Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Skrócone terminy przedawnienia roszczeń sprzedawcy 

Kiedy przedawniają się roszczenia sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego sprzedaży w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa? Czy roszczenia te przedawniają się na zasadach ogólnych, czy też może obowiązują tu inne, skrócone terminy przedawniania?

Często zdarza się, że Klienci nie mają świadomości, co do obowiązujących terminów przedawnienia konkretnych roszczeń. Mają co prawda ogólną wiedzę o podstawowych terminach przedawniania tj. 3 letni przy prowadzeniu działalności gospodarczej i roszczeniach okresowych, a także 6 letni (dawniej 10) przy pozostałych roszczeniach (vide: art. 118 Kodeksu cywilnego). Często jednak zdarza się, że Kodeks cywilny bądź też ustawy szczególne przewidują inne, krótsze terminy przedawnienia. 

I tak dla przykładu regulację taką przewiduje Kodeks cywilny w art. 554, zgodnie z którym, roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

W/w regulacja ma charakter regulacji szczególnej w stosunku do ogólnych regulacji Kodeksu cywilnego dotyczących przedawnienia roszczeń i co bardzo istotne nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Tym samym wszystkie inne roszczenia sprzedawców nieobjęte zakresem tego przepisu podlegają ogólnym terminom przedawnienia. Co istotne z punktu widzenia kupującego jego roszczenia podlegać będą przedawnieniu na zasadach ogólnych. Jak wynika z powyższego może się zdarzyć, że terminy przedawnienia roszczeń sprzedawcy i kupującego będą rozbieżne. Może zatem pojawić się sytuacja, w której roszczenie sprzedawcy o zapłatę ceny ulegnie przedawnieniu, podczas gdy roszczenie kupującego o wydanie rzeczy przez sprzedawcę – jeszcze nie.

Co istotne, w art. 554 Kodeksu cywilnego chodzi o każdą sprzedaż, niezależnie od jej form i rodzaju. Tak naprawdę w praktyce niniejszy przepis będzie miał zastosowanie przede wszystkim do roszczeń sprzedawcy o zapłatę ceny.

W/w skrócony termin przedawnienia często spotykany będzie w sprawach np. o dostarczanie wody, prądu, czy gazu. W takich jednak przypadkach osobno rozpatrywać należy termin przedawnienia roszczeń o zapłatę należności z tytułu sprzedaży oraz z tytułu świadczenia usług np. dystrybucji. Dla przykładu, termin przedawnienia roszczeń o zapłatę należności z tytułu sprzedaży energii wynosi dwa lata zgodnie z art. 554 w zw. z art. 555 Kodeksu cywilnego. W odniesieniu zaś do roszczeń obejmujących opłaty związane z dystrybucją zastosowanie znajduje natomiast termin ogólny dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynoszący trzy lata. 

W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na treść art 555 Kodeksu cywilnego, gdzie uregulowano, że przepisy o sprzedaży rzeczy (w tym m.in. art. 554) stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

Krótszy termin przedawnienia z art. 751 Kodeksu cywilnego

Często również zdarza się, że Klienci nie wiedzą o krótszych terminach przedawnienia roszczeń z art 751 Kodeksu cywilnego. I tak, zgodnie z art 751 Kodeksu cywilnego, z upływem lat dwóch przedawniają się: roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Należy podnieść w tym miejscu, że w/w przepisem nie są objęte roszczenia związane z umowami zawieranymi z operatorami telekomunikacyjnymi. Przesądził o tym Sąd Najwyższy z jednym ze swoich orzeczeń, gdzie wskazał, że podpisując umowę z operatorem telekomunikacyjnym, zawieramy umowę o świadczenie usług, do której nie mają zastosowania przepisy dotyczące umowy zlecenia. Jak stwierdził sąd przepisy dotyczące zlecenia stosuje się jedynie w przypadku umów nieuregulowanych innymi przepisami. Dwuletni termin przedawnienia, wynikający z przepisów zlecenia, nie może więc dotyczyć umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która została przecież w najważniejszych kwestiach uregulowana w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Sprawy cywilne – sprawy o zapłatę – adwokat Zgierz Łódź

Adwokat Piotr Sęk zaprasza do współpracy osoby potrzebujące kompleksowej pomocy prawnej m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w sprawach o zapłatę, w sprawach dotyczących niewykonania bądź też nienależytego wykonania umowy. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne począwszy od porad prawnych po reprezentację sądową.

 

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, adwokat Łódź, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Zgierz, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, prawnik Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?