Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przedawnienie roszczeń pomiędzy byłymi małżonkami o rozliczenie opłat za lokal

Czy roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wchodzącym w skład majątku wspólnego, jest roszczeniem o świadczenie okresowe? Z takim pytaniem musiał się zmierzyć Sąd Najwyższy, podział majątku wspólnego adwokat Łódźktóry orzekł, że roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest roszczeniem o świadczenia okresowe. Co z tego wynika?

Przedawnienie roszczeń współwłaściciela o zwrot nakładów

Powyższa uchwała zapadła na skutek pytania prawnego zadanego przez sąd odwoławczy w sprawie o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami, w której jeden z uczestników domagał się od drugiego zapłaty na jego rzecz połowy kwoty, którą świadczył spółdzielni mieszkaniowej tytułem opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem ze wspólnego mieszkania.

Sąd I instancji przyjął za uzasadniony podniesiony przez wnioskodawczynię zarzut przedawnienia tego typu roszczeń z uwagi na upływ trzyletniego terminu, przewidzianego w art. 118 Kodeksu Cywilnego dla roszczeń okresowych, ponieważ uznał, że skoro opłaty na rzecz spółdzielni były świadczeniami okresowymi, to taki sam charakter powinny mieć roszczenia regresowe o zwrot tychże wydatków.

Uczestnik w apelacji zarzucił, że tego typu roszczenia regresowe nie mają charakteru okresowego, a co za tym idzie powinny podlegać 10 letniemu terminowi przedawnienia. Sąd Okręgowy na skutek wywiedzionej apelacji powziął wątpliwość ujętą w wyżej wymienionym pytaniu skierowanym do Sądu Najwyższego. Sąd odwoławczy stwierdził, że opłaty eksploatacyjne stanowią świadczenia okresowe, za niejasne uznał natomiast, czy charakter świadczeń spełnionych przez jednego ze współuprawnionych powoduje powstanie po stronie drugiego okresowego obowiązku zwrotu przypadającej na niego części wydatków.

Termin przedawnienia roszczeń współwłaściciela o zwrot nakładów

Sąd Najwyższy w wydanej przez siebie uchwale stwierdził, że charakter świadczenia na rzecz spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych pozostaje bez wpływu na charakter świadczeń z tytułu rozliczenia wydatków pomiędzy były małżonkami. Jak wskazał Sąd Najwyższy, świadczenia uiszczane do spółdzielni były płatne miesięcznie i obciążały współuprawnionych względem spółdzielni solidarne. Niewątpliwie miały one charakter okresowy, były bowiem płatne periodycznie, stanowiły świadczenia samodzielne, z założenia powtarzalne, o nieokreślonym czasie trwania, nie składające się na z góry ustaloną całość, które to cechy w doktrynie i orzecznictwie uznaje się za identyfikujące świadczenia okresowe.

Z kolei roszczenie o zwrot wydatków poczynionych na opłaty eksploatacyjne przez jednego ze współuprawnionych ponad jego obowiązek wynikający z art. 207 Kodeksu cywilnego kierowane do drugiego współuprawnionego nie wykazuje tożsamych cech. Przede wszystkim wynika z innego stosunku prawnego niż zobowiązanie do poniesienia opłat eksploatacyjnych, jest konsekwencją wspólności ułamkowej, stosunku prawno-rzeczowego, w którym spółdzielnia nie uczestniczy i który autonomicznie określa zakres, w jakim współuprawnieni partycypują w pokryciu wszelkich wydatków na rzecz wspólną.

Żadne przepisy nie zawierają postanowień, które wskazywałby na przeniesienie okresowego charakteru spełnionego świadczenia stanowiącego źródło roszczenia regresowego do treści roszczenia o wyrównanie wydatków pomiędzy współuprawnionymi ułamkowo.

Do uiszczenia opłat eksploatacyjnych zobowiązani byli oboje współuprawnieni, co umożliwiało powstanie różnorodnych stanów faktycznych związanych z płatnościami, w których roszczenie regresowe nie musiało powstawać ani w stałej wysokości, ani w sposób cykliczny, nawiązujący do periodyczności świadczenia stanowiącego wydatek, gdyż jego źródłem dla każdego z współuprawnionych było jedynie spełnienie przez niego świadczenia na rzecz spółdzielni ponad swój obowiązek. Oparcie konstrukcji roszczenia o świadczenia okresowe na obowiązku periodycznego spełniania samodzielnych świadczeń na rzecz wierzyciela wynikać musi jednoznacznie z cech zobowiązania.

Reasumując, roszczenie współwłaściciela o zwrot nakładów dokonanych na wspólną nieruchomość niemające charakteru roszczeń okresowych przedawniają się, stosownie do art. 118 KC z upływem 10 letniego terminu.

 

Sprawy rodzinne – sprawy rozwodowe – adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu prowadzi m.in. sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących: rozwodów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów, ustanowienia rozdzielności majątkowej, ustalenia ojcostwa. Posiadamy bogatą praktykę również w tzw. sprawach działowych dotyczących podziału majątku wspólnego byłych małżonków i rozliczenia nakładów. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką celem omówienia Państwa problemu prawnego oraz celem wskazania optymalnego rozwiązania prawnego.Słowa kluczowe: adwokat Zgierz sprawy rodzinne, podział majątku wspólnego adwokat Łódź, rozwód Łódź, adwokat w Łodzi, prawo rodzinne adwokat Zgierz, adwokat Łódź rozwody, Zgierz rozwody.

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka