Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Prywatny monitoring – czy to legalne?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Prywatny monitoring a RODO – czy to legalne?

Czy prywatny monitoring jest legalny? Czy można instalować kamery bez żadnych ograniczeń? Jak się ma instalowanie prywatnego monitoringu do przepisów RODO? Jakie kroki prawne można podjąć w sytuacji gdy uważamy, że sąsiad narusza naszą prywatność z uwagi na zainstalowany monitoring?

Coraz częściej – z uwagi na rozwój techniki – spotykany jest monitoring montowany na prywatnych posesjach przez ich właścicieli. Właściciele chcą w ten sposób chronić swój dobytek przez nieproszonymi gośćmi. Idea słuszna, niemniej cierpieć na tym mogą interesy osób trzecich np. sąsiadów. Czy w takich sytuacjach właściciele nieruchomości są w jakikolwiek sposób ograniczeni pod względem prawa, czy też mają pełną swobodę?

 

Treść prawa własności

W pierwszej kolejności należy rozpocząć od rozważań dotyczących zakresu prawa własności. Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. W art. 140 Kodeksu cywilnego ustawodawca wskazał wybrane atrybuty najpełniejszego prawa rzeczowego, jakim jest własność. Jak przyjmuje się w orzecznictwie własność jest prawem podmiotowym pozwalającym na najpełniejsze i najszersze korzystanie z rzeczy.

Idąc tym tropem należy przyjąć, że żaden przepis prawa, czy to rangi ustawy, czy też rozporządzenia nie zabrania właścicielowi nieruchomości instalowania na własnej posesji monitoringu. Oczywiście nie oznacza to pełnej swobody w tym zakresie. Oczywistym jest bowiem, że urządzenia rejestrujące obraz czy dźwięk nie mogą ingerować w sferę prywatności osób trzecich. Problem pojawić się może, gdy zamontowane urządzenie rejestruje obraz utrwala to, co dzieje się na nieruchomości sąsiedniej, wbrew woli ich właścicieli. 

Prywatny monitoring a dobra osobiste - prawo do prywatności  

Montując kamery w celu zwiększenia bezpieczeństwa swojego mienia trzeba pamiętać o prawach sąsiadów. Zainstalowany sprzęt nie może bowiem ingerować w ich prawo do prywatności. Sąsiad bądź inna osoba trzecia, która czuje, że jej dobra osobiste są naruszane np. prawo do prywatności może wystąpić z powództwem cywilnym o ochronę jej dóbr osobistych.

Osoba taka musi po pierwsze jednak pamiętać, że zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego będzie ona musiała wykazać bezprawność zachowania właściciela posesji, na której zamontowany został monitoring. Jak już była o tym mowa powyżej, żaden przepis prawa nie zakazuje przecież właścicielowi montowania monitoringu. Po drugie, osoba ta będzie musiała wykazać przed sądem zgodnie z rozkładem ciężaru dowodowego (vide: art. 6 § 2 w zw. z art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego), że jej dobra osobiste są faktycznie naruszane. Niekiedy może się to okazać zadaniem trudnym, z uwagi na to, np. że kamera jest ustawiona tak, że nie obejmuje ona swoim zasięgiem nieruchomości sąsiedniej bądź zastosowane są tzw. „maski prywatności”.

Prywatny monitoring a RODO

Instalowanie prywatnych urządzeń monitorujących posesje może budzić wątpliwości pod względem zgodności takich praktyk z potocznie nazywanym RODO, czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1). 

Już na samym wstępie należy odesłać do treści art. 2 ust. 2 lit. c w/w rozporządzenia, gdzie wprost wskazane jest, że niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych m.in. przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, a zatem np. monitorowania swojej posesji ze względów bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, jak wynika z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z wymienionych w tym artykule warunków. Wśród tych warunków wymienia się m.in. przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku przez podmioty sektora prywatnego należy wskazać zatem przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, uznając zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem za prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych. Potwierdził to zresztą Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-212/13 Rynes5, gdzie stwierdzono, że ochrona osób i mienia może być uznana za uzasadniony interes administratora dla przetwarzania danych osobowych osób trzecich. 

Reasumując niniejszy wątek, właściciel posesji z prywatnym monitoringiem nie ma żadnych obowiązków na gruncie unormowań RODO. Samo umieszczenie zewnętrznej kamery na własnej posesji i przeglądanie oraz ewentualnie przechowywanie, przez pewien czas, nagrań z tej kamery przez użytkownika, nie rodzi żadnych obowiązków w kontekście RODO. Oczywiście należy mieć na uwadze, że regulacje RODO są w dalszym ciągu regulacjami w miarę nowymi i praktyka orzecznicza w tym zakresie nadal się kształtuje. Może się okazać - jak to często bywa - że praktyka pójdzie w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku.

Prywatny monitoring - podsumowanie 

Żaden przepis prawa nie zakazuje instalowania na własnej posesji prywatnego monitoringu. Obecny stan prawny nie zawiera przepisów, które zakazywałyby możliwość monitorowania kamerą swojego terenu. Kwestia ta nie została prawnie uregulowana. Nie ograniczają właściciela w tym względzie również przepisy dot. RODO. Problem pojawić się może w sytuacji, gdy monitoring swym zasięgiem obejmuje nieruchomości sąsiednie umożliwiając tym samym wgląd na to, co się na nich dzieje. Wówczas pojawić się może problem związany z naruszeniem dóbr osobistych osoby trzeciej.

Porady prawne Łódź Zgierz – Kancelaria Adwokacka

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalne porady prawne między innymi z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, prawa cywilnego, odszkodowawczego czy też prawa karnego. Nasze Kancelarie Adwokackie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: prywatny monitoring, naruszenie dóbr osobistych, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, sprawy cywilne, porady prawne, adwokat sprawy cywilne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?