Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy cywilne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY CYWILNE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ OZORKÓW

Pod pojęciem spraw cywilnych można umieścić bardzo szeroki zakres spraw, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas bowiem zawiera, chociażby dziesiątki, jak nie setki umów rocznie. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera nie do końca zrozumiałe i jasne klauzule, a przecież podpisywanie umów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów prawnych w przyszłości. Dobrze napisana umowa, która zostanie skonstruowana przez adwokata ewentualnie skonsultowana z adwokatem to mniejsze ryzyko sporów sądowych w przyszłości. Adwokat pomoże Państwu dokonać świadomego wyboru. Jeśli nosisz się z zamiarem podpisania ważnej dla Ciebie umowy, nie ryzykuj, skontaktuj się z adwokatem. Adwokat pomoże Ci w przygotowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków. Doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta. Adwokat wyjaśni, jakie skutki prawne mogą nieść niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy. Adwokat zwróci twoją uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne. Wreszcie adwokat zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy na przyszłość.

Czym są sprawy cywilne?

Oczywiście sprawy cywilne to nie tylko kwestie dotyczące umów. Pod pojęciem spraw cywilnych możemy ująć np: sprawy o zapłatę przeciwko nierzetelnym kontrahentom, którzy nie płacą swoich zobowiązań; sprawy dotyczące naszego mienia, własności, współwłasności; sprawy dotyczące zasiedzenia, służebności gruntowych czy osobistych; sprawy o podział majątku; sprawy spadkowe; sprawy odszkodowawcze; sprawy o ustalenie danego stosunku prawnego; sprawy o unieważnienie danych stosunków prawnych i wiele, wiele innych.

Obrona przed roszczeniami

Sprawy cywilne, to nie tylko dochodzenie swoich praw, ale także obrona przed roszczeniami wysuwanymi przez inne osoby wobec nas, czy wobec naszego majątku. Brak odpowiedniej reakcji z naszej strony na wysuwane roszczenia może doprowadzić do wydania nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego, który następnie będzie podstawą do wszczęcia przeciwko nam egzekucji. Zawsze doradzamy, że w momencie otrzymania pisma z sądu, czy od komornika należy niezwłocznie zadbać o swoje interesy, skontaktować się z adwokatem, poradzić się adwokata. Nie czekać, aż upłynie termin wskazany przez sąd. Nie zawsze uda się ten termin przywrócić. A co najważniejsze odbierać korespondencję. Unikanie odbierania korespondencji nie jest najlepszym pomysłem. Istnieje w dalszym ciągu przekonanie, że gdy nie odbierze się korespondencji, to sprawa nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego! Przekonujemy się o tym dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, gdy komornik zablokuje nam środki na koncie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Sądami w zakresie spraw cywilnym na terenie całego Kraju. Jeżeli potrzebujecie Państwo porady prawnej, opinii czy adwokata, który będzie Państwa reprezentował przed Sądem, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii i do umówienia spotkania, celem omówienia szczegółów współpracy.

Rękojmia

Co w sytuacji, gdy sprzedaliśmy rzecz używaną np. samochód i po jakimś, niekrótkim czasie zgłasza się do nas kupujący, który chce odstąpić od umowy z uwagi na awarię, czy wykrytą usterkę? Czy musimy uznawać roszczenia kupującego? Czy kupujący jest w takim wypadku chroniony przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne?

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od dnia 09 lipca 2018 r. skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia roszczeń, o którym mowa jest w art. 118 Kodeksu cywilnego. Dotychczas termin ten wynosił 10 lat, zaś od w/w daty 6 lat.

Dowód z nagrania

Czy nagranie uzyskane podstępem, bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej może zostać wykorzystane przed sądem, jako dowód w sprawie? Z naszego doświadczenia wynika, że takie dowody są coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane w procesach.

Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej

Zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości

Czy można przerwać bieg terminu zasiedzenia? Jeżeli tak, to jak to zrobić w sposób skuteczny? Jakie są terminy zasiedzenia? Co to jest zasiedzenie? Jakie czynności przed sądem bądź innym organem przerywają bieg terminu zasiedzenia?

Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta

Jak kształtuje się odpowiedzialność za wykryte wady sprzedanej rzeczy w przypadku umowy komisu? Czy kierować roszczenia do komisanta, czy do komitenta? Czy komisant odpowiada za wady sprzedanej rzeczy? Porad prawnych udziela Adwokat z Łodzi.

Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze

Co to jest świadczenie wyrównawcze? W jakiej wysokości należy się świadczenie wyrównawcze? Po jakim okresie roszczenie o świadczenie wyrównawcze wygasa? Terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia wyrównawcze.

Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu

Co to jest służebność przesyłu? Jak ustanowić służebność przesyłu? Jak ustalić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu? Czy można dochodzić odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu? Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. 

Odpowiedzialność notariusza

Zgodnie z art. 49 ustawy prawo o notariacie, notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności. Według art. 80 § 2, przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu

Kto odpowiada za zapłatę czynszu w lokalu oraz za zapłatę innych należnych opłat? W jaki sposób bronić się w sprawach o zapłatę zaległego czynszu? Jaki jest termin przedawnianie roszczeń z tytułu zaległego czynszu? Jakie przepisy regulują kwestie dotyczące odpowiedzialności za zaległy czynsz?

 

Problem z deweloperem

Niniejszy wpis będzie dotyczył problematyki zagadnień, jakie mogą ukazać się przy realizacji umowy deweloperskiej. Wiele słyszy się na temat niewłaściwej realizacji inwestycji deweloperskich, znacznych opóźnień w realizacji inwestycji, czy ewentualnych upadłości deweloperów realizujących inwestycje. Czy sytuacja stron przystępujących do umowy deweloperskiej jest w jakiś szczególny sposób chroniona? W jaki sposób walczyć z nieuczciwym deweloperem? Zapraszamy do lektury. 

Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty

Jak walczyć z opłatami likwidacyjnymi przy polisolokatach? Czy opłata likwidacyjna po zerwaniu polisolokaty może być traktowana jako nieuczciwa praktyka rynkowa? W jaki sposób odzyskać opłatę likwidacyjną? Czy są szanse na odzyskanie opłaty likwidacyjnej? 

Służebność drogi koniecznej

Czym jest i na czym polega służebność drogi koniecznej? W jaki sposób ustanowić drogę konieczną? Czy ustanowienie służebności drogi koniecznej jest płatne czy bezpłatne? W jaki sposób znieść ustanowioną służebność drogi koniecznej?

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Niejednokrotnie zdarza się, że jesteśmy zmuszeni wybudować z własnych środków sieć wodociągową bądź kanalizacyjną, pomimo że zgodnie z przepisami leży to w gestii zadań gmin. Czy w takim przypadku należy nam się odszkodowanie od gminy za bezumowne korzystanie w wybudowanych przez nas urządzeń? 

Przedawnienie roszczeń z rękojmi

Kiedy przedawniają się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne? W jakich terminach można skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy? Kiedy wygasają uprawniania z tytułu rękojmi?

Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą

Kiedy przedawniają się roszczenia sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego sprzedaży w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa? Czy roszczenia te przedawniają się na zasadach ogólnych, czy też może obowiązują tu inne, skrócone terminy przedawniania?

Prywatny monitoring – czy to legalne?

Czy prywatny monitoring jest legalny? Czy można instalować kamery bez żadnych ograniczeń? Jak się ma instalowanie prywatnego monitoringu do przepisów RODO? Jakie kroki prawne można podjąć w sytuacji gdy uważamy, że sąsiad narusza naszą prywatność z uwagi na zainstalowany monitoring?

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Czy można zerwać umowę najmu zawartą na czas oznaczony przed upływem okresu wskazanego w umowie? Kiedy można rozwiązać umową najmu zawartą na czas oznaczony? Konsekwencje zerwania umowy najmu przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Rozwiązanie umowy dożywocia

Czym jest umowa dożywocia? Czy da się rozwiązać, odwołać umowę dożywocia? Jeżeli tak to w jaki sposób i jakie przesłanki muszą być spełnione? W jakim okresie można rozwiązać umowę dożywocia? 

Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli

W jaki sposób można odzyskać poniesione przez nas nakłady od pozostałych współwłaścicieli? Czy zawsze należy nam się zwrot poniesionych przez nas nakładów? Co z nakładami wykonanymi bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

Uznanie przedawnionego długu

Na czym polega istota przedawnienia i w jaki sposób można przerwać bieg terminu przedawnienia? Czy uznanie długu przez dłużnika już po upływie terminu przedawnienia wywiera skutki prawne? Jeżeli tak to jakie?  

Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia?

Od jakiego momentu liczyć na nowo bieg terminu przedawnienia po bezskutecznym zawezwaniu do próby ugodowej?    

 

Wadliwie wskazana cena

Co w sytuacji, gdy sprzedawca wskazał w sposób wadliwy cenę sprzedawanego towaru np. na portalu aukcyjnym i ktoś chce skorzystać z dostępnej oferty? 

Zamiana służebności mieszkania na rentę

Zdarzają się sytuację, gdy osoba na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania zaczyna zachowywać się w sposób, który uniemożliwia wspólne korzystanie z jednej nieruchomości. Co w takiej sytuacji można zrobić?

 

Porady prawne Łódź

Oferujemy profesjonalne porady prawne m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, czy też prawa karnego. 

Umowa o dzieło - przedawnienie

Jak wygląda kwestia przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło? Zgodnie z Kodeksem cywilnym roszczenia te przedawniają się po 2 latach? Czy zawsze?

Ważna uchwała Sądu Najwyższego!

Poszkodowany w wypadku może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli

Czy można uniknąć podziału fizycznego nieruchomości przy znoszeniu współwłasności, w sytuacji istniejącego konfliktu pomiędzy współwłaścicielami?

Zasiedzenie drogi dojazdowej

W jaki sposób i po ilu latach można stwierdzić zasiedzenie drogi dojazdowej do swojej nieruchomości? Jakie warunki należy spełnić do zasiedzenia drogi koniecznej?

Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie?

Komu przysługuje odszkodowanie, gdy auto jest w leasingu? Leasingodawcy, czy leasingobiorcy?

Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

W sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd może nakazać dostawcy internetu ujawnienie informacji objętej tajemnicą telekomunikacyjną.

Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków.

Czy to możliwe?

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem

Gmina żąda zapłaty za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałeś? Komornik zajął Ci konto w związku z zaległym czynszem? W jaki sposób może pomóc Ci adwokat?

Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi?

Głośno ostatnio o nowej ustawie „antyprzemocowej”. Co to takiego jest? Czy faktycznie niesie ona ze sobą aż tak rewolucyjne rozwiązania?  Jakie rozwiązania niesie ona ze sobą?

Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych

Jakie funkcje pełni protokół odbioru robót budowlanych zwłaszcza w kontekście spraw sądowych?

Zaliczka a zadatek?

Czym jest zadatek, a czym jest zaliczka? Jakie są różnice między zaliczką a zadatkiem? Czy w przypadku odstąpienia od umowy można żądać zwrotu zarówno zaliczki i zadatku?

Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię

Coraz więcej klientów zwraca się do nas z zapytaniem, co z umowami, których nie można zrealizować z uwagi na koronawirusa?

Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej

Czy można w sprawach sądowych wykorzystywać informacje, zdjęcia uzyskane z Facebooka i innych Social Mediów? Czy jest to w jakiś sposób obwarowane prawnie?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży

Jakie roszczenia przysługują nam od biura podróży w razie zmarnowanego urlopu? Co trzeba zrobić, aby otrzymać należne odszkodowanie?

Sieć wodociągowa a przyłącze

Czym różni się sieć wodociągowa bądź kanalizacyjna od przyłącza? Jakie są konsekwencje prawne dla inwestora zakwalifikowania danego odcinka, jako przyłącza?

