Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przedawnienie roszczeń z rękojmi

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne  

dobry adwokat zgierz Kiedy przedawniają się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne? W jakich terminach można skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy? Kiedy wygasają uprawniania z tytułu rękojmi?

Kiedy przedawniają się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne?

Często podczas spotkań z Klientami pada stwierdzenie, że Ci słyszeli 0 14 dniowym bądź miesięcznym terminie na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie. Informacja taka rozpowszechniana jest również przez samych sprzedawców. Tymczasem wyżej wskazane terminy ni jak się mają do rzeczywistości. Odpowiedź na pytanie, ile trwa rękojmia i jakie są terminy na poszczególne czynności w ramach dochodzenia roszczeń, jest złożona.

Na wstąpię należy zanurzyć, że w 2014 r. mieliśmy nowelizację przepisów w zakresie rękojmi. Po nowelizacji przepisów, która weszła w życie dokładnie 25 grudnia 2014 r., która ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty, co do zasady, nie ma terminu na zawiadomienie o wykrytej wadzie sprzedawcy. W poprzednim stanie prawnym obowiązywał miesięczny termin na zawiadomienie o wadzie od daty jej wykrycia dla osoby niebędącej konsumentem i  dwu miesięczny termin dla konsumentów. 

Co istotne, jedynie przedsiębiorca kupujący towar od innego przedsiębiorcy zobowiązany jest zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu, zgodnie z art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego. W myśl w/w przepisu, przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Terminy w rękojmi 

Tak naprawdę kluczowe terminy brane pod uwagę przy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej uregulowane zostały w art. 568 Kodeksu cywilnego. I tak zgodnie z paragrafem pierwszym sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

Według paragrafu drugiego, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli jednak kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.

Według paragrafu trzeciego w/w artykułu, w terminach zakreślonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Co istotne – z uwagi na wielość uprawnień z tytułu rękojmi – zgodnie z paragrafem czwartym, w razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Na zakończenie zgodnie paragrafem szóstym wypada zaznaczyć, że upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Od momentu stwierdzenia wady w zakupionej rzeczy mamy rok na to, aby złożyć oświadczenia o odstąpieniu lub o obniżeniu ceny bądź też na złożenie oświadczenia i w ślad za tym wystąpienie do sądu z żądaniem naprawy lub żądaniem wymiany rzeczy na wolną od wad. Dopiero w momencie złożenia któregoś z w/w oświadczeń powstają roszczena o zwrot ceny lub o zapłatę kwoty tytułem obniżenia ceny. 

W momencie kiedy w/w roszczenia już się zmaterializują, tj. po złożeniu stosownych oświadczeń np. o odstąpieniu od umowy, to roszczenia te przedawniają się odrębnie na zasadach ogólnych tj. według art.  117 i n. Kodeksu cywilnego, nie zaś we wskazanym w art. 568 § 3 k.c. terminie 1 roku.

Inaczej jednak wygląda sprawa w przypadku żądania naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Art. 568 § 2 Kocdeksu cywilnego wyraźnie mówi o roszczeniu o usunięcie wady lub o wymianę rzeczy. Tym samym, jeśli realizujemy takie roszczenie, niewystarczające będzie złożenie oświadczenia o tym roszczeniu w terminie 1 roku. W tym terminie będziemy musieli również wystąpić z pozwem lub z zawezwaniem do próby ugodowej do sądu.

Nieco odmienną regulację przewidziano dla konsumenta, gdzie po stwierdzeniu wady konsument również ma 1 rok na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny lub złożenie oświadczenia i w ślad za tym wystąpienie do sądu z żądaniem naprawy lub żądaniem wymiany rzeczy. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że termin 1 roku nie może skończyć się wcześniej niż termin 2 lat na stwierdzenie wady.

Jeżeli chodzi o sytuację podstępnego zatajenia wady to opisuje ją art. 568 § 6 Kodeksu cywilnego. W tej sytuacji nie obowiązuje nas dwu letni termin na stwierdzenie wady od momentu wydania rzeczy. Nadal jednak obowiązuje termin roku na realizację naszych uprawnień tj. złożenie niezbędnych oświadczeń i ewentualne wystąpienie do sądu w przypadku żądania naprawy lub żądania wymiany rzeczy na inną. Okres trwania rękojmi w sytuacji wady podstępnie zatajonej jest więc nieograniczony w zakresie możliwości stwierdzenia wady.

 

Uchybienie terminom rękojmi

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientowi, że nawet jeśli uchybiono terminowi do dochodzenia roszczeń i okres rękojmi upłynął, możliwa jest przecież próba skonstruowania odpowiedzialności sprzedawcy w oparciu o inne przepisy. Przykładem takiej podstawy prawnej może być art. 471 Kodeksu cywilnego, który mówi o odszkodowaniu za nienależyte wykonanie zobowiązania przez drugą stronę umowy. W takim przypadku nie obowiązuje termin na zawiadomienie o wadzie, co może być istotną pomocą zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy uchybili terminowi na niezwłoczne zawiadomienie o wadzie.

 

Adwokat Zgierz Łódź – sprawy dotyczące rękojmi za wady

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Zgierzu oraz Łodzi oferuje wsparcie prawne m.in. w sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, począwszy od pomocy w przygotowaniu wszelkiego rodzaju pism przedsądowych, czy też procesowych, po reprezentację przed sądami na na etapie postępowania egzekucyjnego. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: rękojmia, roszczenia z tytułu rękojmi, przedawnienie roszczeń, adwokat Łódź, porady prawne Zgierz, sprawy cywilne, Kanclearia Adwokacka Łódź

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży