Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Uznanie przedawnionego długu

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Uznanie długu po upływie terminu przedawnienia

sprawy o zapłatę dobry adwokat Zgierz ŁódźNa czym polega istota przedawnienia i w jaki sposób można przerwać bieg terminu przedawnienia? Czy uznanie długu przez dłużnika już po upływie terminu przedawnienia wywiera skutki prawne? Jeżeli tak to jakie?

Istota przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego w ustawie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się na upływ tego czasu. Podstawowe terminy przedawnienia uregulowane są w art. 118 Kodeksu cywilnego, niemniej istnieje szereg wyjątków w tym zakresie.

 

Co przerywa przedawnienie?

Zdarzenia, które przerywają bieg terminu przedawnienia zostały określone w art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego. Jako jedną z przyczyn przerywająca bieg terminu przedawnienia wskazano uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie to przysługuje.

 

Uznanie przedawnionego długu

Co do konsekwencji uznania przez dłużnika długu przed upływem terminu przedawnienia raczej nikt nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości. Co jednak w sytuacji, gdy uznanie długu następuje już po upływie terminu przedawnienia? Czy takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne i czy wywołuje jakiekolwiek skutki prawne?

W orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje się, że oświadczenie o uznaniu długu złożone już po upływie terminu przedawnienia nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo. Jednakże takie oświadczenie o uznaniu długu może być interpretowane jako oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia przewidziane w art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego.

Takie stanowisko wyraził m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 13 lutego 2013 r., w którym wskazał, że oświadczenie o uznaniu długu dokonane po upływie terminu przedawnienia - o ile nie przemawiają za tym jakieś wyjątkowe okoliczności - powinno być poczytane za zrzeczenie się zarzutu przedawnienia (sygn. I ACa 1409/12).

Kwestię zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, a także jego konsekwencji doprecyzował także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 października 2006 r. (sygn. I CSK 119/06), w którym podkreślił, że zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest jednostronną, prawokształtującą czynnością prawną. Jeśli zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest oświadczeniem woli, to należy do niego stosować wszystkie reguły dotyczące składania oświadczeń woli. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia wywołuje zatem skutki prawne, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego wolą. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie wymaga żadnej formy. Jak każde oświadczenie woli, zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany. W rachubę wchodzi więc każde zachowanie się dłużnika, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny. Na skutek zrzeczenia się zarzutu przedawnienia zobowiązanie naturalne staje się ponownie zobowiązaniem zupełnym. Wynikające z niego roszczenie odzyskuje przymiot zaskarżalności. Nowy termin przedawnienia zaczyna biec od chwili zrzeczenia się zarzutu przedawnienia.

Reasumując, upływ terminu przedawnienia wyłącza możliwość jego przerwania poprzez uznanie niewłaściwe długu. Jeśli roszczenie przedawni się, dłużnik nawet w sytuacji uznania długu może powołać się na zarzut przedawnienia i w ten sposób uchylić się od obowiązku zapłaty roszczenia. W niektórych przypadkach w/w zachowanie dłużnika może być potraktowane jako zrzeczenie się możliwości powoływania się na zarzut przedawnienia.

 

Sprawy cywilne – sprawy o zapłatę – adwokat Łódź Zgierz


Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnią praktykę sądową w szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną począwszy od etapu przedsądowego po etap postępowania egzkucyjnego. Nasze Kancelarie Adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, adwokat w Łodzi, adwokat w Zgierzu, Kancelaria Adwokacka Łódź, dobry prawnik, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży