Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Kara umowna - jak to działa?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Kara umowna - czym jest i jak działa? 

Pojęcie kary umownej przewiduje ustawodawca w art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem kara umowna polega na tym, iż „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy”. 

Zgodnie z powyższym kara umowna dochodzi do skutku jedynie wtedy, gdy po pierwsze została przewidziana przez strony w zawieranej przez nich umowie, a po drugie – zostało naruszone, powstałe z woli stron, zobowiązanie (dłużnik nie wykonał go bądź wykonał je wadliwie, np. po terminie). 

Jest to niezwykle popularna konstrukcja umowna, stanowiąca szczególną sankcję (karę pieniężną), którą można wprowadzić tylko w razie naruszenia przez dłużnika zobowiązania niepieniężnego (np. niedostarczenie materiałów zamawiającemu) – zastrzeżenie kary umownej dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązania pieniężnego jest nieważne (w tym przypadku właściwym środkiem będą jedynie odsetki za opóźnienie). 

Kwota stanowiąca karę umowną może być określona jako konkretna suma (np. 10 000 zł) albo mogą zostać wskazane podstawy do jej ustalenia (np. 10% całej transakcji) – powinno to zostać precyzyjnie wskazane w umowie. Aby poprawnie (bez pokrzywdzenia którejkolwiek ze stron) zastrzec omawianą karę, strony mogą przy sporządzaniu umowy skorzystać z pomocy adwokata, co zapewni większą pewność jeżeli chodzi o prawidłowość zapisów dot. kar umownych.    

Kara umowa a szkoda po stronie wierzyciela? 

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, jak i przede wszystkim uchwałą 7 sędziów SN z 06.11.2003 r., (III CZP 61/03) „wierzyciel nie musi wykazywać, że poniósł szkodę a dłużnik nie zwolni się z obowiązku zapłaty kary umownej nawet gdyby potrafił wykazać, że taka szkoda nie powstała”. Wobec tego liczy się jedynie zapis umowny ustanawiający takową karę a nie fakt powstania szkody po stronie wierzyciela. 

Miarkowanie kary umownej

Co do zasady kara umowna należy się w wysokości zastrzeżonej w zawartej umowie przez strony. Nie stoi to jednak na przeszkodzie wystąpienia przez dłużnika do sądu o zmniejszenie wysokości omawianej kary. Taka możliwość przysługuje dłużnikowi jedynie w dwóch, przewidzianych w Kodeksie cywilnym, sytuacjach: gdy zobowiązanie niepieniężne zostało w znacznej części wykonane oraz gdy zastrzeżona kara jest rażąco wygórowana. Sąd rozpatrując taki wniosek, sporządzony z pomocą adwokata, bierze pod uwagę wszelkie okoliczności towarzyszące urzeczywistnieniu określonej kary umownej, np. brak winy czy wygórowana wysokość zastrzeżonej kary umownej w stosunku do kwoty należnego wynagrodzenia.

Sprawy gospodarcze o zapłatę – adwokat w Łodzi Zgierzu 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną m.in. w sprawach gospodarczych o zapłatę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o zapłatę zarówno przed wydziałami cywilnymi jak i wydziałami gospodarczymi. Zapraszamy do jednej z naszych kancelarii w celu konsultacji prawnej.

Słowa kluczowe: adwokat Zgierz, adwokat Łódź, adwokat Ozorków, sprawy o zapłatę, sprawy gospodarcze, porady prawne Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę? Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika