Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przymusowe zobowiązanie do leczenia odwykowego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak przymusić do leczenia odwykowego?

Czy można, a jeżeli tak, to w jaki sposób można przymusić kogoś do leczenia odwykowego? Jakie regulacje prawne normują taką procedurę?

Podstawą prawną regulującą materię przymusowego leczenia odwykowego jest ustawa z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przesłanki skierowania na przymusowy odwyk

Przesłanki uruchomienia procedury dot. skierowania na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu określa art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi , że osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Postanowienie sądowe w zakresie przymusowego leczenia oznacza dla osoby zobowiązanej obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w wyznaczonym rzez sąd trybie i we wskazanej placówce, a jeśli zobowiązany nie zjawi się na leczenie, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie go przez właściwe organy np. przez Policję.

Konsekwencje niepodjęcia terapii 

Niestety osoba skierowana do placówki leczenia uzależnień nie może być tam zatrzymana na siłę… Nie ma bowiem żadnych regulacji prawnych, które dawałyby pracownikom takiej placówki prawo stasowania przymusu bezpośredniego wobec takiego pacjenta. Niestety również przepisy prawa nie przewidują żadnych konsekwencji prawnych dla osoby, która nie zastosuje się do postanowienia sądu i nie podejmie terapii. Jedyne co sąd może w takiej sytuacji zrobić, to zlecić ponowne przymusowe doprowadzenie delikwenta do placówki. 

Rozpoczęcie procedury

Sam wniosek o rozpoczęcie całej procedury składa się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie ma dotyczyć.

Uprawnienie do zainicjowania postępowania przed sądem poza w/w gminną komisją ma również prokurator.

Zgodnie z art. 26 w/w ustawy, o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Sąd wezwie osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie we wskazanym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu odwykowemu, po rygorem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku.

Sam obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

Reprezentacja przed sądem adwokat Zgierz Łódź

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych świadczonych również w zakresie szeroko rozumianej reprezentacji sądowej w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych.

Słowa kluczowe: przymusowe leczenie, adwokat sprawy rodzinne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, Kancelaria Adwokacka Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem Alimenty - zabezpieczenie alimentów Od czego zależy wysokość alimentów? Intercyza a dziedziczenie Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich Uchylenie alimentów gdy dziecko zagranicą Ustalenie ojcostwa – odmowa poddaniu się badaniom DNA Dziedziczenie długów alimentacyjnych Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka Zmiana nazwiska po rozwodzie