Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika

Powszechnym zjawiskiem występującym w naszej codzienności jest tzw. niewypłacalność dłużnika. Polega ona na tym, iż po zaciągnięciu określonego zobowiązania dłużnik nie jest w stanie (umyślnie bądź też nie) spełnić ciążącego na nim świadczenia, wynikającego z powstałego między nim a inną osobą (wierzycielem) stosunku prawnego. Nie ulega zatem wątpliwości, iż sytuacja w jakiej wówczas znajduje się wierzyciel jest dla niego szczególnie niekorzystna – nie otrzymuje on świadczenia (najczęściej pieniężnego), do którego żądania jest uprawniony. 

Skarga pauliańska – co to jest?

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują szeroki zakres ochrony takich wierzycieli. Jedną z instytucji, która takową funkcję ochronną ma realizować jest skarga pauliańska uregulowana w art. 527 k.c. (i następne). Wierzyciel może z niej skorzystać w sytuacji, gdy jego dłużnik celowo wyzbywa się swojego majątku tak, aby nie być w stanie spełnić ciążących na nim świadczeń (ma świadomość, że dokonana przez niego czynność, polegająca na pozbyciu się pewnych elementów z jego majątku sprawi, że stanie się on niewypłacalny).  

Na czym polega czynność, której dokonuje dłużnik?

Dłużnik, aby uniknąć zaspokojenia roszczeń swojego wierzyciela, dokonuje na rzecz osoby trzeciej pewnej czynności prawnej, która sprawia, że dane aktywa wychodzą z jego majątku bądź doń nie wchodzą. Przykładowo – po zaciągnięciu zobowiązania dłużnik, w drodze umowy pożyczki, przekazuje znajomemu wszystkie swoje oszczędności, które pierwotnie miał wykorzystać do spłacenia wierzyciela. Taka czynność odbywa się z pokrzywdzeniem danego wierzyciela, bowiem nie może on prowadzić skutecznej egzekucji. 

Jakie uprawnienia przysługują wierzycielowi?

W zaistniałej sytuacji wierzyciel może, z odpowiednią pomocą prawną, wystąpić do sądu przeciwko osobie, która wskutek czynności dokonanej przez dłużnika, uzyskała jakąś korzyść majątkową – w naszym przypadku będzie to ww. znajomy dłużnika. Treść żądania wierzyciela, z którym kieruje się on do sądu, odnosi się do uznania tejże czynności prawnej (przykładowo pożyczki) za bezskuteczną względem siebie. Uwzględnienie takiej skargi, sporządzonej przez wykwalifikowanego adwokata spowoduje, że dla wierzyciela dana czynność prawna nie będzie wywoływać żadnych skutków (wierzyciel będzie mógł traktować ją tak, jakby nigdy do niej nie doszło), choć z punktu widzenia innych uczestników obrotu czynność pozostanie jednak obiektywnie ważna i skuteczna. Uprawniony wierzyciel, dysponujący tytułem wykonawczym zarówno przeciwko dłużnikowi, jak i danej osobie trzeciej, będzie miał prawo wówczas wszcząć egzekucję i zaspokoić się ze składników majątkowych znajdujących się w majątku pozwanego – osoby, która uzyskała korzyść. 

Należy jednak pamiętać, iż możliwość wystąpienia do sądu z omawianą skargą pauliańską jest ograniczona terminem – zgodnie z art. 534 k.c. „uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności”. 

Sprawy egzekucyjne – ochrona wierzycieli – adwokat Łódź

Nasza kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach o zapłatę, w sprawach dot. odzyskania wierzytelności, w sprawach egzekucyjnych. Zapraszamy do współpracy osoby potrzebujące pomocy prawnej. Nasze kancelarie adwokackie mieszczą się w Łodzi, Zgierzu i Ozorkowie.  

Słowa kluczowe: ochrona wierzyciela, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Ozorków, porady Zgierz, pomoc prawna Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę? Kara umowna - jak to działa?