Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy mogę odmówić składania zeznań?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy mogę odmówić składania zeznań?

W jakich sytuacjach można odmówić składania zeznań? Czy coś grozi za odmowę składania zeznań? Kiedy mogę odmówić składania zeznań? Postaramy się na te pytania odpowiedzieć poniżej.

W pierwszej kolejności warto dokonać rozróżnienia pojęć ‘’zeznania’’ a ‘’wyjaśnienia’’, które powszechnie bywają uznawane za tożsame. Przede wszystkim podejrzany/oskarżony składa wyjaśnienia, a świadek składa zeznania. Następnie należy wspomnieć o odpowiedzialności karnej, której zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego podlega ten kto składa fałszywe zeznania- świadek zostanie więc pouczony o możliwych konsekwencjach z tytułu składania nieprawdziwych zeznań. Co do zasady kolejną różnicą jest prawo do odmowy składania wyjaśnień przez podejrzanego/oskarżonego. Z kolei świadek jest obowiązany do stawiennictwa i złożenia zeznań. Jednakże istnieją w danym zakresie pewne wyjątki, które zwalniają osobę od składania zeznań w charakterze świadka.

Komu przysługuje prawo do odmowy składania zeznań?

W oparciu o treść art. 182 Kodeksu postępowania karnego, prawo do odmowy zeznań przysługuje:

• osobie najbliższej dla oskarżonego - osobą najbliższą w brzmieniu art. 115 Kodeksu karnego będzie m.in. małżonek, wstępni (np. rodzice, dziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,

• pomimo ustania małżeństwa lub stosunku z tytułu przysposobienia,

• świadkowi, który w innej toczącej się sprawie pozostaje oskarżony o współudział w przestępstwie, które objęto postępowaniem karnym.

Wezwanie do sądu w celu przesłuchania

Po doręczeniu wezwania na rozprawę na świadku spoczywa obowiązek stawiennictwa, nawet jeżeli zdecydował się, aby odmówić składania zeznań w trybie art. 182 k.p.k. Bowiem dopiero na danym terminie rozprawy, przed rozpoczęciem przesłuchania świadek może poinformować sąd o możliwości odmowy składania zeznań. W przeciwnym razie, jeśli świadek postanowi nie udać się na wskazany termin rozprawy, sąd może nałożyć na niego karę - nawet jeśli przysługuje mu wyżej opisane prawo.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku zeznawania

Pomimo art. 182 k.p.k. istnieje możliwość, aby ubiegać się o prawo do odmowy składania zeznań, osobom innym niż te, które zostały wskazane w niniejszym przepisie. Wobec dyspozycji art. 185 k.p.k. o zwolnienie mogą starać się osoby, które pozostają z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym. Jak wynika z orzecznictwa, pod pojęciem ‘’szczególnie bliski stosunek osobisty’’ należy rozumieć relację między świadkiem a oskarżonym, która nacechowana jest silnym ładunkiem emocjonalnym. Chodzi tutaj m.in. o sytuację, w której świadek i oskarżony pozostają w stosunku narzeczeństwa, konkubinatu lub gdy mają wspólne dziecko (pod warunkiem, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz wiąże ich szczególnie bliski stosunek osobisty). Wniosek o zwolnienie z zeznawania składany jest przez świadka podczas przesłuchania przed właściwym organem. Należy podkreślić, że organ wydający decyzję w przedmiocie rozpatrzenia niniejszego wniosku, może uwzględnić go w całości lub w części. Jeśli jednak organ odrzuci taki wniosek, świadkowi nie będzie przysługiwało zażalenie na zarządzenie.

Sprawy karne – kancelaria adwokacka w Zgierzu

Zapraszamy do współpracy osoby potrzebujące konsultacji bądź reprezentacji w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa karnego. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Wszelkie dane tele-adresowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, porady prawne Łódź, Kancelaria karna adwokacka, Zgierz adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?