Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Niepłacenie alimentów a utrata prawa jazdy 

Czy za niepłacenie alimentów można stracić prawo jazdy? Kiedy dłużnik alimentacyjny straci prawo jazdy? Jakie przepisy regulują kwestię utraty prawa jazdy w związku z niepłaceniem alimentów? W jaki sposób przebiega procedura odebrania prawa jazdy?alimenty sprawy rozwodowe adwokat Łódź Zgierz Ozorków

 

Sankcje za niepłacenie alimentów

Na wstępie należy zaznaczyć, że za uchylanie się od płacenia alimentów wobec dzieci istnieje szereg sankcji prawnych mniej bądź bardziej skutecznych. Jedną z takich sankcji jest możliwość odebrania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy. Regulacje prawne dotyczące tej materii znajdują się w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania. Informowany jest także właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego; zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika; bez uzasadnionej przyczyny omówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Samej decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich sześciu miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

 

Decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209  Kodeksu karnego oraz po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji. Na podstawie wniosku, o którym była mowa powyżej starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak wynika z powyższego decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy wobec dłużnika niealimentacyjnego nie jest wydawana od razu. Gdy egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, należy skierować wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia i wówczas podejmowane będą dalsze kroki celem zatrzymania prawa jazdy.

 

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest możliwe i następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy: ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa była powyżej oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpi też utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

 

Adwokat Łódź Zgierz sprawy rodzinne rozwody alimenty

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu zaprasza do współpracy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prawnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Nasza Kancelaria posiada wieloletnią praktykę sądową w sprawach dotyczących rozwodów, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, czy też podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej oraz do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: adwokat Zgierz, sprawy rodzinne adwokat Łódź, alimenty adwokat Łódź, sprawy rozwodowe adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Alimenty dla byłego małżonka