Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem?

Zawarłeś ugodę przed sądem i jesteś z niej niezadowolony, bądź podpisałeś ją w mylnym przekonaniu co do konkretnych faktów? W jaki sposób uchylić się od ugody sądowej?

Wskutek zaistniałego sporu, strony często decydują się na skorzystanie z instytucji ugody. Wówczas strony, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa decydują się na zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej. Niekiedy jednak zdarza się, że po zawarciu takiej ugody, strona dochodzi do przekonania, że ugoda wcale nie jest dla niej korzystna, bowiem strona działała pod wpływem mylnego przeświadczenia co do np. stanu faktycznego sprawy lub pod wpływem błędu. Czy istnieje zatem możliwość uchylenia się od skutków prawnych zawartej ugody?

Ugoda sądowa i pozasądowa

W pierwszej kolejności należy wskazać, że istnieją dwa rodzaje ugód – sądowa oraz pozasądowa. Ugoda pozasądowa to nic innego jak porozumienie zawierane między stronami, które ma na celu osiągnięcie konsensusu w sposób jak najszybszy i najtańszy. W ramach wynikłego sporu, umowę pozasądową można zawrzeć przed nadaniem sprawie biegu w sądzie lub w czasie trwającego już postępowania sądowego. 

Z kolei ugoda sądowa, to jak nazwa wskazuje - umowa zawierana przed sądem, które niejako zastępuje orzeczenie kończące sprawę. Istnieje możliwość zawarcia takiej umowy przed wytoczeniem powództwa w trybie zawezwania do próby ugodowej lub już w czasie trwania procesu. Ponadto, strony mogą zawrzeć umowę przed mediatorem, a następnie wystąpić do sądu o zatwierdzenie takiej ugody. 

Skutki prawne ugody sądowej i pozasądowej

Jak już zostało wspomniane ugoda sądową jest umową, która stanowi tytuł egzekucyjny. Co oznacza, że w sytuacji, kiedy jedna ze stron uchyla się od spełnienia ciążących na niej obowiązków wskutek zawartej ugody, strona uprawniona może wszcząć egzekucję komorniczą i doprowadzić do przymusowego wyegzekwowania postanowień zawartych w ugodzie. 

Natomiast ugoda pozasądowa, to czynność cywilnoprawna, który nie wywiera tak daleko idących skutków jak ugoda sądowa – co oznacza, że ugoda pozasądowa nie korzysta z przymiotu tytuły egzekucyjnego. A co z kolej za tym idzie, podmiot uprawniony nie będzie mógł skierować wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego, lecz zmuszony będzie wytoczyć nowe powództwo. 

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Możliwość uchylenia się od skutków prawnych ugody wynika bezpośrednio z treści art. 918 kodeksu cywilnego (dalej k.c.), a także z przepisów ogólnych art. 88 k.c. Przywołany przepis określa, że przesłankami uchylenia się od skutków prawnych zawartej ugody pod wpływem błędu są następujące okoliczności: zaistniały błąd musi dotyczyć stanu faktycznego, który w ugodzie był uważany za pewny przez obie strony – a to oznacza, że błąd nie może dotyczyć stanu faktycznego, który był okolicznością sporną dla stron; gdyby strony nie działały pod wpływem błędu co do stanu faktycznego, to z pewnością spór nie zaistniałby. 

Ponadto, nie ma możliwości, aby uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba, że została ona zawarta w złej wierze – art. 918 § 2 k.c. Przykładowo, w sytuacji, kiedy jedna ze stron miała świadomość tego, że otrzymała sporną cenę sprzedaży, a druga strona (kupujący) odnalazł pokwitowanie zapłaty po zawarciu ugody, to nie można wzruszyć ugody, o ile druga strona działała w dobrej wierze.  

Strona może również wykazywać wadliwość ugody, mając na uwadze wady oświadczenia woli lub powołując się na przepisy prawa materialnego, tym samym wykazując jej nieważność. 

Jak uchylić się od skutków prawnych ugody?

Jak już zostało wspomniane powyżej, jako że ugoda jest umową, możliwość pozbawienia jej skutków prawnych jest inna niż w przypadku orzeczenia kończącego postępowanie. Tym samym ugodę sądową można pozbawić skutków prawnych poprzez jej odwołanie do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania. 

Wskazać przy tym należy, że jeżeli postanowienie o umorzeniu postępowania uprawomocni się, to jeszcze nie wszystko stracone, gdyż prawo przewiduje możliwość wniesienia nowego powództwa o stwierdzenie nieważności ugody na mocy art. 189 k.p.c.  Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 1991 r., sygn. III CZP 80/91 ,,prawomocne umorzenie postępowania na skutek zawarcia ugody sądowej nie stoi zatem na przeszkodzie dochodzeniu w odrębnym procesie ustalenia jej nieważności lub bezskuteczności także wtedy, gdy postanowienie o umorzeniu stało się prawomocne’’.

W takiej sytuacji strona występująca z pozwem o ustalenie nieważności umowy musi wykazać swój interes prawny - ,,niezależnie od tego, czy są wystarczające podstawy materialnoprawne do uwzględnienia tego powództwa, jednakże jego uwzględnienie jest już zależne od wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, że wystąpiły przesłanki materialnoprawne, na których opierało się powództwo’’ (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 5 kwietnia 2012 r.)

Porady prawne – Łódź Zgierz Ozorków

Zapraszamy na konsultacje prawne do jednej z siedzib naszej kancelarii adwokackiej. Oferujemy porady prawne m.in. z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, karnego, administracyjnego i nie tylko. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.  

 

Słowa kluczowe: reprezentacja przed sądem, porady prawne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, pomoc prawna, adwokat Ozorków, Zgierz adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę? Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika Kara umowna - jak to działa?