Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY RODZINNE - ROZWODY - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ OZORKÓW

Prawo rodzinne to bardzo obszerna dziedzina prawa, z którą mamy styczność w zasadzie każdego dnia. Niezależnie od tego, czym się w życiu zajmujemy, prawo cywilne reguluje praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Należy pamiętać, że prawo cywilne to nie tylko stosunki majątkowe. To także stosunki rodzinne, które w pewnych sytuacjach wymagają wsparcia przez adwokata.

Potocznie nazywane prawo rodzinne to nie tylko sprawy dotyczące rozwodów i alimentów. Wśród innych spraw wchodzących w zakres tego pojęcia możemy wymienić m.in. sprawy dot. podziału majątku wspólnego byłych małżonków czy rozliczenia nakładów z majątku osobistego na wspólny i odwrotnie, separacje, sprawy dotyczące ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa czy macierzyństwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, kwestie związane z adopcją, opieką, czy kuratelą i wiele innych.  

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, ze sprawy rodzinne są łatwe i przyjemne, ale to tylko złudzenie. Z naszego doświadczenia wynika, że poziom emocji pomiędzy stronami niekiedy sięga zenitu, zaś sam etap postępowania dowodowego jest żmudny i pracochłonny.  

Naszym zdaniem adwokat reprezentując Klientów w postępowaniach rodzinnych przed sądem, zapewnia właściwą ochronę Państwa interesów, służąc radą i pomocą. W wielu przypadkach od prawidłowo udzielonej porady prawnej może zależeć sytuacja życiowa nasza i osób nam najbliższych.

Kancelaria Adwokata Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych nie tylko przed Sądami w Łodzi, Sądem w Zgierzu czy Sądem w Łęczycy, ale na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferty Kancelarii.  

Sprawy rozwodowe

Kancelaria Adwokata Piotra Sęka reprezentuje interesy Klientów między innymi w sprawach rozwodowych. Bardzo często zdarza się, że relacje pomiędzy małżonkami zamierzającymi się rozwieść są na tyle złe, że pomoc adwokata jest wręcz niezbędna. Skonfliktowane strony nie są w stanie bowiem porozumieć się co do podstawowych kwestii.

Zaległe alimenty

Zasadą jest, że sąd zasądza alimenty bieżące, które naliczane są od dnia złożenia pozwu na przyszłość. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, alimenty z natury swej są przeznaczone na potrzeby bieżące, natomiast za czas ubiegły zasądzane być mogą jedynie w przypadkach wyjątkowych. Taką możliwość daje nam właśnie art. 137 i art. 140 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej k.r.o.).

Przedawnienie alimentów

Za jaki okres wstecz można dochodzić alimentów? Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3, zaś początek biegu przedawnienia liczy się od momentu ich wymagalności. Alimenty są świadczeniami okresowymi, w związku z tym przedawnienie liczy się osobno za każdy miesiąc.

Rozliczenie opłat za lokal pomiędzy byłymi małżonkami

Czy roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wchodzącym w skład majątku wspólnego, jest roszczeniem o świadczenie okresowe?

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak zatem wynika z powyższego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek alimentacji dziecka, aż do czasu uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Współwłaściciel uniemożliwia korzystanie z nieruchomości wspólnej

Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Co w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli zajął całą nieruchomość, czy inną rzecz np. samochód i nie pozwala korzystać z rzeczy wspólnej innym współwłaścicielom? Np. wymienił wszystkie zamki w domu. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy przysługują nam jakieś roszczenia?

Podział majątku wspólnego - akcje i udziały

Czy nabyte przez jednego z małżonków akcje bądź udziały w spółkach prawa handlowego należą do majątku osobistego małżonka, który je nabył, czy do majątku wspólnego małżonków? Jak rozliczyć majątek byłych małżonków w tym zakresie?

Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Według artykułu 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże według paragrafu drugiego, z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się ustalenia, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Jak odebrać dziecko jednemu z rodziców?

W praktyce często dochodzi do konfliktowych sytuacji pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że jeden rodzic podstępem odbiera np. dziecko ze szkoły i zatrzymuje dziecko u siebie, zaś drugi z rodziców zostaje pozbawiony kontaktu z dzieckiem. W jaki sposób można w takiej sytuacji zareagować? W jaki sposób wymusić na jednym z rodziców wydanie dziecka? Co można zrobić, żeby odzyskać dziecko?

Zabranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów

Czy za niepłacenie alimentów można stracić prawo jazdy? Kiedy dłużnik alimentacyjny straci prawo jazdy? Jakie przepisy regulują kwestię utraty prawa jazdy w związku z niepłaceniem alimentów? W jaki sposób przebiega procedura odebrania prawa jazdy?

