Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wykonanie kary pozbawienia wolności w zagranicznym więzieniu

Niekiedy zdarza się, że skazani z różnych względów woleliby odbywać karę pozbawiania wolności poza granicami kraju. Czy istnieje taka techniczna możliwość? W jaki sposób można uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności poza granicami polski?

Kwestie odbywania kary pozbawienia wolności  przez obywatela Polski poza granicami kraju reguluje Kodeks postępowania karnego, a dokładniej rozdział  66f zatytułowany wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności. 

Zgodnie z art. 611t Kodeksu postępowania karnego, w razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, sąd okręgowy, w którego okręgu wydano orzeczenie, za zgodą skazanego, może wystąpić o wykonanie orzeczenia bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego państwem wykonania orzeczenia, jeżeli przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.

Wystąpienie, o którym mowa jest powyżej może nastąpić również na wniosek Ministra Sprawiedliwości, właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia bądź też skazanego.

Powyższe wystąpienie sąd kieruje tylko do jednego państwa wykonania orzeczenia. Kolejne wystąpienie do innego państwa wykonania orzeczenia może nastąpić tylko w razie niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia.

Sąd, który rozpoznaje sprawę wystąpienia do właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, skazany, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego obrońca. Niestety na postanowienie sądu w przedmiocie w/w wystąpienia zażalenie nie przysługuje.

Należy zwrócić uwagę, że wystąpienie o wykonanie orzeczenia poza granicami kraju nie wstrzymuje postępowania wykonawczego, zaś po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu odbywania przez skazanego kary w państwie wykonania orzeczenia, postępowanie wykonawcze jedynie zawiesza się. Z kolei po otrzymaniu informacji o zakończeniu wykonywania kary sąd podejmie zawieszone postępowanie, aby je następnie umorzyć. 

Jak wynika z powyższego podstawowymi przesłankami, które warunkują możliwość wykonania kary poza granicami kraju są: prawomocne orzeczenie skazujące na bezwzględną karę pozbawienia wolności wydane przez polski sąd; skazany obywatel polski przebywa na terytorium Polski bądź w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego orzeczenie będzie przekazane do wykonania; przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.
Jak czytamy we wszelkiego rodzaju opracowaniach na temat omawianej instytucji, cel przyjętego rozwiązania stanowi założenie, że wykonanie kary poza granicami kraju powinno zwiększać szanse na resocjalizację skazanego. Wskazane jest zatem przekazywanie wyroków do wykonania do państwa, w którym skazany posiada określone więzi lub które traktuje jako miejsce, z którym łączą go więzi rodzinne, językowe, kulturowe, społeczne, gospodarcze lub innego rodzaju.

 

Adwokat Łódź Zgierz sprawy karne - obrona w sprawach karnych

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu świadczy swoje usługi prawne m.in. w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego-wykonawczego. Oferujemy reprezentację zarówno przed organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego jak i w toku postępowania sądowego i wykonawczego. Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, sprawy karne adwokat Łódź, dobry karnista Łódź, prawnik Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?