Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Prekluzja dowodowa w prawie karnym

W październiku 2019 r. do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono szereg zmian mających na celu przyśpieszenie postępowań karnych w tym tzw. prekluzję dowodową. Na czym ona polega i jakie będą jej konsekwencje.

Zasadniczym zamierzeniem projektodawców jest stworzenie warunków do szybszego załatwiania spraw w postępowaniu sądowym. Jak czytamy w uzasadnieniu wprowadzonych zmian, niezmiernie ważne znaczenie w kontekście zapewnienia prawidłowego, terminowego i niezakłóconego biegu postępowania karnego jest w ocenie projektodawców przeciwdziałanie możliwości obstrukcji procesowej oskarżonego łub jego obrońcy oraz zapobieganie zbędnemu powtarzaniu czynności dowodowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 170 Kodeksu postępowania karnego oddala się wniosek dowodowy, min. jeżeli wniosek dowodowy został złożony po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona. Jest to nowość w prawie karnym. 


Spóźniony wniosek dowodowy 

Co do zasady sąd powinien zatem oddalić każdy „spóźniony” dowód. Nowy art. 170 § 1a k.p.k. wprowadza jednak wyjątek od wskazanej zasady. Otóż sąd nie będzie władny oddalić wniosku dowodowego wówczas, gdy będzie on zmierzał do wykazania okoliczności, która ma istotne znaczenie dla ustalenia tego, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakiego typu, czy zachodzą podstawy do nadzwyczajnego obostrzenia odpowiedzialności karnej, lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym. W tym zakresie prekluzja dowodowa będzie wyłączona. Dowody na te okoliczności będzie można powoływać na dotychczasowych zasadach, czyli do czasu zakończenia postępowania w II instancji. Jak wynika z powyższego, dowody na okoliczności wypływające na łagodniejszy wymiar kary odmiennie od okoliczności obciążających objęte będą prekluzją dowodową.  

Co istotne, warto zwrócić uwagę na brzmienie samego art. 170 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania karnego. W przepisie tym mowa jest o terminie zakreślonym przez organ procesowy. Oznacza to, że najpierw organ musi taki termin zakreślić. Z jego treści nie wynika również, by organ mógł zakreślić taki termin tylko raz toku całego postępowania. Jest to o tyle istotne, że sąd karny w dalszym ciągu pozostaje związany zasadą prawdy materialnej i powinien dążyć do poczynienia prawdziwych ustaleń w sprawie, a nie koniecznie kierować się jedynie szybkością postępowania.

 

Obrona w sprawach karnych - adwokat w Łodzi Zgierzu 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka z siedzibą w Łodzi oraz Zgierzu oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego oraz karnego wykonawczego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów zarówno przed organami ścigania jak i przed sądami powszechnymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej. 

 

Słowa kluczowe: prawo karne, obrona w sprawach karnych, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, dozór elektroniczny, porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy karne i karno skarbowe
Przedawnienie karalności czynów nieletnich Przestępstwo niealimentacji po zmianach Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy Jazda pod wpływem środka odurzającego Błędy w pomiarach alkomatami Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu? Wyrok łączny - przepisy przejściowe Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów? Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych Uchylenie mandatu Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia Występek o charakterze chuligańskim Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków Odroczenie wykonania kary Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej Wyrok w sprawie karnej a punkty karne Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów Zamiana prac społecznych na inną karę Niewskazanie kierującego pojazdem droższe Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności. Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu Pieszy może się mylić Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski Czy hejter w sieci jest bezkarny? Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający Uprawnienia zatrzymanego Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową Czy detektyw może założyć nam GPS? Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego Grooming - co to takiego? Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów Czy mogę odmówić składania zeznań? Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k. Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić? Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej? Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany? Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar. Jak uniknąć kary ograniczenia wolności? List żelazny – czym jest i jak go uzyskać Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? Czym jest stalking? Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli? Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c) Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?