Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić?

Wszechobecny postęp technologiczny niewątpliwie sprzyja również rozwojowi cyberprzestępstępczości. Ataki oszustów internetowych, hakerów stają się coraz częstsze, wobec czego niebezpiecznie rośnie możliwość pokrzywdzenia przestępstwem polegającym na kradzieży środków pieniężnych z konta bankowego. 

Jako adwokat świadczący pomocy klientom na wielu płaszczyznach prawa, często spotykam się z pytaniami: co zrobić w sytuacji, kiedy skradzione zostaną pieniądze z rachunku bankowego? Czy bank odpowie za niewłaściwą ochronę przed kradzieżą? Na kim spoczywać będzie ciężar udowodnienia, że transakcja była nieautoryzowana? – w związku z czym, dzisiejszym wpisem odpowiem na szereg pytań związanych z kradzieżą pieniędzy z konta bankowego. 

Czy bank zawsze poniesie odpowiedzialność za kradzież z konta bankowego?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, z jakiego powodu doszło do wykradzenia środków z naszego rachunku bankowego, gdyż odpowiedzialność banku będzie kształtować się dwojako. Zgodnie z tezą Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jeśli transakcje zostały zrealizowane bez zgody płatnika oraz w okolicznościach, za które nie ponosi on odpowiedzialności, a następnie płatnik dokonał zgłoszenia wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, to na dostawcy ciąży obowiązek zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji. Jeśli jednak do nieautoryzowanych transakcji płatnik doprowadził umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia swoich obowiązków (o których mowa w art. 42 ustawy z 2011 r. o usługach płatniczych), wówczas to on, a nie dostawca odpowiada za nieautoryzowane transakcje. (Wyrok SA w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. sygn. akt:VI ACa 217/17). 

Ciężar udowodnienia nieautoryzowanej transakcji spoczywa na…

Zgodnie z łacińską paremią onus probandi – ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzić będzie skutki prawne. Oznacza to niemniej tyle, że w sytuacji ogólnej ciężar udowodnienia spoczywać będzie na stronie powodowej, z tego powodu, że to ona domaga się spełnienia konkretnego roszczenia.

Co jednak zrobić w sytuacji, aby udowodnić, że do kradzieży z rachunku bankowego doszło na skutek niewłaściwych zabezpieczeń ze strony dostawy, czyli banku? Ku pocieszeniu, zgodnie z art. 45 ustawy o usługach płatniczych ciężar udowodnienia, że dana transakcja była autoryzowana przez użytkownika, ciąży na dostawy, a więc po stronie banku. Oznacza to, że na banku - nawet w sytuacji, gdy klient twierdzi, że nie autoryzował danej płatności czy też nie zlecił wykonania transakcji - ciążyć będzie obowiązek wykazania, że transakcja została dokonana prawidłowo lub nie.

Co zrobić w sytuacji kradzieży pieniędzy z konta bankowego?

Przykładowy stan faktyczny wraz z rozwiązaniem prawnym. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego, w pierwszej kolejności jak najszybciej należy skontaktować się z bankiem prowadzącym konto bankowe oraz złożyć stosowną reklamację. Następnie należałoby złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pisemnie czy też do protokołu w najbliższej jednostce Policji. 

Stan faktyczny: Klientka po zalogowaniu się do konta bankowego za pośrednictwem swojego komputera domowego oraz dokonaniu kilku transakcji zorientowała się, że jej dostęp do rachunku został zablokowany – w związku z czym zadzwoniła na infolinię, gdzie pracownica banki poinformowała ją, że nie wie z jakiego powodu konto jest zablokowane, radząc, aby dokonała zeskanowania komputera przy pomocy specjalnych oprogramowań celem wykrycia np. programu hakerskiego. Skanowanie komputera nie wykazało żadnego wirusa. Po zmianie hasła zalogowała się ponownie na rachunek, a na ekranie wyświetlił się komunikat, że niezbędne jest zdefiniowanie nowego formatu konta, które należy określić jako odbiorca zdefiniowany, a następnie potwierdzenie operacji powyższej jednorazowym kodem przesłanym jej SMSem. Klientka zdecydowała się na wykonanie wszystkich operacji i otrzymała od banku wiadomość SMS z jednorazowym kodem dostępu. Treść wiadomości SMS była skrótowa, zawierała informację o zdefiniowaniu nowego odbiorcy oraz fragmenty numerów konta użytkownika, jak i nowego odbiorcy. Następnie dokonała ona na rachunku kolejnych operacji. Wraz z kolejnym zalogowaniem się do konta, klientka zorientowała się, że z jej rachunku zniknęły pieniądze, a ktoś bez jej woli i wiedzy wykonał przelewy płatnicze. Klientka nigdy nikomu nie podawała swojego hasła i loginu do konta bankowego, ani też nigdzie nie zapisywała takich danych. Nikt nie włamał się również do jej mieszkania. 

Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy w przykładowym stanie faktycznym?

Z powyższym zagadnieniem na skutek apelacji banku zmierzył się Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. III Ca 200/17), który uznał, że w przedstawionym stanie doszło do ataku ze strony zorganizowanego przestępstwa internetowego, bowiem klientka banku nie wyraziła zgody na dokonanie transakcji oraz jej zachowanie nie naruszyło obowiązków wynikających z art. 42 ustawy o transakcjach płatniczych (brak przesłanek rażącego niedbalstwa po stronie klientki banku). Tym samym Sąd oddalił apelację, utrzymując w mocy wyrok zasądzający kwotę na rzecz klientki od banku, wobec czego pieniądze wróciły do właścicielki. 

Sprawy przeciwko bankom – adwokat Łódź Zgierz

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem z Łodzi osoby, które utraciły środki pieniężne ze swoich kont bankowych na skutek różnego rodzaju nieuczciwych praktyk. Przeanalizujemy Państwa sprawę i podejmiemy decyzję, czy są szanse na odzyskanie środków pieniężnych od banku, czyli od podmiotu, który powinien Państwu zapewnić bezpieczeństwo wpłaconych środków. 

Słowa kluczowe: sprawy o zapłatę, adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, pomoc prawna Łódź, porady prawne Zgierz, kancelaria adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?