Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny

Czy można starać się o system dozoru elektronicznego, gdy skazany ma dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno?

Niekiedy zdarza się, że zgłaszający się do nas Klienci pytają, czy w przypadku kiedy mają do dobycia np. dwa a niekiedy nawet i więcej wyroków, to czy mogą w takiej sytuacji starać się o odbycie kar pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zgodnie z art.  43la. Kodeksu karnego wykonawczego, przepisy o dozorze elektronicznym stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku i 6 miesięcy.

Suma kar do odbycia czy suma kar orzeczonych?

Należy pamiętać, że o zaistnieniu przesłanki formalnej z art. 43la § 6 Kodeksu karnego wykonawczego nie decyduje suma kar, jakie pozostały do odbycia w momencie orzekania w tym przedmiocie, lecz suma kar, jakie skazany kolejno odbywał i ma jeszcze do odbycia.

Zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego można wyrazić jedynie temu skazanemu, wobec którego orzeczono karę lub kary pozbawienia wolności kolejno odbywane w wymiarze łącznie nieprzekraczającym roku (obecnie roku i sześciu miesięcy), bez względu na to, w jakim wymiarze kara ta lub suma kar pozostała jeszcze do wykonania w momencie rozpoznawania wniosku skazanego (vide: postanowienie SA w Katowicach z 28.12.2016 r., II AKzw 1989/16).

Nie można również tracić z pola widzenia, że dozorem elektronicznym i to niezależnie od treści wniosku przygotowanego przez skazanego czy jego adwokata objęte winny być wszystkie kary, jakie skazany ma do odbycia lub odbywa, co wynika z niedopuszczalności selektywnego wyboru niektórych z nich dla obejścia warunku zawartego w art. 43la § 1 pkt 1 i § 6 k.k.w., jak i z niemożności łączenia wykonywania dozoru elektronicznego z odbywaniem innej kary. Przesłanka ta dotyczy wszystkich kar, które uprawomocniły się do chwili prawomocności orzeczenia w przedmiocie SDE, a podlegają wykonaniu.

Dozór elektroniczny – adwokat Zgierz – adwokat Łódź

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z usług naszej kancelarii adwokackiej w zakresie przygotowania wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a także w zakresie reprezentacji przed sądem w sprawie dot. rozpoznania tego typu wniosków.

Słowa kluczowe: dozór elektroniczny, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka w Łodzi, prawnik Zgierz, prawo karne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c)