Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kradzież pieniędzy z konta bankowego 

Kradzież pieniędzy, adwokat Łódź

Jest coraz więcej spraw dot. kradzieży oszczędności z kont bankowych. Czym jest spoofing, phishing? W jaki sposób odzyskać od banku skradzione z kont bankowych pieniądze? Postaramy się odpowiedzieć na w/w pytania w poniższym artykule.  

Zgodnie z treścią art. 725 k.c. przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Natomiast stosownie do treści art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zw. z art. 355 § 2 k.c., bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa depozytów jest chyba najważniejszym z obowiązków banku, a sposób jego wykonywania jest najbardziej wymierną podstawą oceny jego wiarygodności. Wszelkie próby interpretacji przez banki postanowień zawartych w stosowanych przez nie wzorcach umownych, zmierzające do zaniżania standardów bezpieczeństwa powierzonych bankowi środków pieniężnych, powinny być oceniane jako zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i celem umowy rachunku bankowego (vide: wyrok Sądu Najwyzszego z dnia 14 kwietnia 2003 r., sygn. I CKN 308/01). 

Co to jest transakcja autoryzowana?

Jak stanowi art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych, ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy tego użytkownika. Wykazanie przez dostawcę zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika autoryzowana. Dostawca jest obowiązany udowodnić inne okoliczności wskazujące na autoryzację transakcji płatniczej przez płatnika albo okoliczności wskazujące na fakt, że płatnik umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, albo umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuścił się naruszenia co najmniej jednego z obowiązków użytkownika, o których mowa w art. 42.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 w/w ustawy, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

Do obowiązków banku jako dostawcy wydającego instrumenty płatnicze, w tym instrumenty rozumiane jako zaoferowanie procedur wykorzystywanych przez użytkowników do złożenia zlecenia płatniczego (art. 2 pkt 10 ustawy), należy zapewnienie, że indywidualne zabezpieczenia nie są dostępne dla osób innych niż użytkownik uprawniony do korzystania z tego instrumentu (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy). Oznacza to również ochronę systemu bankowości elektronicznej przed wprowadzeniem do niego przez osoby niepowołane funkcji umożliwiających przełamanie indywidualnych zabezpieczeń (por. m.in. wyroki Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 r., I C 307/15, z dnia 27 stycznia 2016 r., I C 1908/14, z dnia 22 marca 2016 r., III Ca 24/16 i z dnia 19 kwietnia 2016 r., III Ca 148/16).

Kiedy bank nie ponosi odpowiedzialności? 

W świetle treści art. 46 ust. 3 ustawy, płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości jedynie wówczas, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. 

W tego typu sprawach należy zwrócić uwagę, że banki bardzo często nie są w stanie wykazać, że właściciele kont zaakceptowali regulamin prowadzenia rachunków (nie są one często opatrzone podpisami). Natomiast nawet gdyby regulamin został skutecznie zaakceptowany, to bardzo często banki nie przedstawiają w sądzie dowodów na to, iż jego postanowienia zostały przez właściciela konta naruszone, a to na baku spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie.  

Czym jest spoofing i phishing?

Spoofing to nic innego jak atak, w którym przestępcy podszywają się pod bank, instytucje czy inne urzędy, firmy, a nawet osoby fizyczne w celu wyłudzenia danych wrażliwych bądź pieniędzy.

Phishing z kolei, to atak przy użyciu fałszywych wiadomości e-mail lub SMS. 

Godne podkreślenia jest, że sądy stoją na stanowisku, że skoro banki w swoich kampaniach informacyjnych, starają się nieustannie edukować klientów w przedmiocie oszustw i sposobów ich dokonywania, to mogłyby one również wprowadzać narzędzia niwelujące skuteczność tychże oszustw. Podstawową rolą banku jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów banku, jest to ich przecież główny przedmiot profesjonalnej działalności gospodarczej.

Jak wskazał Sąd w Łodzi w jednym ze sowich orzeczeń, klienci powinni być stale i regularnie informowani o nowych metodach stosowanych przez oszustów, w tym możliwości dokonywania połączeń z numeru wyświetlającego się jako numer infolinii banku oraz o sposobach kontaktu pracowników banku z klientami. W tym konkretnym przypadku dokonane przelewy bankowe były wynikiem zainstalowania poleconego przez rzekomego pracownika banku oprogramowania, w ramach którego doszło do nielegalnych transferów środków z rachunku. Samo zainstalowanie aplikacji spowodowało dostęp przez oszustów do wszelkich danych znajdujących się na urządzeniu mobilnym, w tym do aplikacji bankowej, przez co możliwym było ujawnianie kodów sms i dokonywanie przelewów. Jednocześnie zdaniem Sądu nie sposób było przyjąć, że doszło do nieautoryzowanych transakcji płatniczych na skutek rażącego niedbalstwa czy też umyślnego działania właścicielki konta.  

Pomoc prawna, adwokat Łódź, Zgierz

W sprawach z zakresu prawa cywilnego, szczególnie kradzieży pieniędzy z konta bankowego, zapraszamy do kontaktu z adwokatem z Kancelarii Adwokackiej w Łodzi oraz w Zgierzu.

Słowa kluczowe: sprawy cywilne adwokat, Łódź porady prawne, sprawy przeciwko bankom, Kancelaria Łódź, adwokat w Zgierzu, Ozorków adwokat prawo cywilne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej