Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Alimenty - zabezpieczenie alimentów

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

Pomiędzy wniesieniem pozwu o alimenty, a wydaniem w sprawie końcowego wyroku może upłynąć kilka miesięcy, a w skrajnych wypadkach nawet lat… W takich sytuacjach dobrze jest, aby bezpośrednio w pozwie złożyć również wniosek o zabezpieczeni alimentów na czas trwania procesu. Na czym to polega?

 

W jaki sposób i kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć już w samym w pozwie, czyli piśmie inicjującym postępowanie przed sądem albo w odrębnym piśmie procesowym, na dalszym etapie sprawy. W zasadzie taki wniosek można złożyć aż do zamknięcia rozprawy z tym, że wiadomo im wcześniej tym lepiej. Powinien on odpowiadać oczywiście wymogom przepisanym dla pisma procesowego (tj. zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela, wymienienie załączników), a dodatkowo zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia (wskazanie czy domagamy się zobowiązania pozwanego do zapłaty jednorazowo czy okresowo określonej sumy pieniężnej) i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek o zabezpieczenie alimentów.

 

Opłata od wniosku o zabezpieczenie alimentów

Czy wniosek o zabezpieczenie alimentów podlega opłacie sądowej? Na szczęście wniosek taki czy to zawarty już w pozwie, czy w osobnym piśmie jest zwolniony z wszelkich opłat sądowych. W ogóle strona dochodząca alimentów jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

W jakim terminie powinien być rozpoznany wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgodnie z art. 737 Kodeksu postępowania cywilnego podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Tyle teoria… w praktyce niestety bywa z tym różnie… Niestety obłożenie sądów sprawami powoduje, że na rozpatrzenie tego typu wniosków czeka się niekiedy tygodniami… Terminy te mają niestety jedynie charakter instrukcyjny i jego przekroczenie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji dla sądów. 

 

Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Sądy rozpoznają wnioski o udzielenie zabezpieczenia na tzw. posiedzeniach niejawnych, tj. bez udziału stron. Niemniej w sprawie uchylenia lub ograniczenia uprzednio już udzielonego zabezpieczenia konieczne jest wyznaczenie rozprawy i to na niej sąd będzie podejmować decyzję co do wywiedzionego wniosku. 

Z praktyki wynika, że kwota wskazana we wniosku o zabezpieczenie powinna być nieco niższa niż dochodzone alimenty. Bardzo często spotykana jest praktyka w sądach, gdzie kwota zabezpieczenia jest niższa o około 10 – 20 % niż dochodzone alimenty.
       

 

Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu

Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów następuje z urzędu obu stronom postępowania. Jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręczy postanowienie od razu z uzasadnieniem. Jeżeli postanowienie zostało wydane na rozprawie uzasadnienie zostanie sporządzone na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

 


Zaskarżenie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że strona nie zgadzająca się z wydanym postanowieniem o zabezpieczeniu – zarówno co do zasady jak i co do wysokości - może złożyć na nie środek odwoławczy w postaci zażalenia. Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz uzasadnieniem i składa się je do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. 

 

 

Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz – sprawy o alimenty

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w tym .in. w sprawach dotyczących rozwodów, alimentów, władzy rodzicielski, kontaktów z dziećmi, czy też podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną począwszy od porad prawnych po reprezentację sądową. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa problemu prawnego.

 

Słowa kluczowe: zabezpieczenie alimentów, alimenty, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem