin zostanie przekroczony? Czy można go przywrócić? Jak uchylić się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak chronić się przed roszczeniami wierzycieli spadkodawcy?

Jak obliczyć zachowek?

Jak ustalić wysokość należnego nam zachowku? W jaki sposób można bronić się w sprawie o zapłatę zachowku? Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń o zachowek? Na czym polega miarkowanie zachowku? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie o zachowek?

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Jak uchronić małoletniego przed długami spadkodawcy? W jaki sposób odrzucić spadek w imieniu dziecka? Co zrobić, żeby dziecko nie odpowiadało za długi pozostawione w spadku? 

Zaliczenie darowizny na schedę spadkową

W sprawach o dział spadku często pojawia się kwestia konieczności zaliczenia darowizn na schedę spadkową. Na czym polega zaliczenie darowizny na schedę spadkową? Jak zaliczyć darowiznę na schedę spadkową? Jakie darowizny podlegają zaliczeniu na schedę spadkową? Z jakiego okresu należy zaliczyć darowizny na schedę spadkową?

Śmierć osoby wskazanej w testamencie przed testatorem

Co w sytuacji, gdy spadkobierca wskazany w testamencie umiera przed testatorem, czyli autorem testamentu? Inaczej mówiąc, co w sytuacji gdy autor testamentu przeżyje wskazanego w testamencie spadkobierce? Kto wówczas dziedziczy? Co dzieje się z testamentem? Czy dziedziczą spadkobiercy osoby wskazanej w testamencie, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym po testatorze?

Spis inwentarza a wykaz inwentarza

Co to jest i na czym polega spis inwentarza i wykaz inwentarza? Co daje nam sporządzenie spisu inwentarza bądź wykazu inwentarza? Jakie są różnice pomiędzy spisem inwentarza a wykazem inwentarza? W jakim terminie należy wykonać spis inwentarza  bądź wykaz inwentarza? 

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

Według art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. A co w sytuacji, gdy zostało stwierdzone nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale wykaz inwentarza bądź spis inwentarza nie został sporządzony.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Czy złożenie przez rodziców oświadczenia w imieniu dziecka o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka? Czy złożenie do sądu przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego oświadczenia w imieniu małoletniego nie ma wpływu na bieg terminu na odrzucenie spadku, czy też ma wpływ na bieg przedmiotowego terminu?

Nieznany spadkobierca co zrobić?

Sprawy spadkowe potrafią charakteryzować się tym, że w sprawie występuje wielu uczestników, niekiedy nawet kilkunastu i więcej. Czasami zdarza się, że trudno jest ustalić ich adresy do doręczeń i w ogóle dane personalne, tj. imię i nazwisko. Co wówczas można zrobić? W jaki sposób ustalić te dane?

 

Jak zmienić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

W jaki sposób można doprowadzić do zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Jaki tryb w tym zakresie będzie właściwy? 

Niegodny dziedziczenia – czyli co?

Co to znaczy, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? W jaki sposób można uznać kogoś niegodnym dziedziczenia? Jakie skutki prawne niesie ze sobą uznanie kogoś niegodnym dziedziczenia?

 

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego

Czym jest testament ustny i w jaki sposób na jego podstawie można stwierdzić nabycie spadku? Jakie wymogi i terminy powinno się zachować, aby testament ustny był skuteczny? Jakie są tryby stwierdzenia treści testamentu ustnego? 

Umowa dożywocia a zachowek

Czym jest umowa dożywocia? W jaki sposób uniknąć płacenia zachowku? Czy umowa dożywocia zwalania z obowiązku płacenia zachowku? Umowa dożywocia a obowiązek płacenia zachowku? 

 

Przerwanie biegu przedawnienia zachowku

W jaki sposób przerwać bieg przedawnienia roszczeń o zachowek? Czy złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia sadku przerywa bieg przedawnienia roszczeń o zachowek?

 

Umowa darowizny a obowiązek zapłaty zachowku.

Czy zawsze osoba obdarowana przez spadkodawcę musi płacić zachowek? W jaki sposób uwolnić się od obowiązku zapłaty zachowku?

Zbycie przedmiotu darowizny a zachowek

Co w sytuacji, gdy osoba obdarowana zużyła, wyzbyła się, sprzedała przedmiot darowizny? Jaki wpływ powyższe czynności mają na możliwość dochodzenia od osoby obdarowanej zachowku? 

 

Wydziedziczenie małoletniego

Czy istnieje możliwość wydziedziczenia małoletniego? Czy osoba niepełnoletnia może zostać wydziedziczona? Czy prawo zezwala na wydziedziczenie małoletniego?

 

Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega?

Na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia i czym różni się od tradycyjnego odrzucenia spadku? 

Stwierdzenie nabycia spadku a wydziedziczenie

W jaki sposób podważyć wydziedziczenie? Czy uznania wydziedziczenia za bezskuteczne należy dochodzić w samym postępowaniu o stwierdzenia nabycia spadku? 

 

Czy zachowek podlega dziedziczeniu?

Czy roszczenie o zachowek jest dziedziczne? Jeżeli tak, to kto dziedziczy roszczenie o zachowek? 

Jak stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia?

Na czym polega niegodność dziedziczenia? W jaki sposób można stwierdzić, że ktoś jest niegodny dziedziczenia? Co daje stwierdzenie niegodności dziedziczenia?

Jak stwierdzić nieważność testamentu

W jaki sposób można stwierdzić nieważność testamentu? Czy sąd może stwierdzić nabycie spadku na podstawie ustawy w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament?

Rozdysponowanie w testamencie składnikami majątku spadkowego

Zdarza się, że w testamentach pisemnych spadkodawca rozdziela swój majątek na poszczególne osoby. W jaki sposób odczytywać tak sporządzony testament?

Dziedziczenie po osobie bezdzietnej

W klasycznej sytuacji po zmarłym, jako pierwsze do ogółu praw i obowiązków po zmarłym powoływane są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Co zaś w sytuacji, kiedy spadkodawca nie posiadał dzieci?

Odrzucenie spadku a zachowek

Czy po odrzuceniu spadku można starać się o zachowek od osoby dziedziczącej po spadkodawcy, bądź od osoby obdarowanej przez spadkodawcę za życia?

Stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Czy przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku przerywa bieg zasiedzenia nieruchomości stanowiącej własność spadkodawcy, bądź jego poprzedników prawnych?

Ważność testamentu sporządzonego poza granicami Polski

Czy testament, który sporządzony został w formie nieprzewidzianej dla prawa polskiego jest ważny w Polsce? Czy obywatel Polski, może sporządzić ważny testament w formie nieznanej w polskim prawie spadkowym? 

  

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego krok po kroku

W jaki sposób odrzucić spadek w imieniu małego dziecka? Jakie kroki trzeba podjąć by skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego? 

Ważny wyrok Sądu Najwyższego dot. testamentów

Niezachowanie poprawnej formy testamentu nie powinno niweczyć z automatu woli spadkodawców. Jakie są skutki wyroku?  

Jak zmusić do wykonania zapisu testamentowego?

W jaki sposób można wyegzekwować wykonanie zapisu testamentowego? W jakim trybie się to robi?

Słowa kluczowe: sprawy spadkowe, adwokat Zgierz, adwokat Łódź, spadki adwokat Łódź, adwokat Zgierz, prawo spadkowe adwokat w Łodzi, adwokat Łódź zachowek, adwokat Łódź dział spadku