Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Konsekwencje niewysłania JPK VAT w terminie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kara za niezłożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminie

Według art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT mają obowiązek bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT w postaci elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Co to jest JPK – Jednolity Plik Kontrolny?porady prawne - sprawy gospodarcze

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za określony okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK VAT posiada określony układ i format, który ułatwia w sposób znaczący jego przetwarzanie.

Jaka jest kara za niezłożenie JPK VAT w terminie?

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK VAT w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane przez organy skarbowe, jako naruszenie obowiązków podatkowych. Konsekwencje niezłożenia JPK VAT mogą być różne, zależy to od zakwalifikowania danego przypadku.

Grożącą karę za niewysłanie JPK VAT możemy odnaleźć w art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. W myśl tego przepisu, podatnik, który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych. Należy jednakże pamiętać, że niezłożenie pliku JPK VAT w odpowiedniej formie i terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Kiedy wykroczenie skarbowe, a kiedy przestępstwo skarbowe?

Art 53 Kodeksu Karnego skarbowego, stanowi, że przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności, zaś wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

W sytuacji, gdy dane przekazywane są na żądanie fiskusa, np. w związku z kontrolą podatkową, odpowiedzialność przedsiębiorcy uregulowana została w art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej. W sytuacji bezzasadnego odmówienia lub nie złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, zeznań, dokumentów może zostać nałożona kara porządkowa do 2800 zł.

Dodatkowo nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, czy też kontroli celno-skarbowej może być ostatecznie uznane za utrudnianie wykonania czynności służbowej. Grozi za to odpowiedzialność karno-skarbowa. Takie zachowanie może być zakwalifikowane, jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe zgodnie z art. 83 Kodeksu karnego skarbowego.

Nie wysłałem JPK VAT w terminie – co teraz?

Gdyby z uzasadnionych przyczyn w ustawowym terminie nie udało Ci się udostępnić organowi kontrolującemu plików JPK, warto wykazać się inicjatywą i np. wysłać pismo wyjaśniające, z ewentualną prośbą o wydłużenie terminu. Gdyby kara porządkowa została nałożona podatnikowi przysługuje prawo również do złożenia zażalenia. Osoby zapominalskie może uratować również tzw. „czynny żal”, ale tylko pod jednym warunkiem mianowicie, że czynny żal zostanie złożony zanim urząd ten zorientuje się o zaniechaniu. Mimo wszystko, gdyby i to nie pomogło to istnieją jeszcze inne sposoby na dalszym etapie postępowania np. chociażby staranie się o warunkowe umorzenie postępowania.

Adwokat Piotr Sęk posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Reprezentujemy Klientów nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale na obszarze całej Polski. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu.

Sprawy gospodarcze Adwokat Łódź Zgierz

Nasza Kancelaria Adwokacka w Zgierzu i Łodzi doradza i reprezentuje Klientów w tzw. sprawach gospodarczych. Usługi naszej Kancelarii Adwokackiej świadczone są również na rzecz przedsiębiorców jak i dla spółek prawa handlowego. Posiadamy wieloletnią praktykę w reprezentacji swoich Klientów przed sądami gospodarczymi. Oferujemy również pomoc prawną w zakresie prawa własności przemysłowej.

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, sprawy gospodarcze, prawy karno-skarbowe adwokat w Łodzi, sprawy administracyjne adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, odszkodowania Łódź, adwokat Zgierz, prawnik Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy gospodarcze i obsługa prawna firm
Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców Jak zarejestrować znak towarowy?