Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży za nieudany urlop

Kiedy wyjazd wypoczynkowy zostaje zorganizowany za pośrednictwem biura podróży, od organizatora wycieczki oczekuje się zapewnienia standardów przedstawionych w zakupionej ofercie wyjazdu. Niemniej jednak zdarza się, że obiecane warunki, jak np. ilość gwiazdek hotelowych, animacje dla dzieci lub odległość do morza bywają odmienne. Czy istnieje więc możliwość, aby z powodu nieudanego urlopu biuro podróży wypłaciło odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie - czy można dochodzić jednocześnie?

W pierwszej kolejności należałoby wskazać zasadniczą różnicę między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem, które służą jako instytucje nakierowane na rekompensatę za wyrządzoną szkodę. Odszkodowanie to przede wszystkim rekompensata za doznaną szkodę materialną, którą da się oszacować i wyliczyć. Niemniej, oznacza to tyle, że klient może wystąpić z roszczeniem tytułem odszkodowania, a tym samym domagać się zwrotu części lub całości środków poniesionych na zakup wycieczki. Wysokość odszkodowania zależeć będzie przede wszystkim od standardu, jaki został przedstawiony przy zakupie, a tym, co klient zastał po przyjeździe. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania warto więc utrwalić wszelkie nieścisłości bądź niedogodności- w prosty sposób możliwe jest to za pomocą zdjęcia, paragonu czy faktury.

Zadośćuczynienie to z kolei rekompensata za doznaną szkodę niematerialną tj. cierpienie psychiczne lub fizyczne, które w przeciwieństwie do odszkodowania nie jest wymierne, a tym samym nie da się w prosty sposób (pozasądowy) określić konkretnej kwoty pieniężnej.

W procesie odzyskiwania należności za zmarnowany urlop, roszczenie o zadośćuczynienie stanowi przede wszystkim ekwiwalent pieniężny za rozczarowanie, stres czy jakikolwiek doznany uraz, który wynika z zaniedbania organizatora.

Tym samym turysta, który doznał szkody np. w postaci braki w czystości, karaluchy w pościeli, a ponadto doświadczył w związku z tym krzywdy, czyli pogorszenia samopoczucia, ma prawo  domagać się jednocześnie odszkodowania i zadośćuczynienia od biura podróży.

Tabela frankfurcka (Karta frankfurcka)

Pomocą w ustaleniu wysokości odszkodowania okazuje się Tabela Frankfurcka. Wskazać należy, że w/w tabela nie jest oficjalnym dokumentem (aktem prawnym), a jedynie pomaga określić procentowo wysokość dochodzonego odszkodowania. W tabeli wskazane są między innymi takie wartości jak nocleg, wyżywienie, rozrywka oraz transport, a w tym zniżki procentowe za nieprawidłowości w danej kategorii np. zabrudzony basen 10-20 %, hałas w nocy 10-40 % lub brak opieki nad dzieckiem 5-10 %. Podkreślić należy, że tabela nie ma charakteru wiążącego, jednak od 2003 r. w Polsce uznawana jest przez UOKiK w sporach z organizatorami wycieczek.

Jak wszcząć procedurę reklamacji?

W oparciu o treść art. 50 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, roszczenia klientów przedawniają się z upływem 3 lat. Wskazać należy, że dochodzone roszczenie spełniać musi określone warunki, aby biuro podróży mogło rozpatrzyć reklamację pozytywnie. O czym należy pamiętać?

• Reklamacja powinna zostać: sporządzona na piśmie, podpisana oraz wysłana za pomocą listu,

• Określenie w sposób precyzyjny wszelkich niedogodności- pomóc w tym może wyżej wspomniana Tabela Frankfurcka a także adwokat,

• Wskazanie żądania- np. zwrot 30 % wartości wycieczki lub voucher,

• Biuro podróży ma 30 dni roboczych, aby ustosunkować się do przesłanej reklamacji. W przeciwnym wypadku reklamację uznaje się za całkowicie przyjętą.

Sprawy odszkodowawcze – adwokat Łódź

Nasza kancelaria adwokacka oferuje szeroki zakres usług prawnych w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Prowadzimy m.in. sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi, uszczerbkiem na zdrowiu, śmiercią osoby bliskiej, popełnionymi przestępstwami. Zapraszamy do kontaktu z jedną z naszych kancelarii adwokackich w Łodzi bądź w Zgierzu.

Słowa kluczowe: odszkodowanie, zadośćuczynienie, sprawy cywilne Łódź, adwokat Łódź, pomoc prawna, adwokat Zgierz, porady prawne, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?