Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego

Bardzo często spotykamy się w naszej praktyce zawodowej z zawieraniem ugód, czy to na etapie likwacji szkody, czy też przed sądami w różnego rodzaju sprawach odszkodowawczych. Powstaje jednak pytanie, kto w imieniu małoletniego może zawrzeć taką ugodę i czy wymaga się jakiś dodatkowych formalności w tym zakresie.   

Kiedy potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego?

Wszelkiego rodzaju rozważania na ten temat należy rozpocząć od treści art. 101 § 3 k.r.o., gdzie wskazano, że rodzice dziecka nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. 

Co to są czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu?

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, odwołując się w tej materii do utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego.  

W postanowieniu z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie o sygn. akt III CKN 1202/98 Sąd Najwyższy stwierdził, że czynności dyspozycyjne podejmowane w postępowaniu sądowym przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody w sprawach wykraczających poza bieżącą administrację jego majątkiem, a więc między innymi w sprawie o dział spadku, zniesienie współwłasności, czy w sprawie należnego dziecku odszkodowania należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Akty takie wymagają zatem zezwolenia sądu opiekuńczego. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela ustawowego w sprawach przekraczających zwykły zarząd bez zezwolenia sądu opiekuńczego jest nieważna.  

Czynność prawna dotycząca majątku małoletniego, dokonana przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia władzy opiekuńczej jest nieważna i nie może być konwalidowana (uchwała SN z 24 czerwca 1961 r., I Co 16/61). Takie samo stanowisko prezentuje m.in. Sąd Apelacyjny w Łodzi (vide: wyrok SA Łódź z 24 września 2014 r., sygn. I ACa 425/14).  

Ugoda bez zgody sądu opiekuńczego

Reasumując, ugoda zawarta w imieniu małoletniego bez zgody sądu opiekuńczego, w której to ugodzie zawarto zapis, że strona poszkodowana zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z danym zdarzeniem, wypadkiem, jest po prostu nieważna i otwiera to drogę do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowanych dla dziecka. 

Odszkodowania Zadośćuczynienia – adwokat Łódź – adwokat Zgierz  

Zapraszamy do współpracy osoby poszkodowane w różnego rodzaju zdarzeniach losowych  (wypadki komunikacyjne, pożary, zalania, zniszczenie mienia, itp.). Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach o naprawienie szkody, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Oferujemy również porady prawne online

Słowa kluczowe: sprawy odszkodowawcze, odszkodowania Łódź, adwokat odszkodowania, prawo cywilne adwokat, porady prawne Zgierz, prawnik Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?