Etapy postępowania rozgraniczeniowego

Czym jest postępowanie rozgraniczeniowe, kto je prowadzi i jakie są jego etapy? W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie dot. rozgraniczenia? 

Zdrada a odwołanie darowizny

Czy podstawą odwołania darowizny dokonanej przez teściów jest zdrada małżeńska obdarowanego? Jakie przesłanki należy spełnić by odwołać skutecznie darowiznę? 

 

Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności?

Czy prawo odrębnej własności lokalu nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu wchodzi w skład majątku osobistego małżonka, czy do majątku wspólnego małżonków?

Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać?

W jaki sposób dokonać rozliczenia kosztów poniesionych w nieformalnym związku, w tzw. konkubinacie? Jakie przepisy regulują te kwestie? 

Sądowy dział spadku

Czym różni się stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku, jaki jest termin na przeprowadzenie działu spadku, w jaki sposób można dokonać działu spadku?  

Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy

Jaki wpływ ma odbiór prac budowlanych na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy i jakie skutki niesie ze sobą odebranie robót budowlanych?

Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić?

Co zrobić w sytuacji, kiedy skradzione zostaną nasze pieniądze z rachunku bankowego? Czy bank zawsze odpowie za niewłaściwą ochronę naszych pieniędzy przed kradzieżą? 

Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego

Czy rodzic może zawrzeć ugodę w imieniu swojego dziecka bez zgody sądu rodzinnego? Czy taka ugoda jest skuteczna i czy zamyka ona drogę do dochodzenia dalszych roszczeń dla dziecka?

Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie?

Kto odpowiada za wypadek na terenie basenu? Jakich roszczeń można dochodzić w przypadku uszkodzenia ciała na basenie?

Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania

Czy można eksmitować małżonka z mieszkania, do którego ten nie ma żadnego tytułu prawnego? Jak przeprowadzić taką procedurę? 

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Po jakim terminie przedawniają się roszczenia z umowy o dzieło? Czy faktycznie jest to termin 2 letni? Czy dwu letni termin przedawniania dotyczy wszelkich kwestii związanych z umową o dzieło?  

Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem?

Zawarłeś ugodę przed sądem i jesteś z niej niezadowolony, bądź podpisałeś ją w mylnym przekonaniu co do konkretnych faktów? W jaki sposób uchylić się od ugody sądowej?

Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna?

Czy dziecko może zawrzeć ważną umowę? Czy zaciągnięcie przez małoletniego zobowiązania rodzi skutki prawne? Czy dziecko może być stroną umowy?

Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Czy wynajem mieszkania w celach gospodarczych nakłada na właściciela nieruchomości dodatkowe obowiązki? Jeżeli tak, to jakie? 

Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić?

Jest coraz więcej spraw dot. kradzieży oszczędności z kont bankowych. Czym jest spoofing, phishing?

Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty?

Co z tego, że wygrałeś sprawę przed sądem, jak egzekucja jest bezskuteczna? W jaki sposób skuteczne przymusić dłużnika do zapłaty długu?

Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek

Czy w przypadku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej na składniki majątku osobistego od osoby, która skorzystała na takim rozszerzeniu można dochodzić zachowku?

Jak odwołać darowiznę?

Czy można odwołać darowiznę? Jak odwołać darowiznę? Kiedy można odwołać darowiznę? Jakie są przesłanki ustawowe dla możliwości odwołania darowizny?

Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika

Czym jest i jak wykorzystać skargę pauliańską? W jakich sytuacjach można z niej skorzystać? W jaki sposób chronić się przed niewypłacalnością dłużnika?

Kara umowna - jak to działa?

Czym jest kara umowna? W jaki sposób można walczyć z zapisami dotyczącymi kary umownej? Na czym polega miarkowanie kary umownej? Wszystko o karach umownych.  

Słowa kluczowe: sprawy cywilne, adwokat sprawy cywilne Łódź, adwokat podział majątku, lichwa, sprawy spadkowe, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, adwokat Łódź sprawy cywilne, odszkodowania Łódź, adwokat Łódź sprawy o zapłatę, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków