Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez inne osoby niż rodzice

Jaki krąg osób może żądać przed sądem uregulowania kontaktów z dzieckiem? Czy osobami uprawnionymi są tylko rodzice dziecka, czy też inne osoby? Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem? 

 

Czy inne osoby niż rodzice mogą żądać ustalenia przez sąd kontaktów z dzieckiem? 

Zgodnie z art. 113(6) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisy oddziału w/w kodeksu dot. kontaktów z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca uregulował w art. 113(6) Kodeku rodzinnego i opiekuńczego prawo do kontaktów z dzieckiem osób, które nie są rodzicami. 

A zatem, osobami uprawnionymi do żądania uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem oprócz rodziców (vide: art. 113 § 1 KRO) są: 1) rodzeństwo, 2) dziadkowie, 3) powinowaci w linii prostej, 4) inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Uwzględniając standardy panujące w europejskie, wynikające m.in. z Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, Konwencji z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także uwzględniając zapotrzebowanie społeczne nowelą z 2008 r. dodano w/w przepis pozwalający na zabezpieczenie kontaktów między dzieckiem a innymi osobami, mającymi rodzinne związki z dziećmi bądź które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad  małoletnim dzieckiem. 

Zgodnie z art. 113(6) k.r.o., przepisy oddziału regulującego kontakty rodziców z dzieckiem stosuje się w sposób odpowiedni do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Do uregulowania kontaktów z osobami wymienionymi w art. 113(6) k.r.o. należy zatem stosować „odpowiednio” przepisy art. 130–130(5) k.r.o. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że „odpowiednie” stosowanie nie może oznaczać stasowania ich w sposób automatyczny. 

Przy ustalaniu kontaktów z osobami innymi niż rodzice odpowiednie stosowanie przepisów będzie przejawiać się przede wszystkim na mniejszej intensywności kontaktów z osobami bliskimi, w porównaniu do kontaktów z rodzicami. Wyrażać się to powinno w mniejszej częstotliwości i czasie trwania tych odniesień oraz w formach kontaktów. 

 

Osoby spowinowacone – Powinowaci 

Według art. 61(8) § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Inaczej mówiąc, przez powinowactwo rozumie się stosunek rodzinno-prawny istniejący między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka. 

Z kolei, linię oraz stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. Więzi powinowactwa w linii prostej występują między małżonkiem a dzieckiem drugiego małżonka, łącząc go z nim w pierwszym stopniu. Powinowactwo w linii prostej drugiego stopnia łączy dziecko z małżonkiem jego wstępnych w linii prostej drugiego stopnia (np. z drugim małżonkiem babci, niebędącym jego dziadkiem).

 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez osoby spoza rodziny 

Komentowany artykół 113(6) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczy również innych osób bliskich - nawet spoza rodziny, w żaden sposób niespokrewnionych czy spowinowaconych. Warunkiem, aby osoby takie mogły żądać sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem jest to, aby osoby te sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. 

Co oznacza ustawowe sformułowanie „sprawować przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem”. Niestety jest to termin niedookreślony, który będzie podlegać konkretyzacji w konkretnych sprawach w konkretnych stanach faktycznych. W praktyce będzie to dotyczyć tych osób, które zastępowały dziecku rodziców z takich powodów, jak np. długotrwała ciężka choroba, wyjazd zagraniczny, pobyt w zamkniętej placówce leczniczej albo w zakładzie karnym. 

Sprawowanie pieczy nad dzieckiem przez dłuższy czas z reguły jest sprawowaniem takiej pieczy przez co najmniej kilka miesięcy. Zauważa się, że pomocnym w ustaleniu, czy piecza była sprawowania przez dłuższy czas, może być porównanie wieku dziecka z czasem sprawowania opieki. W każdym przypadku ocena w tym względzie należeć będzie ostatecznie do sądu. 

Oczywiście należy pamiętać, że żaden przepis prawa nie precyzuje w/w pojęcia sprawowania pieczy nad dzieckiem, co automatycznie nie wyklucza także innego rozumowania niż wskazane powyżej. Ocenę, jaki okres można uznać za „dłuższy czas” sprawowania pieczy oraz jakie formy ta opieka nad dzieckiem ma przybierać ustawodawca pozostawił w każdej sprawie sądowi, dlatego też w tego typu sprawach przydatna może się okazać pomoc adwokata, który może pomóc przekonać sąd orzekający do naszych racji. 

 

Adwokat Łódź Zgierz – sprawy rodzinne, sprawy rozwodowe 


Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnie doświadczenie między innymi w sprawach rodzinnych, pod pojęciem których kryją się sprawy rozwodowe, sprawy o władzę rodzicielską, sprawy o kontakty z dzieckiem, sprawy o alimenty i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej a także do kontaktu celem omówienia Państwa sprawy. 

 

 

Słowa kluczowe: kontakty z dzieckiem, sprawy rodzinne, adwokat Łódź, porady prawne, alimenty, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, sprawy rozwodowe

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego
Sprawy rozwodowe Zaległe alimenty Przedawnienie alimentów Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami Alimenty dla pełnoletniego dziecka Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej Podział majątku wspólnego - akcje i udziały Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców? Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów Alimenty dla byłego małżonka Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Alimenty - zabezpieczenie alimentów