Alimenty dla byłego małżonka

Czy istnieje obowiązek płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka, a jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? Na czym polega tzw. zwykły obowiązek alimentacyjny i rozszerzony obowiązek alimentacyjny? Kiedy wygasa obowiązek płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka? W jaki sposób adwokat może pomóc w uchyleniu się od obowiązku alimentacyjnego?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Co można zrobić w sytuacji, gdy jeden z rodziców ogranicza nas w kontaktach z dzieckiem, bądź w ogóle uniemożliwia taki kontakt? Czy jest jakiś skuteczny sposób na tego typu zachowania? Co grozi rodzicowi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? 

Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem

Jaki krąg osób może żądać przed sądem uregulowania kontaktów z dzieckiem? Czy osobami uprawnionymi są tylko rodzice dziecka, czy też inne osoby? Kto może żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem? 

 

Alimenty - zabezpieczenie alimentów

Pomiędzy wniesieniem pozwu o alimenty, a wydaniem w sprawie końcowego wyroku może upłynąć kilka miesięcy, a w skrajnych wypadkach nawet lat… W takich sytuacjach dobrze jest, aby bezpośrednio w pozwie złożyć również wniosek o zabezpieczeni alimentów na czas trwania procesu. Na czym to polega?

 

Od czego zależy wysokość alimentów?

Co jakiś czas z doniesień prasowych słyszymy, że jakaś celebrytka dochodzi na rzecz dziecka alimentów w wysokości nawet po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Czy taka wysokość alimentów jest w ogóle realna w polskich realiach?

Intercyza a dziedziczenie

Jak wygląda sytuacja prawna małżonków, którzy zawarli intercyzę w zakresie dziedziczenia po sobie nawzajem? Czy intercyza wyłącza dziedziczenie?

 

 

Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich

Co może pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich. Jaki jest status pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach dla nieletnich. Czy pokrzywdzony jest stroną? 

 

 

Uchylenie alimentów gdy dziecko zagranicą

W jaki sposób doprowadzić do wygaśnięcia alimentów, w sytuacji gdy uprawnione dziecko mieszka np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech? Który sąd będzie właściwy? 

 

Ustalenie ojcostwa – odmowa poddaniu się badaniom DNA

Co w sytuacji, gdy w sprawie o ustalenie ojcostwa domniemany ojciec odmawia poddaniu się badaniom DNA?

Dziedziczenie długów alimentacyjnych

Czy dług alimentacyjny podlega dziedziczeniu? Czy spadkobiercy osoby odpowiedzialnej za alimenty mogą odpowiadać za zaległe alimenty?

Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka

Co oznacza stwierdzenie, że małżonek nie będący właścicielem mieszkania jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny?

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Kwestia zmiany nazwiska po ślubie zasadniczo nie stanowi problemu – powstaje jednak pytanie, co z nazwiskiem w razie ewentualnego rozwodu? Czy można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska?

Przymusowe zobowiązanie do leczenia odwykowego

Czy można, a jeżeli tak, to w jaki sposób można przymusić kogoś do leczenia odwykowego? Jakie regulacje prawne normują taką procedurę?

Co z domowym pupilem po rozwodzie?

Co dzieje się z domowym pupilem, np. psem, kotem po rozstaniu małżonków? Czy można uregulować prawnie kwestie dotyczące domowego pupila, takie jak np. miejsce jego pobytu, czy alimenty?

Kiedy można podwyższyć alimenty?

Kiedy najlepiej wystąpić o podwyższenie alimentów na dziecko? Jaki okres musi upłynąć, aby można było wystąpić o podwyższenie alimentów? Jakie są przesłanki podwyższenia alimentów?

Alimenty w ciąży przed narodzinami dziecka

Czy możliwe jest wyegzekwowanie świadczenia alimentacyjnego na poczet jeszcze nienarodzonego dziecka? A jeżeli tak to w jaki sposób i za jaki okres? 

Podział majątku byłych małżonków

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków. 

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Jak ma się pozbawienie praw rodzicielskich na obowiązek płacenia alimentów? Czy osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej nie musi płacić alimentów na swoje dziecko?

Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Często spotykamy się z pytaniem dot. skutków opuszczenia dotychczas zajmowanego wspólnie miejsca zamieszkania przez małżonków w kontekście sprawy rozwodowej. Co z tym się wiąże? 

Przywłaszczenie między małżonkami

Co w sytuacji, gdy jeden z małżonków w tajemnicy przed partnerem zaczyna wyprowadzać pieniądze ze wspólnego konta. Czy w takiej sytuacji można mówić o przywłaszczeniu? 

Alimenty na dziecko z Ukrainy

Czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na dziecko pochodzenia ukraińskiego w Polsce? Jakie przesłanki w tym zakresie należy spełnić, aby było to możliwe? 

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Jakie są przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków i w jaki sposób można to zrobić? 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

O co chodzi z rozdzielnością majątkową z datą wsteczną? W jaki sposób i kiedy można ją ustanowić? Co daje rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Jak pozbyć się małżonka z domu który stosuje przemoc?

Słowa kluczowe: sprawy rodzinne adwokat, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, rozwody adwokat Łódź, adwokat alimenty, porady prawne, adwokat Łódź rozwód