Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy w razie śmierci skazanego jego obowiązki wynikające z wyroku karnego przechodzą na jego spadkobierców?

Czy spadkobiercy skazanego dziedziczą po nim obowiązki finansowe nałożone na niego w wyroku karnym np. zadośćuczynienie, obowiązek naprawienia szkody, nawiązkę?

Na podstawie art. 46 § 2 kodeksu karnego sąd może orzec wobec skazanego na wniosek pokrzywdzonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zgodnie z art. 922 paragraf 1 Kodekcu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Natomiast według paragrafu drugiego cytowanego przepisu, nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą. Zatem co z tego wynika?

Dzieczenie kar z wyroku karnego

Przyjmuje się, że nie należą do spadku obowiązki spadkodawcy o charakterze prawnokarnym. Według art. 15 § 1 kodeksu karnego wykonawczego, sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego lub innej przyczyny wyłączającej to postępowanie.

W odniesieniu jednak do zobowiązania wynikającego z art. 46 k.k., czyli obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, Sąd Najwyższy wyraził ciekawy pogląd, że w brzmieniu obowiązującym do 1.07.2015 r. obowiązek ten nie był obowiązkiem wyłącznie prawnokarnym, takim jak np. obowiązek zapłaty grzywien i kar pieniężnych, lecz miał charakter cywilnoprawny i jako obowiązek majątkowy mający charakter cywilnoprawny należy do spadku.

Jest to o tyle ciekawy pogląd, że dziedziczeniu na podstawie kodeksu cywilnego podlegają bowiem jedynie obowiązki cywilnoprawne. Dla dziedziczenia obowiązków innych niż cywilnoprawne potrzebna jest wyraźna podstawa prawna. Tej zaś brakuje w przepisach prawa karnego.

Sam fakt orzekania przez sąd karny, nie uzasadnia tezy, że zasądzone odszkodowanie nie ma charakteru cywilnoprawnego i jest wyłącznie środkiem karnym, bowiem sąd karny rozstrzyga o odszkodowaniu na podstawie tych samych przesłanek, co sąd cywilny. Jeżeli sąd karny nie orzeka o odszkodowaniu, które ma charakter cywilnoprawny, może w to miejsce orzec nawiązkę, która będzie miała charakter nie odszkodowania, lecz będzie to środek karny, gdyż sąd karny nie jest związany przepisami prawa cywilnego przy jej wymierzaniu. Mając na uwadze powyższe względy uznać należało, że dług polegający na obowiązku naprawienia szkody, nawet jeżeli został ustalony w procesie karnym, ma charakter cywilnoprawny. W konsekwencji dług taki jako element majątku spadkodawcy wchodzi do spadku i przechodzi na jego spadkobierców (tak m.in. wyrok SA w Szczecinie, sygn. akt I ACa 712/16). 

Sprawy spadkowe – adwokat Zgierz – adwokat Łódź

Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie czekającej Państwa sprawy spadkowej bądź szukacie Państwo adwokata do reprezentowania w sprawie spadkowej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Łodzi bądź w Zgierzu. Oferujemy szeroki wachlarz usług prawnych.

Słowa kluczowe: adwokat Zgierz, adwokat Łódź, sprawy karne adwokat, obrona w sprawach karnych, porady prawne, kancelaria adwokacka, pomoc prawna, sprawy spadkowe

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?