Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie?

Szczególnie w okresie letnim dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju obiekty wodne- baseny, termy, aquaparki. Często w czasie basenowej rekreacji może dojść do poślizgnięcia, skaleczenia, urazu, a nawet śmierci. Poszkodowany wobec doznanych obrażeń ciała, a nawet krzywdy psychicznej względem zaistniałej sytuacji może skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Kto wówczas w zaistniałej sytuacji jest odpowiedzialny za powstałą szkodę?

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych obiekt wodno-rekreacyjny jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody, wobec tego ponosi on odpowiedzialność na zasadzie ryzyka- art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedzialność kształtująca się w w/w przepisie polega na tym, że podmiot, który prowadzi przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody tj. gazu, pary, elektryczności, paliw itd. ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na osobie lub mieniu. 

Jeśli więc kąpielisko jest zdatne do użytkowania, dzięki zasilaniu przy pomocy elektryczności, które niezbędne jest do ogrzewania wody, pracy pomp, a także uzdatniania wody, to taki obiekt jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

Przesłanki odpowiedzialności na zasadzie ryzyka

Poszkodowanemu należy się odszkodowanie bez względu na winę, jaką ponosi przedsiębiorca prowadzący basen. Bowiem jak już zostało wskazane wyżej- odpowiedzialność takiego przedsiębiorcy nie jest oparta na zasadzie winy, a na zasadzie ryzyka. Nierzadko ubezpieczyciele próbują wykorzystać niewiedzę poszkodowanego i uzależnić zaistniałe skutki wypadku od braku winy przedsiębiorcy w zaistniałej szkodzie. 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc stosować się do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka? Poszkodowany musi wykazać, że szkoda faktycznie powstała i związana jest z działalnością przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. Istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ruchem przedsiębiorstwa a szkodą. Ciężar dowodu spoczywać będzie więc na poszkodowanym, który wykazać musi, że dany wypadek wystąpił i ma on związek z ruchem przedsiębiorstwa, a także że występuje między nimi związek przyczynowy. 

Czy ubezpieczyciel może zwolnić się od odpowiedzialności za wypadek?

Aby móc zwolnić się z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, ubezpieczyciel będzie musiał udowodnić, że wystąpiła którakolwiek z przesłanek egzoneracyjnych. Jako okoliczności zwalniające wymienia się: Vis maior- siłę wyższą, Wyłączoną winę poszkodowanego, Wyłączną winę osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład nie ponosi odpowiedzialności. 

Analizując powyższe, można wysnuć wniosek, że w większej części zaistniałych wypadków na basenie, ubezpieczycielowi ciężko będzie zwolnić się z odpowiedzialności za wynikłą szkodę. 

Czy można dochodzić zadośćuczynienia za wypadek na basenie?

Za wynikłą szkodę, a również krzywdę dochodzić można zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest świadczeniem, należnym poszkodowanemu za doznaną krzywdę, szkodę niemajątkową. Z kolei odszkodowanie ma na celu rekompensatę szkody majątkowej lub w dobrach prawnie chronionych. Jeśli więc wskutek poślizgnięcia się na posadzce basenowej doszło do złamania nogi- masz prawo domagać się odszkodowania. Dodatkowo, jeśli w związku z doznanym wypadkiem doznałeś krzywdy psychicznej lub fizycznej np. ból, depresja itp.- masz prawo domagać się zadośćuczynienia. 

Żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania za zaistniałą szkodę na basenie często idą w parze. Mając na względzie fakt, że ubezpieczyciele nie są chętni do wypłaty odszkodowań, doszukując się przy tym licznych uchybień z naszej strony, warto powierzyć sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który poprowadzi ją w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej kwoty odszkodowania. 

Odszkodowania Łódź Zgierz Ozorków – 723 639 158

Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowania likwidacji szkody, przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. 

Słowa kluczowe: sprawy odszkodowawcze, odszkodowania Ozorków, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat w Ozorkowie, porady prawne Ozorków

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?