Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków.

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Możliwość żądania rozliczenia spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków.

Czy art. 618 § 3 KPC stoi na przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności? Z takim pytaniem przyszło się zmierzyć Sądowi Najwyższemu w wydanej uchwale w składzie siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. III CZP 30/18.

Zniesienie współwłasności

Wątpliwości powstały w związku z treścią art. 618 Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie wskazuje się, że po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń związanych ze współwłasnością, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w w/w uchwale, art. 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy, wątpliwości wiążą się z sytuacją faktyczną, w której już po podziale majątku wspólnego byłych małżonków następuje spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Powstaje wtedy kwestia, czy wynikająca z art. 618 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego prekluzja ma zastosowanie do roszczenia zwrotnego byłego małżonka, który po podziale majątku wspólnego dokonał spłaty kredytu.

Zapatrywania dotyczące prekluzji wynikającej rzekomo z art. 618 § 3 k.p.c. zupełnie pomijają unormowania kodeksu cywilnego dotyczące praw i obowiązków dłużników zobowiązanych solidarnie. Nie powinno budzić wątpliwości, że raty kredytu zapłacone przez jednego z byłych małżonków już po podziale majątku wspólnego, a więc po zniesieniu współwłasności, nie mogą być kwalifikowane jako wydatek współwłaściciela. W orzecznictwie ugruntowany jest również pogląd, że art. 618 § 3 k.p.c. ma charakter wyjątkowy, co wyłącza wykładnię rozszerzającą, że obejmuje on również roszczenie osób, które przez zniesienie współwłasności utraciły status współwłaściciela. Przy solidarnej odpowiedzialności za dług spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych uzasadnia powstanie roszczenia regresowego wobec drugiego dłużnika, który długu nie spłacił.

Sprawy cywilne o zapłatę – kancelaria adwokacka Łódź

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, m.in. w sprawach o zapłatę. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami w całej Polsce. Zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią adwokacką w celu omówienia Państwa sprawy i uzyskania optymalnych rozwiązań prawnych.

 

 

Słowa kluczowe: sprawy cywilne adwokat, sprawy o zapłatę, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Łódź, pomoc prawna, porady prawne Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?