Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

dozór elektroniczny adwokat Łódź Zgierz OzorkówCo to jest dozór elektroniczny? Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jakie przesłanki trzeba spełnić, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? W jaki sposób uzyskać zgodę na dozór elektroniczny? Na te, i nie tylko te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule.

Co to jest dozór elektroniczny? System dozoru elektronicznego jest systemem wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. Inaczej mówiąc, dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.

Odbywanie przez osobę skazaną kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego następuje na podstawie zezwolenia sądu penitencjarnego, czyli Sądu Okręgowego i dotyczy ona kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku lub sumy kar nieprzekraczających 1 roku, p czym szerzej będzie mowa jeszcze poniżej.

Na czym polega dozór elektroniczny?

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek określonego zachowania się, między innymi pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu oraz kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Udzielając zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny może określić przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany będzie mógł oddalić się z miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie m.in. w w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów. Oczywiście wniosek w tym zakresie powinien być odpowiednio umotywowany w czym pomóc może adwokat.

Wykonywanie przez osobę skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków mających związek z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego podlega ścisłej kontroli. Uchylanie się od wykonywania tych obowiązków może skutkować uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i osadzeniem skazanego w zakładzie karnym.

W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować: przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu, czyli dozór stacjonarny; bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa, czyli dozór mobilny; zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd, czyli dozór zbliżeniowy.

 

Przesłanki udzielenie zgody na dozór elektroniczny

Według Kodeksu karnego wykonawczego, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli są spełnione określone warunki, tj.: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego; jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary; skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3 k.k.w.; odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne. Dodatkowo skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym, zaś skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Co ważne, kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego tylko, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Sąd może ponadto udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody dorosłych domowników, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla tychże osób i narusza ich prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Co bardzo istotne, a zarazem korzystne z punktu widzenia potencjalnego skazanego, przepisy o systemie dozoru elektronicznego stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b lub w art. 87 § 2 Kodeksu karnego, czyli przy tzw. karach mieszanych oraz karach łącznych.

W sprawach dotyczących udzielenia skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek nie tylko samego skazanego, ale też na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.

W sytuacji odmowy udzielania zezwolenia na odbywanie kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego na postanowienie sądu penitencjarnego w tym zakresie przysługuje zażalenie skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi, a także sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia. Nie będziemy ukrywać, że adwokat niejednokrotnie może pomóc przygotować skuteczne zażalenie, które będzie tak naprawdę ostatnią deską ratunku dla skazanego, o czym niejednokrotnie mogliśmy się przekonać w naszej praktyce.

 

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego a wyrok łączny

W sytuacji objęcia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny z urzędu musi uchylić zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie dozoru elektronicznego, co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwolenia na odbycie kary łącznej pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki dla udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli m.in. kara pozbawienia wolności nie przekracza roku.

 

Właściwość sądu

Który sąd jest właściwy do złożenia wniosku o dozór elektroniczny? Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Sądem penitencjarnym jest z kolei sąd okręgowy. W sprawach związanych z kolei z już z samym wykonywaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i jego uchyleniem właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu kara jest wykonywana. W sprawach wykonywania zaś dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca - sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.

 

Ponowny wniosek o dozór elektroniczny

Zgodnie z regulacjami kodeksu karnego wykonawczego, ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w tej samej sprawie, złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawowe zapisy Kodeksu karnego wykonawczego mają na celu zapobieżenie ponawianiu przez skazanych w okresach krótszych niż 3 miesiące bezzasadnych wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Należy zwrócić uwagę, że w komentowanych przepisach mowa jest o ponownym wniosku skazanego lub jego obrońcy. Zakaz składania ponownego wniosku przez skazanego lub jego obrońcę przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia zezwolenia nie istnieje więc wówczas, gdy poprzedni wniosek złożył prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego.

Wyżej wskazany trzymiesięczny termin liczymy od dnia wydania poprzedniego postanowienia odmawiającego udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest ono bowiem wykonalne z chwilą jego wydania, a nie uprawomocnienia. Co istotne, orzeczenie co do pozostawienia wniosku bez rozpoznania nie podlega zaskarżeniu.

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Skazany na karę pozbawienia wolności, która odbywana jest w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie karnym wykonawczym. O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Należy mieć jednak na uwadze, że niedopuszczalne jest warunkowe zwolnienie z odbycia reszty zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Zmiana miejsca wykonywania dozoru elektronicznego

Według kodeksu karnego wykonawczego, w wyjątkowym przypadku, który jest uzasadniony szczególnymi okolicznościami, sąd penitencjarny może zmienić miejsce wykonywania dozoru elektronicznego stacjonarnego. Co istotne, w uzasadnionych przypadkach sąd penitencjarny może również zmieniać przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, podczas których skazany będzie mógł wychodzić np. z domu.

W uzasadnionych przypadkach, gdy konieczne jest niezwłoczne dokonanie zmiany, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia mogą zostać również zmienione w drodze decyzji sądowego kuratora zawodowego, który niezwłocznie informuje o tym sędziego penitencjarnego i wprowadza informacje do systemu komunikacyjno-monitorującego. Sąd penitencjarny ma jednak kompetencje, aby uchylić zmiany wprowadzone przez sądowego kuratora zawodowego albo dokonać w nich własnej zmiany.

 

Przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego

Należy również pamiętać, że przy wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego istnieje możliwość również starania się o tzw. przerwę w wykonaniu kary. Jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd penitencjarny może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd oczywiście może odwołać przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego w razie ustania przyczyny, dla której została ona zarządzona, bądź też w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została mu udzielona, bądź też rażąco narusza porządek prawny. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy przysługuje skazanemu zażalenie, przy sporządzaniu którego również pomocny może okazać się adwokat.

 

Uchylenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Należy pamiętać, że udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie oznacza, że sąd penitencjarny nie może uchylić tego zezwolenia w trakcie odbywania kary. Sąd penitencjarny uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w sytuacji, gdy: skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości, o której mowa w art. 43m § 1 k.k.w., albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika; skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku; odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona; skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie.

Sąd penitencjarny ma oczywiście kompetencje do tego, aby odstąpić od uchylenia zezwolenia w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdzie również i w wykazaniu właśnie tych okoliczności przydatny może okazać się adwokat.

Na zakończenie należy mieć na uwadze, że w razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ponowne udzielenie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

Dozór elektroniczny – adwokat Łódź Zgierz

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu Adwokata Piotra Sęka oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w tym na etapie postępowania wykonawczego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „dozór elektroniczny”, czy też „obrączka”), o warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy o ułaskawienie. Zapraszamy do kontaktu celem omówienia Państwa sprawy.

 

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Zgierz, adwokat Łódź, dozór elektroniczny, dobry adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, odszkodowania Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c)