Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy karne i karno skarbowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY KARNE - OBRONA W SPRAWACH KARNYCH - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ OZORKÓW

sprawy karne adwokat Łódź Zgierz OzorkówKancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych, a także w sprawach dotyczących czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, które należą do właściwości wydziałów rodzinnych.

Prowadzimy sprawy karne obejmujące m.in.: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Zapewniamy reprezentację Klientów w toku całego postępowania karnego, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, poprzez etap sądowy przed sądami I jak i II instancji, jak i reprezentację na etapie postępowania kasacyjnego. Zapewniamy również wsparcie na etapie postępowania wykonawczego w zakresie m.in. spraw dot.: dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary, ułaskawienie, przerwa w odbywaniu kary, rozłożenie grzywny na raty,  zatarcie skazania, wydanie wyroku łącznego, odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Pomoc adwokata na etapie postępowania przygotowawczego

Bronimy oskarżonych, jak i reprezentujemy interesy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, czy oskarżycieli prywatnych. Bardzo często zdarza się, że Klienci szukają pomocy u adwokatów dopiero w momencie, kiedy zostanie im dostarczony akt oskarżenia, czyli najprościej rzecz ujmując, kiedy etap postępowania przygotowawczego został już zakończony i sprawa trafia do sądu. Uważamy, że jest to poważny błąd. Tak naprawdę, to właśnie etap postępowania przygotowawczego jest właściwym momentem, aby podejrzany poprosił adwokata o pomoc. Zresztą podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o stronę pokrzywdzoną. To właśnie na tym etapie podejrzany składa swoje pierwsze wyjaśnienia, od których bardzo wiele zależy. To właśnie na tym etapie postępowania są bardzo często stosowane dotkliwe środki zapobiegawcze np. w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru policji, czy poręczeń majątkowych, z którymi samemu trudno walczyć.

Co mi grozi?

Niejednokrotnie Klienci bagatelizują sytuację. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych, jakie mogą ich spotkać w sytuacji uznania ich winnym zarzuconego im w akcie oskarżenia czynu. Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że jak zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności w tzw. „zawieszeniu” albo zostanie orzeczona kara grzywny to nic wielkiego się przecież niestanie. Nie bierze się jednak pod uwagę na przykład tego, że skazanie bez względu na rodzaj orzeczonej kary będzie odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Mogą w związku z tym pojawić się, chociażby problemy z zatrudnieniem. W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z wymogiem uprzedniej niekaralności, by móc kandydować na dane stanowisko. Niekiedy sama ustawa wprost mówi, że określonych funkcji, czy stanowisk nie mogą zajmować osoby skazane prawomocnym wyrokiem np.: regulacje Kodeksu spółek handlowych dot. wymogów dla członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorów. Dodatkowo poza podstawowymi karami występującymi powszechnie w świadomości społeczeństwa tj. kara grzywny, ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności mogą nas dotknąć dodatkowe konsekwencje prawne np. w postaci orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakazu zajmowania określonych stanowisk, zakazu wstępu na imprezy masowe, konfiskaty majątku, podania wyroku do publicznej wiadomości, czy obciążenia nas kosztami całego postępowania. Niekiedy przesądzenie sprawstwa w wyroku karnym może mieć dla nas poważne konsekwencje prawne w ewentualnej sprawie cywilnej wytoczonej przeciwko nam.

Należy pamiętać, że sąd cywilny jest związany wyrokiem karnym skazującym, co do popełnienia przestępstwa. Zatem, sąd cywilny nie będzie drugi raz zastanawiał się nad naszym sprawstwem. Ma to o tyle znaczenie, że np. zasądzone w postępowaniu karnym zadośćuczynienie czy obowiązek naprawienia szkody nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń uzupełniających w toku postępowania cywilnego. Jak widać, konsekwencje prawne mogą być bardzo szerokie i trudno je czasami przewidzieć na pierwszy rzut oka, dlatego też rola adwokata jest w takich sytuacjach nieoceniona.

Zadośćuczynienie, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka

Coraz częściej w postępowaniach karnych spotykane jest wysuwanie przeciwko oskarżonym roszczeń o charakterze cywilnym w postaci żądania naprawienia powstałej szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy nawiązki. Wysuwanie tego typu roszczeń już w postępowaniu karnym jest o tyle dogodnym rozwiązaniem, że w przeciwieństwie do spraw cywilnych nie musimy dokonywać żadnych opłat sądowych w związku z wysuwanymi roszczeniami. Dodatkowo należy pamiętać, o czym była już mowa powyżej, zasądzone w postępowaniu karnym zadośćuczynienie czy obowiązek naprawienia szkody nie wyklucza dochodzenia roszczeń uzupełniających na drodze postępowania cywilnego. Dodatkowym atutem dochodzenia roszczeń cywilnych w toku postępowań karnych jest mniejszy formalizm, jeżeli chodzi o postępowanie dowodowe i wynikający z niego tzw. ciężar dowodzenia.

Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Bardzo częstym błędem osób pokrzywdzonych przestępstwami jest brak ich jakiejkolwiek inicjatywy bezpośrednio po złożeniu przez nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przepisy procedury karnej dają takim osobom możliwość np. wstąpienia do sprawy w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Oczywiście nie chodzi o to, żeby pokrzywdzony musiał stawiać się na każdy termin rozprawy i spotykać się z oskarżonym, bo takiego obowiązku nie ma. Należy jednak pamiętać, że w momencie przystąpienia do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego stajemy się pełnoprawną stroną postępowania. Bez takiego oświadczenia jesteśmy traktowani w zasadzie jak świadek postępowania. Bez takiego oświadczenia nie mamy nawet możliwości odwołania się od wyroku I instancji.

Dobrowolne poddanie się karze

Przepisy Kodeksu postępowania karnego dają możliwość oskarżonym dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Uważamy, że takie rozwiązanie jest niejednokrotnie korzystniejsze dla oskarżonych niż iść w zaparte i kwestionować swoje sprawstwo. Niekiedy materiał dowodowy zgromadzany na etapie postępowania przygotowawczego jest na tyle mocny, że trudno z nim polemizować. Pójście w kierunku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej nie tylko przyśpiesza cały tok postępowania w zasadzie do jednej rozprawy, ale daje też możliwość wynegocjowania korzystniejszych środków reakcji karnej. Rolą adwokata jest właśnie ustalenie jak najkorzystniejszych dla oskarżonego konsekwencji prawnych.

Apelacja karna

Podejmowanie się napisania środka odwoławczego od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie karnej bez pomocy adwokata jest naszym zdaniem nie najlepszym pomysłem. Nie ma co ukrywać, że niezbyt często wyroki sądów pierwszych instancji są zmieniane przez sądy odwoławcze. Pisanie apelacji na zasadzie, że „spotkała mnie wysoki sądzie wielka niesprawiedliwość” raczej nie przyniesie zamierzanego rezultatu. Tak jak nikt samodzielnie nie leczy sobie zębów, tak lepiej zlecić napisanie apelacji adwokatowi.

Pomoc adwokata na etapie postępowania wykonawczego

Należy pamiętać, że prawomocny wyrok czy to sądu pierwszej, czy drugiej instancji nie kończy działań, jakie może podejmować adwokat z korzyścią dla swojego klienta. Istnieje szereg rozwiązań prawnych, które można wdrożyć z korzyścią dla skazanych. Dla przykładu można wnioskować o: zatarcie skazania, o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o rozłożenie grzywny na raty, o umorzenie grzywny,  o modyfikację orzeczenia do co kary ograniczenia wolności, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie, o wydanie wyroku łącznego i o wiele innych instytucji, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla skazanego. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych, począwszy od wstępnego etapu postępowania przygotowawczego, na etapie postępowania wykonawczego kończąc.

 

 

 

Przedawnienie karalności czynów nieletnich

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, a dokładniej rzecz ujmując wg. jej art. 14 w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W art. 14 wymienia się przepisy kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i kodeksu wykroczeń, ponieważ czyny karalne nieletnich mogą występować w postaci przestępstwa powszechnego, przestępstwa skarbowego albo też wykroczenia powszechnego lub skarbowego.

Przestępstwo niealimentacji po zmianach

Według nowego brzmienia art. 209 Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka

Zmiany ról procesowych mogą powodować uzasadnione wątpliwości czy np. wcześniej złożone zeznania bądź wyjaśnienia mogą zostać wykorzystane na późniejszym etapie postępowania. Ma to o tyle istotne znaczenie, że pierwsze zeznania, czy wyjaśnienia są bardzo często sporządzane bez udziału adwokata, a co za tym idzie, nie zawsze są przemyślane i korzystne dla osoby, która je złożyła.

Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami

Już od dość długiego czasu można było zaobserwować w Polsce duże przyzwolenie na handel podrobionymi ubraniami, zegarkami, czy perfumami. Niemalże na każdym bazarze można było dostać od ręki przykładowo sportowe buty znanych marek o połowę taniej niż w markowych sklepach. Nie wspomnę już o znanych serwisach aukcyjnych czy forach społecznościowych.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

W zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy wydane pokwitowanie uprawnia kierowcę do dalszego poruszania się pojazdem w ciągu kolejnych 7 dni, 72 godzin bądź 24 godziny. Np. pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Jazda pod wpływem środka odurzającego

Jazda pod wpływem środka odurzającego, a jazda po użyciu środka odurzającego. Różnice. Jak zmienić kwalifikację z jazdy pod wpływem na jazdę po użyciu środka odurzającego? Jaka jest granica między jazdą pod wpływem środka odurzającego a jazdą po użyciu środka odurzającego?

Błędy w pomiarach alkomatami

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa

Według art. 192 § 2 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu?

Według art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego, tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania - § 26–28) za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje.

Wyrok łączny - przepisy przejściowe

Co w sytuacji, gdy mamy kilka prawomocnych wyroków karnych skazujących, które musimy po kolei odbyć? Czy jest jakiś sposób, aby zmniejszyć łączny wymiar poszczególnych kar? Czy trzeba odbyć wszystkie kary osobno? Co to jest wyrok łączny? Czy można ponownie wnioskować o wydanie wyroku łącznego? Zmiana przepisów o karze łącznej, a ponowny wniosek o wydanie wyroku łącznego. Czy można stosować nowe przepisy o karze łącznej do skazań zapadłych przed dniem nowelizacji?

Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej

Czy sąd może przesłuchać oskarżonego w drodze pomocy prawnej? Czy można przesłuchać oskarżonego według miejsca zamieszkania? Czy sąd właściwy do rozpoznania sprawy może skorzystać z pomocy prawnej innego sądu w celu przesłuchania oskarżonego?

Jak obejść zakaz prowadzenia pojazdów?

Jak obejść orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Czy istnieje sposób na orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Jak uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów? Czy sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu? 

Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary

Regulacje dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym. Zasadnicze pytanie, na jakie postaramy się odpowiedzieć dot. tego, ile razy można składać wniosek o odroczenie wykonania kary? Czy można złożyć ponownie wniosek o odroczenie wykonania kary, gdy sąd raz już odmówił odroczenia kary pozbawienia wolności?

Dowód z podsłuchu w postępowaniach karnych

Czy użyte w art. 168b Kodeksie postępowania karnego sformułowanie „innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej” obejmuje swoim zakresem wszystkie możliwe przestępstwa ścigane z urzędu lub przestępstwa skarbowe, czy też wyłącznie przestępstwa, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji?

Uchylenie mandatu

Często zdarza się, że przyjmujemy mandat karny, po czym nachodzi nas refleksja, że może niepotrzebnie, że może trzeba było odmówić przyjęcia mandatu, że przecież nie popełniliśmy żadnego wykroczenia. Czy w sytuacji, gdy przyjęliśmy mandat karny da się jeszcze coś zrobić? Czy można uchylić przyjęty mandat karny? W jaki sposób może pomóc adwokat?

Okazanie dowodów rzeczowych na rozprawie

Często w sprawach karnych w toku postępowania przygotowawczego zabezpieczanych jest szereg dowodów rzeczowych np. broń, jakaś dokumentacja, nośniki elektroniczne itp. Z zatrzymania takich dowodów rzeczowych najczęściej sporządzane są protokoły oględzin, które załączane są do akt sprawy, natomiast same dowody rzeczowe są przechowywane poza aktami. Czy istnieje zatem możliwość, aby taki dowód rzeczowy sprowadzić na rozprawę? W jaki sposób to zrobić?

Warunkowe umorzenie postępowania a zaświadczenie o niekaralności

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Czy warunkowe umorzenie postępowania karnego jest skazaniem? Czy otrzymam zaświadczenie o niekaralności w sytuacji, gdy warunkowo umorzono wobec mojej osoby postępowanie karne? Czy warunkowe umorzenie postępowania karnego jest wpisywane do krajowego rejestru karnego?

Nabycie broni od sprzedawcy a posiadanie broni bez zezwolenia

Jak wygląda nasza sytuacja prawna, gdy nabywamy broń palną od sprzedawcy zapewniającego, że nie jest na nią wymagane zezwolenie, po czym stawiane nam są zarzuty posiadania broni bez zezwolenia? Czy taka okoliczność powoduje, że jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności karnej? Czy możemy zasłaniać się okolicznością, że sprzedawca zapewnił nas, że na kupowaną broń nie jest wymagane pozwolenie na broń?

Występek o charakterze chuligańskim

Co to jest występek o charakterze chuligańskim. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby uznać konkretny czyn za występek o charakterze chuligańskim. Jakie konsekwencje prawne niesie ze sobą zakwalifikowanie danego czynu, jako występku o charakterze chuligańskim.

Dozór elektroniczny - adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Co to jest dozór elektroniczny? Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jakie przesłanki trzeba spełnić, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? W jaki sposób uzyskać zgodę na dozór elektroniczny? Na te, i nie tylko te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule.

Odroczenie wykonania kary

O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd orzeka wówczas, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc przed jego przyjęciem do aresztu śledczego. Po tym fakcie w miejsce odroczenia wykonania kary pojawia się instytucja przerwy w wykonywaniu kary. W jaki sposób uzyskać odroczenie wykonania kary i jakie przesłanki należy spełnić? W jaki sposób adwokat może pomóc w uzyskaniu odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności?

 

Kara podlegająca wykonaniu w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Czy istnieje możliwość uniknięcia odbywania orzeczonej kary w całości? Czym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie? Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie? W jaki sposób adwokat może pomóc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia? 

Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Czy przepis art. 168b k.p.k., który wszedł w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r. ma zastosowanie w postępowaniach sądowych zainicjowanych aktem oskarżenia wniesionym do dnia 30 czerwca 2015 r.?

Wyrok w sprawie karnej a punkty karne

Często bywa tak, że kierowcy udmawiają przyjęcia mandatu karnego licząc na to, że unikną dodatkowych punktów karnych. Czy faktycznie tak jest? Czy skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, czy też aktu oskarżenia powoduje, że nawet w razie skazania przez sąd punkty karne nie są przyznawane?

Wykonanie kary pozbawienia wolności poza granicami Polski

Niekiedy zdarza się, że skazani z różnych względów woleliby odbywać karę pozbawiania wolności poza granicami kraju. Czy istnieje taka techniczna możliwość? W jaki sposób można uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności poza granicami polski?

 

 

Prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym - nowości w prawie karnym

W październiku 2019 r. do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono szereg zmian mających na celu przyśpieszenie postępowań karnych w tym tzw. prekluzję dowodową. Na czym ona polega i jakie będą jej konsekwencje.

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Czym różni się zatrzymanie prawa jazdy od zakazu prowadzenia pojazdów? Czy zatrzymanie prawa jazdy uniemożliwia prowadzenie samochodu? 

Zamiana prac społecznych na inną karę

Niekiedy kara ograniczenia wolności polegająca na odpracowaniu kilkunastu godzin w skali miesiąca dla osoby, która pracuje na pełny etat, ma rodzinę, dojeżdża daleko do pracy może być nie lada wyzwaniem logistycznym. Czy da się coś z tym zrobić?

 

 

Niewskazanie kierującego pojazdem droższe

Niewskazanie kierującego pojazdem sfotografowanym przez fotoradar to wykroczenie. Ma się jednak stać deliktem administracyjnym, a kara znacznie wzrośnie.

Zmiana w Kodeksie karnym. Więcej kar pozbawienia wolności.

Zmiana w Kodeksie karnym wynikająca z „Tarczy Antykryzysowej 4.0” może spowodować częstsze orzekanie kar pozbawienia wolności. Jak to możliwe?

Lichwa. Odpowiedzialność karna po nowemu

Epidemia koronawirusa niesie ze sobą zmiany niemal w każdej gałęzi prawa, na przykład w prawie karnym. Dotyczy to nawet nieoczywistych przestępstw, takich jak lichwa.

Pieszy może się mylić

Pieszy może się mylić co do tego, czy zdąży bezpiecznie pokonać jezdnię. Tak wynika z orzeczenia sieradzkiego Sądu Okręgowego.

Dozór elektroniczny - wcześniejsze zakończenie

Czy istnieje możliwość starania się o wcześniejsze zakończenie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego? Czy istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary w takim systemie?

Zorganizowana grupa przestępcza a dozór elektroniczny

Czy skazany z art. 258 Kodeksu karnego – dot. zorganizowanej grupy oraz związku przestępczego - może skorzystać z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego?


Odbycie kary ograniczenia wolności poza granicami Polski

Często klienci w sprawach karnych pytają się czy istnieje możliwość odbycia kary ograniczenia wolności np. prac społecznych poza granicami kraju. Można?

Czy hejter w sieci jest bezkarny?

Hejterzy często czują się anonimowi i bezkarni, czy słusznie? W jaki sposób namierzyć hejtera w internecie? W jaki sposób może pomóc adwokat?

Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający

W dzisiejszym artykule zostały przygotowane odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jako środek zabezpieczający w postępowaniu karnym.

Uprawnienia zatrzymanego

Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej np. przez Policję? W jaki sposób się zachować?  Pamiętaj o prawie do kontaktu z adwokatem!

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Środek karny w postaci zakazu prowadzeniu pojazdów jest bardzo często czymś co spędza sen z powiek osób skazanych. Czy da się coś z takim zakazem zrobić?

Czy detektyw może założyć nam GPS?

Czy w dobie wszechobecnego rozwoju techniki detektyw może zamontować nam urządzenia śledzące np. GPS, bądź urządzenia rejestrujące nasze rozmowy?

Dziedziczenie przez spadkobierców skazanego obowiązków wynikających z wyroku karnego

Czy w razie śmierci skazanego jego obowiązki wynikające z wyroku karnego przechodzą na jego spadkobierców?

Grooming - co to takiego?

Co oznacza i na czym polega grooming? Jakie znamiona muszą być spełnione, aby móc mówić o przestępstwie grooming-u i jaka odpowiedzialność karna grozi za takie przestępstwo?

Rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów

Jakie są konsekwencje prawne za rozpowszechnianie treści obejmujących wizerunek nagiej osoby? Jakie regulacje prawne regulują powyższe kwestie?

Czy mogę odmówić składania zeznań?

W jakich sytuacjach można odmówić składania zeznań? Czy coś grozi za odmowę składania zeznań? Kiedy mogę odmówić składania zeznań?

Naruszenie nietykalności cielesnej- 217 k.k.

Na czym polega i jaka kara grozi za naruszenie nietykalności cielesnej? W jaki sposób bronić się przed tego typu zarzutami?

Kilka kar do odbycia a dozór elektroniczny

Czy można starać się o system dozoru elektronicznego, gdy skazany ma dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno?

Uchylenie prawomocnego mandatu – jak to zrobić?

Czy można uchylić się od przyjętego mandatu? W jaki sposób podważyć mandat, który przyjąłeś? Jakie są przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu?

Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową- co dalej?

Co w sytuacji, kiedy sąd nie wyrazi zgody na zastosowanie tzw. blokady alkoholowej? Jakie kroki prawne można poczynić?

Co to znaczy znaczna, nieznaczna ilość marihuany?

Jaka ilość marihuany lub innego narkotyku jest znaczna lub nieznaczna. Co te ustawowe określenia oznaczają? Jaki wpływ na wymiar kary ma ilość zatrzymanych środków odurzających? 

Dozór elektroniczny – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Z nowym rokiem 2023 r. temat dozoru elektronicznego powraca, a wraz z nim zmiany i nowe warunki uzyskania SDE. Co to za zmiany?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter czy microcar.

Jakie środki transportu, czy komunikacji obejmuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych? Czym wolno jeździć mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?  

Jak uniknąć kary ograniczenia wolności?

Czy istnieje możliwość uniknięcia kary ograniczenia wolności? Co można zrobić by nie odbywać prac społecznych tzw. potocznie „odróbek”? 

List żelazny – czym jest i jak go uzyskać

Czym jest list żelazany, w jaki spsoób można go uzyskać i jakie zalety daje osobie, która go uzyska? 

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

W jaki sposób można skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez sąd karny?  

Czym jest stalking?

Co to jest stalking? Kiedy mówimy o stalkingu? Co grozi za stalking? W jaki sposób bronić się w sprawie o stalking?

Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, dopalacze – czyli?

Kilka słów o ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Kilkukrotne przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym

Co grozi za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, w dodatku przy kilkukrotnym złapaniu takiego kierowcy? 

Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody na gruncie kodeksu karnego (art. 244c)

Czy poza egzekucją komorniczą można skazanego przymusić do wykonania obowiązku naprawienia szkody? Jeśli tak, to w jaki sposób i jak w tym może pomóc adwokat?   

Zatarcie skazania - kiedy, jak, gdzie?

W jaki sposób można pozbyć się wpisu z krajowego rejestru karnego? Kiedy skazanie ulega zatarciu? W jaki sposób przygotować wniosek o zatarcie skazania?

Słowa kluczowe: sprawy karne, adwokat Łódź sprawy karne, prawo karne, prawnik Łódź sprawy karne, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków, kancelaria adwokacka Łódź, kancelaria adwokacka sprawy karne