Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. 

Niejednokrotnie na blogu poruszałem kwestie związane z systemem dozoru elektronicznego, jak np. czym jest dozór, na czym polega, wcześniejsze zakończenie lub zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny. Z nowym rokiem 2023 r. temat dozoru elektronicznego powraca, a wraz z nim zmiany i nowe warunki uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Zmiany w dozorze elektronicznym 2023 r.

Dotychczas o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego mogły starać się osoby, które spełniały określone warunki tj:

    • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.

    • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary

    • jedynie, gdy pozwalają na to warunki techniczne

    • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

    • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3 k.k.w.

Po nowelizacji dodatkowo o dozór elektroniczny będą mogły starać się osoby skazane, wobec których orzeczona została kara pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i której do odbycia kary pozostało w zakładzie karnym nie więcej niż 6 miesięcy. 

Komisja penitencjarna

Komisje penitencjarne są organami powoływanymi na terenie zakładu karnego przez dyrektora ZK. Do głównych zadań komisji należy skierowanie skazanego do właściwego ZK, o ile nie zostało to określone przez sąd wyrokiem, dokonywanie ocen postępów resocjalizacyjnych skazanego, wyrażanie opinii w sprawach, a od niedawna również udzielanie w wypadkach określonych w ustawie zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary w SDE. 

W świetle najnowszej nowelizacji kompetencje komisji penitencjarnej zostały wyraźnie rozszerzone. O udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE właściwym był jedynie sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywał skazany, jednakże najnowsze przepisy dodają również komisję penitencjarną działającą w zakładzie karnym, w którym znajduje się skazany, jako organ dodatkowy do rozstrzygania o sprawach związanych z dozorem elektronicznym. Co do zasady uprawienia, które dotychczas przysługiwały jedynie sądowi penitencjarnemu, zostały również rozciągnięte na komisje penitencjarne, jak np. pisemna zgoda uzyskiwana od domowników w miejscu wykonania SDE może zostać złożona do sądu albo komisji. A także w razie potrzeby, na zarządzenie sądu penitencjarnego albo na żądanie komisji może zostać powołany kurator. 

Kiedy o dozorze elektronicznym decyduje sąd penitencjarny, a kiedy komisja?

O możliwości udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary w SDE decyduje komisja penitencjarna, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

    • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności, która nie przekracza 4 miesięcy, a także nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k. 

    • osoba skazana rozpoczęła odbywanie kary w ZK

    • odbywaniu kary w SDE nie stoją na przeszkodzie szczególne względy świadczące o tym, że w razie odbycia kary w SDE nie zostaną osiągnięte cele kary

    • postawa i zachowanie skazanego w ZK

    • posiadanie miejsca pobytu przez skazanego

    • osoby pełnoletnie zamieszkałe ze skazanym wyraziły zgodę, o które mowa w art. 43h § 3

    • odbywaniu kary w SDE nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne. 

Adwokat Łódź Zgierz - dozór elektroniczny

Ofereujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskania zgody na odbywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie dozoru elektronicznego. Swoje usługi oferujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego celem ustalenia szczegółow współpracy. 

Słowa kluczowe: dozór elektroniczny, sprawy karne adwokat, Łódź porady prawne, Kancelaria adwokacka Zgierz, adwokat od spraw karnych, pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?