Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy cywilne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY CYWILNE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

sprawy cywilne o zapłatę adwokat Łódź Zgierz OzorkówPod pojęciem spraw cywilnych można umieścić bardzo szeroki zakres spraw, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas bowiem zawiera, chociażby dziesiątki, jak nie setki umów rocznie. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera nie do końca zrozumiałe i jasne klauzule, a przecież podpisywanie umów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów prawnych w przyszłości. Dobrze napisana umowa, która zostanie skonstruowana przez adwokata ewentualnie skonsultowana z adwokatem to mniejsze ryzyko sporów sądowych w przyszłości. Adwokat pomoże Państwu dokonać świadomego wyboru. Jeśli nosisz się z zamiarem podpisania ważnej dla Ciebie umowy, nie ryzykuj, skontaktuj się z adwokatem. Adwokat pomoże Ci w przygotowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków. Doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta. Adwokat wyjaśni, jakie skutki prawne mogą nieść niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy. Adwokat zwróci twoją uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne. Wreszcie adwokat zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy na przyszłość.

Czym są sprawy cywilne?

Oczywiście sprawy cywilne to nie tylko kwestie dotyczące umów. Pod pojęciem spraw cywilnych możemy ująć np: sprawy o zapłatę przeciwko nierzetelnym kontrahentom, którzy nie płacą swoich zobowiązań; sprawy dotyczące naszego mienia, własności, współwłasności; sprawy dotyczące zasiedzenia, służebności gruntowych czy osobistych; sprawy o podział majątku; sprawy spadkowe; sprawy odszkodowawcze; sprawy o ustalenie danego stosunku prawnego; sprawy o unieważnienie danych stosunków prawnych i wiele, wiele innych.

Obrona przed roszczeniami

Sprawy cywilne, to nie tylko dochodzenie swoich praw, ale także obrona przed roszczeniami wysuwanymi przez inne osoby wobec nas, czy wobec naszego majątku. Brak odpowiedniej reakcji z naszej strony na wysuwane roszczenia może doprowadzić do wydania nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego, który następnie będzie podstawą do wszczęcia przeciwko nam egzekucji. Zawsze doradzamy, że w momencie otrzymania pisma z sądu, czy od komornika należy niezwłocznie zadbać o swoje interesy, skontaktować się z adwokatem, poradzić się adwokata. Nie czekać, aż upłynie termin wskazany przez sąd. Nie zawsze uda się ten termin przywrócić. A co najważniejsze odbierać korespondencję. Unikanie odbierania korespondencji nie jest najlepszym pomysłem. Istnieje w dalszym ciągu przekonanie, że gdy nie odbierze się korespondencji, to sprawa nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego! Przekonujemy się o tym dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, gdy komornik zablokuje nam środki na koncie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Sądami w zakresie spraw cywilnym na terenie całego Kraju. Jeżeli potrzebujecie Państwo porady prawnej, opinii czy adwokata, który będzie Państwa reprezentował przed Sądem, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii i do umówienia spotkania, celem omówienia szczegółów współpracy.

Rękojmia

Co w sytuacji, gdy sprzedaliśmy rzecz używaną np. samochód i po jakimś, niekrótkim czasie zgłasza się do nas kupujący, który chce odstąpić od umowy z uwagi na awarię, czy wykrytą usterkę? Czy musimy uznawać roszczenia kupującego? Czy kupujący jest w takim wypadku chroniony przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne?

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od dnia 09 lipca 2018 r. skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia roszczeń, o którym mowa jest w art. 118 Kodeksu cywilnego. Dotychczas termin ten wynosił 10 lat, zaś od w/w daty 6 lat.

Dowód z nagrania

Czy nagranie uzyskane podstępem, bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej może zostać wykorzystane przed sądem, jako dowód w sprawie? Z naszego doświadczenia wynika, że takie dowody są coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane w procesach.

Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej

Zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości

Czy można przerwać bieg terminu zasiedzenia? Jeżeli tak, to jak to zrobić w sposób skuteczny? Jakie są terminy zasiedzenia? Co to jest zasiedzenie? Jakie czynności przed sądem bądź innym organem przerywają bieg terminu zasiedzenia?

Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta

Jak kształtuje się odpowiedzialność za wykryte wady sprzedanej rzeczy w przypadku umowy komisu? Czy kierować roszczenia do komisanta, czy do komitenta? Czy komisant odpowiada za wady sprzedanej rzeczy? Porad prawnych udziela Adwokat z Łodzi.

Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze

Co to jest świadczenie wyrównawcze? W jakiej wysokości należy się świadczenie wyrównawcze? Po jakim okresie roszczenie o świadczenie wyrównawcze wygasa? Terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia wyrównawcze.

Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu

Co to jest służebność przesyłu? Jak ustanowić służebność przesyłu? Jak ustalić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu? Czy można dochodzić odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu? Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. 

Odpowiedzialność notariusza

Zgodnie z art. 49 ustawy prawo o notariacie, notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności. Według art. 80 § 2, przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu

Kto odpowiada za zapłatę czynszu w lokalu oraz za zapłatę innych należnych opłat? W jaki sposób bronić się w sprawach o zapłatę zaległego czynszu? Jaki jest termin przedawnianie roszczeń z tytułu zaległego czynszu? Jakie przepisy regulują kwestie dotyczące odpowiedzialności za zaległy czynsz?

 

Problem z deweloperem

Niniejszy wpis będzie dotyczył problematyki zagadnień, jakie mogą ukazać się przy realizacji umowy deweloperskiej. Wiele słyszy się na temat niewłaściwej realizacji inwestycji deweloperskich, znacznych opóźnień w realizacji inwestycji, czy ewentualnych upadłości deweloperów realizujących inwestycje. Czy sytuacja stron przystępujących do umowy deweloperskiej jest w jakiś szczególny sposób chroniona? W jaki sposób walczyć z nieuczciwym deweloperem? Zapraszamy do lektury. 

Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty

Jak walczyć z opłatami likwidacyjnymi przy polisolokatach? Czy opłata likwidacyjna po zerwaniu polisolokaty może być traktowana jako nieuczciwa praktyka rynkowa? W jaki sposób odzyskać opłatę likwidacyjną? Czy są szanse na odzyskanie opłaty likwidacyjnej? 

Służebność drogi koniecznej

Czym jest i na czym polega służebność drogi koniecznej? W jaki sposób ustanowić drogę konieczną? Czy ustanowienie służebności drogi koniecznej jest płatne czy bezpłatne? W jaki sposób znieść ustanowioną służebność drogi koniecznej?

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Niejednokrotnie zdarza się, że jesteśmy zmuszeni wybudować z własnych środków sieć wodociągową bądź kanalizacyjną, pomimo że zgodnie z przepisami leży to w gestii zadań gmin. Czy w takim przypadku należy nam się odszkodowanie od gminy za bezumowne korzystanie w wybudowanych przez nas urządzeń? 

Przedawnienie roszczeń z rękojmi

Kiedy przedawniają się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne? W jakich terminach można skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy? Kiedy wygasają uprawniania z tytułu rękojmi?

Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą

Kiedy przedawniają się roszczenia sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego sprzedaży w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa? Czy roszczenia te przedawniają się na zasadach ogólnych, czy też może obowiązują tu inne, skrócone terminy przedawniania?

Prywatny monitoring – czy to legalne?

Czy prywatny monitoring jest legalny? Czy można instalować kamery bez żadnych ograniczeń? Jak się ma instalowanie prywatnego monitoringu do przepisów RODO? Jakie kroki prawne można podjąć w sytuacji gdy uważamy, że sąsiad narusza naszą prywatność z uwagi na zainstalowany monitoring?

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Czy można zerwać umowę najmu zawartą na czas oznaczony przed upływem okresu wskazanego w umowie? Kiedy można rozwiązać umową najmu zawartą na czas oznaczony? Konsekwencje zerwania umowy najmu przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Rozwiązanie umowy dożywocia

Czym jest umowa dożywocia? Czy da się rozwiązać, odwołać umowę dożywocia? Jeżeli tak to w jaki sposób i jakie przesłanki muszą być spełnione? W jakim okresie można rozwiązać umowę dożywocia? 

Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli

W jaki sposób można odzyskać poniesione przez nas nakłady od pozostałych współwłaścicieli? Czy zawsze należy nam się zwrot poniesionych przez nas nakładów? Co z nakładami wykonanymi bez zgody pozostałych współwłaścicieli?

Słowa kluczowe: sprawy cywilne, adwokat sprawy cywilne Łódź, adwokat podział majątku, sprawy spadkowe, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, adwokat Łódź sprawy cywilne, odszkodowania Łódź, adwokat Łódź sprawy o zapłatę, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków