Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Jak uniknąć kary ograniczenia wolności?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak uniknąć kary ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności, pomimo tego, że nie jest karą izolacyjną, czyli karą pozbawienia wolności, niewątpliwie może być równie uciążliwa. Jednakże, mimo wielu zalet takiej formy wykonywania kary, posiada ona również wiele wad jak np. zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu czy też trudności w zorganizowaniu spraw życia codziennego. Niniejszym artykułem postaram się odpowiedzieć na stosunkowo często zadawane pytanie, czy istnieje możliwość uniknięcia kary ograniczenia wolności, a jeżeli tak to w jaki sposób może pomóc w tym adwokat. 

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Zgodnie z art. 34 § 1a kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, a także kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na potrąceniu od 10 % do 25 % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny, który wskazuje sąd. Ponadto, wykonanie kary ograniczenia wolności odbywa się najczęściej w miejscu stałego pobytu, zatrudniania skazanego albo niedalekiej odległości od tego miejsca – istnieje również wykonanie kary w innym miejscu, o ile przemawiają za tym ważne względy. Skazany w czasie odbywania kary, nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, a także ciąży na nim obowiązek udzielania informacji związanych z przebiegiem odbywania kary. 

Czy można odroczyć karę ograniczenia wolności?

Tak – pod warunkiem, że orzeczona kara ograniczenia wolności nie została jeszcze rozpoczęta. Podstawową przesłanką odroczenia kary jest stwierdzenie, że natychmiastowe jej wykonanie mogłoby spowodować zbyt ciężkie skutki zarówno dla skazanego lub jego rodziny – wtedy sąd może odroczyć wykonanie kary maksymalnie do 6 miesięcy.

Jakie sytuacje kryją się pod zwrotem ,,zbyt ciężkich skutków’’? Przede wszystkim chodzi tutaj o chorobę umysłową lub fizyczną, czy też niezdolność skazanego do pracy albo inny stan, który zagraża jego bezpieczeństwu. W odniesieniu do rodziny skazanego, ciężkie skutki mogą być związane np. z obowiązkiem/koniecznością sprawowania opieki na członkiem rodziny lub innym szczególnie ważnym zdarzeniem losowym – pożar, powódź w domu skazanego. Opisane wyżej sytuacje mają charakter fakultatywny, a więc sąd może, ale nie musi odroczyć karę w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń. Jednakże odroczenie kary ograniczenia wolności może mieć charakter obligatoryjny – taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli skazany zostanie powołany do czynnej służby wojskowej. W przypadku powołania do służy wojskowej, sąd odroczy wykonanie kary ograniczenia wolności. 

Przerwa w odbywaniu kary ograniczenia wolności

Udzielenie przerwy w odbywaniu kary jest dla sądu obligatoryjne w sytuacji, w której stan zdrowotny skazanego uniemożliwia dalsze wykonywanie kary ograniczenia wolności lub gdy został powołany do czynnej służby wojskowej. Z kolei fakultatywnie sąd może orzec o przerwie w odbywaniu kary również wtedy, kiedy jej dalsze wykonywanie mogłoby spowodować dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki – odpowiednio jak w przypadku odroczenia kary ograniczenia wolności. 

Na jaki czas może zostać udzielona przerwa? Co do zasady do czasu ustania przeszkody. W związku z czym sąd powinien określić czas na jaki jest udzielana przerwa skazanemu, w sytuacji jeśli nie jest to możliwe, sąd powinien rozważyć zawieszenie postępowania albo zwolnienie skazanego z dalszego wykonywania kary.

Czy da się uniknąć kary ograniczenia wolności?

W pewnym wymiarze istnieje możliwość zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności. Jeśli wobec skazanego orzeczony został obowiązek wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę, poprzez przyjęcie, że 20 godzin pracy na cele społeczne jest równoważne 10 % wynagrodzenia za pracę – dodatkowo orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w miesiącu. Powyższe znajdzie przede wszystkim zastosowanie, w sytuacji, kiedy skazany znajdzie pracę zarobkową, wówczas sąd może dokonać zmiany formy wykonania kary ograniczenia wolności, bowiem niekiedy nie ma możliwości, aby połączyć wykonywanie pracy na cele społeczną i zarobkowej jednocześnie. 

Adwokat sprawy karne – Łódź Zgierz

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych począwszy od etapu postępowania przygotowawczego po etap sądowy kończąc na etapie postępowania wykonawczego. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa sprawy. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. 

Słowa kluczowe: ograniczenie wolności, adwokat sprawy karne, prawo karne, pomoc prawna, porady prawne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat pomoc

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?