Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przedawnienie roszczenia o zwrot zadatku z umowy przedwstępnej

Zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne. adwokat Łódź sprawy cywilne

Pytanie, czy wyżej wskazany roczny termin przedawniania dotyczy wszelkich możliwych roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej, np. zadatku?

Co prawda w/w przepis nie stanowi wprost, że roszczenia z zadatku czy jakiekolwiek inne konkretnie wskazane roszczenia przedawniają się z upływem jednego roku od dnia, kiedy umowa przyrzeczona miała być zawarta. Przepis ten stanowi jedynie, że „roszczenia z umowy przedwstępnej” przedawniają się z upływem rocznego terminu.

Wcześniejsze brzmienie art. 390 § 3 k.c., stanowiło o rocznym przedawnieniu „roszczeń powyższych”, czyli wyraźnie wymienionych w § 1 i 2 tego artykułu. Aktualnie przepis stanowi o  „roszczeniach z umowy przedwstępnej”. Jak widać zmiana brzmienia w/w przepisu jest dość istotna.

Z uwagi na wcześniejsze brzmienie przepisu w orzeczeniach sądów powszechnych przyjmowano, że roszczenia dotyczące zadatku nie są „roszczeniami powyższymi”, stąd nie przedawniają się w terminie rocznym ustanowionym przez art. 390 § 3 k.c. w pierwotnym brzmieniu, ale w terminach ogólnych, wynikających z art. 118 k.c.

Kiedy przedawnia się zadatek z umowy przedwstępnej?

Zmiana treści art. 390 k.c. spowodowała, że w odróżnieniu od wcześniejszej linii  orzecznictwa sądów powszechnych zaczęto uznawać, że roczny termin przedawnienia dotyczy również roszczeń z zadatku, jako roszczeń z umowy przedwstępnej.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.02.2016 r. (sygn: III CSK 136/15) wyjaśniono, że zadatek nie jest samodzielną umową, jaka może istnieć niezależnie od umowy przedwstępnej i że jest jedynie postanowieniem tejże umowy, w związku z czym roszczenia z tytułu zastrzeżonego w niej zadatku są roszczeniami z umowy przedwstępnej.

Stąd należy uznać, że jeśli przepis szczególny przewiduje krótsze terminy przedawnienia dla roszczeń wynikających z danej umowy, roszczenie to przedawnia się zgodnie ze szczególnymi terminami przedawnienia. Roczny termin przedawnienia określony w art. 390 § 3 k.c. obejmuje wszystkie roszczenia wynikające z obowiązków nałożonych na strony w umowie przedwstępnej, to jest zarówno roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, jak i roszczenia odszkodowawcze mające swoje źródło w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej, a także o zwrot zadatku zastrzeżonego w umowie. Tak też właśnie orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 lipca 2016 roku, I ACa 405/16 oraz z naszej na tożsamym stanowisku stoi Sąd Rejonowy w Zgierzu oraz Sąd Rejonowy i Okręgowy w Łodzi.

W kwestii porad i pomocy związanych ze sprawami cywilnymi, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej w Łodzi lub Zgierzu.

Słowa kluczowe: zadatek, umowa przedwstępna, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, Adwokat Łódź, adwokat Ozorków, Kancelaria Adwokacka Łódź, adwokat Łódź sprawy cywilne.

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę? Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika Kara umowna - jak to działa?