Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna?

Czy dziecko może zawrzeć ważną umowę? Czy zaciągnięcie przez małoletniego zobowiązania rodzi skutki prawne? Czy dziecko może być stroną umowy? Postaramy się odpowiedzieć na w/w pytania na przykładzie sprawy z naszej praktyki. 

Dziecko za pośrednictwem konta internetowego na jednym ze znanych portali aukcyjnych wylicytowało rzecz, w dodatku bardzo drogą. Strona sprzedająca w związku z zakończeniem aukcji chciała uzyskać kwotę z licytacji. Ostatecznie w związku z brakiem zapłaty sprawa trafiła do sądu. Sąd oddalił powództwo. 

Sąd w tej konkretnej sprawie dał wiarę właścicielowi konta na portalu akcyjnym, a zarazem rodzicowi dziecka, że to dziecko niejako w ramach zabawy bez wiedzy i zgody osoby dorosłej wzięło udział w aukcji i w dodatku ją wygrało. Czy akurat takie wyjaśnienie / usprawiedliwienie  zasługiwało na wiarę pozostawiam na marginesie.    

Zdolność dziecka do zawierania umów

Zgodnie z art. 12 Kodeksu cywilnego, nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu. Oznacza to, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw, w tym w ważny sposób zawrzeć umowy sprzedaży, czy potocznie umowy kupna. Stanowi o tym art. 14 § 1 k.c. - czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna. 

Przy takiej jednak regulacji mógłby pojawić się problem natury praktycznej, mianowicie co gdy dziecko poniżej 13 roku życia kupuje bułkę, czy wodę do picia? Trudno sobie wyobrazić, aby dziecko nie mogło brać udziału w takich prostych transakcjach. Dlatego paragraf 2 art 14 k.c. dopuszcza możliwość zawierania umów przez osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych. Może to jednak nastąpić pod pewnymi warunkami. Istotne jest, aby była to umowa należąca do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego np. kupno chleba. 

Zgodeni z art. 14 k.c., jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Czynności te muszą spełniać te kryteria zarówno z punktu widzenia oceny obiektywnej, jak i w odniesieniu do konkretnej sytuacji majątkowej i osobistej osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych. 

Co to jest umowa powszechnie zawierana w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Interpretacja umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego zależy od okoliczności, takich jak charakter środowiska społecznego oraz sytuacja materialna rodziny. Inna jest bowiem skala drobnych spraw dziecka zamożnych rodziców żyjących np. w wielkim mieście. 

Pojęcie to należy odnieść do wieku i sytuacji życiowej dziecka. O charakterze takich spraw decyduje wartość przedmiotu umowy, jej typowość w stosunkach społecznych charakterystycznych dla grupy, dla której przynależy osoba niezdolna do czynności prawnych. 

Sąd w tym konkretnym przypadku uznał, że wylicytowanie przez dziecko rzeczy wartej kilkanaście tysięcy złotych na pewno nie można uznać za umowę zawartą drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Sąd uznał także, że teoretycznie można by było rozpatrywać w sprawę w kategoriach winy w nadzorze (art. 427 Kodeksu cywilnego) jednakże jest to reżim odpowiedzialności  deliktowej, a zatem należałoby wykazać zaistnienie i wysokość szkody, czego w tym konkretnym przypadku nie wykazano.   

Sprawy cywilne o zapłatę – adwokat Łódź Zgierz Ozorków

Potrzebujesz pomocy w sprawie o zapłatę? Dochodzisz roszczeń od nierzetelnego kontrahenta, albo kontrahent dochodzi od ciebie roszczeń, z którymi się nie zgadzasz? Zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy twoją sprawę i zaproponujemy możliwe rozwiązania prawne. Istnieje również możliwość reprezentacji sądowej

Słowa kluczowe: sprawy cywilne, porady prawne Ozorków, Ozorków adwokat, Łódź adwokat, Zgierz adwokat, reprezentacja w sądzie Łódź, prawnik Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?