Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak odbyć karę ograniczania wolności poza Polską?

Często klienci w sprawach karnych pytają się czy istnieje możliwość odbycia kary ograniczenia wolności np. prac społecznych poza granicami kraju. Można?

Przepisy polskiego Kodeksu postępowania karnego określają sytuacje, w których dopuszczalne jest wystąpienie do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego UE o wykonanie prawomocnie orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Decyzja ramowa Rady UE 2008/947/WSiSW z 27.11.2008 r. (Dz.Urz. UE L Nr 337 z 16.12.2008, s. 102) nałożyła na państwa członkowskie UE powinność wprowadzenia do krajowego porządku prawnego przepisów umożliwiających wzajemne uznawanie i przejmowanie do wykonania wyroków skazujących i takimi przepisami regulujacymi m.in. tą materię jest art. 611u i n. Kodeksu postępowania karnego.

Odbycie kary poza granicami Polski

Podstawowe warunki, od spełnienia których zależy dopuszczalność wystąpienia do sądu lub do innego organu państwa członkowskiego UE o wykonanie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski wskazuje art. 611u § 1 k.p.k. Według tego przepisu, w razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca wskazanej tam kary lub środka karnego, sąd może wystąpić o wykonanie orzeczenia do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego UE, w którym sprawca posiada legalne stałe miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa w tym państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić.

Odmiennie niż w art. 611t § 1 Kodeksu postępowania karnego - dotyczący przekazania do wykonania w ramach Unii Europejskiej orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności – art 611u k.p.k. nie wskazuje, że możliwość przekazania orzeczenia do wykonania aktualizuje się wówczas, gdy wykonanie kary w innym państwie członkowskim UE pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.

Wniosek o odbycie kary poza Polską

Z art. 611u k.p.k. wynika, że z inicjatywą zmierzającą do przekazania orzeczenia do wykonania w innym państwie może wystąpić sąd. Chodzi tu zatem o sąd określony w art. 3 § 1 k.k.w., tj. sąd, który wydał orzeczenie w I instancji, działający z urzędu bądź też na wniosek samego skazanego. Samo przekazanie kary do wykonania wymaga wydania postanowienia i niestety na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.

Sąd rozpoznaje sprawę wniosku o przekazanie na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator, pokrzywdzony, skazany oraz jego obrońca.

Co istotne jeszcze, w razie wystąpienia o wykonanie orzeczenia, o którym mowa w art. 611u k.p.k., postępowanie wykonawcze ulega zawieszeniu. Po otrzymaniu zaś informacji o zakończeniu wykonywania orzeczenia sąd podejmuje zawieszone postępowanie a następnie je umarza.

Sprawy karne – kancelaria adwokacka w Łodzi

Potrzebują Państwo pomocy w sprawie karnej? Zapraszamy do współpracy. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach karnych zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, postępowań sądowych jak i na etapie postępowań wykonawczych. Nasze kancelarie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu.Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, obrona w sprawach karnych, dozór elektroniczny, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?