Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Służebność przesyłu - wynagrodzenie i odszkodowanie

Co to jest służebność przesyłu? Jak ustanowić służebność przesyłu? Jak ustalić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu? Czy można dochodzić odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu? Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Czy adwokat może pomóc w negocjacjach przy ustaleniu wartości należnego odszkodowania?

Według art. 3051 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).służebność przesyłu adwokat Łódź Zgierz

Zgodnie z kolejnymi przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel danej nieruchomości odmawia zawarcia w sposób dobrowolny umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca może żądać przed sądem jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli zaś to przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z tych urządzeń, to właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Zgodnie z w/w przepisami służebność przesyłu może być ustanowiona za odpowiedni wynagrodzeniem. Co to oznacza? Odpowiednie wynagrodzenie, czyli jakie? Problem polega na tym, że żaden przepis prawa nie wskazuje wprost ile np. za każdy m2 zajętej pod służebność nieruchomości należy się takiego odszkodowania, czy też wynagrodzenia. Na wysokość takiego wynagrodzenia składa się wile czynników. W sytuacji sporu pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą będzie konieczne powołanie w sprawie biegłego z zakresu szacowania nieruchomości. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinna uwzględniać przede wszystkim spadek wartości użytkowej nieruchomości, która będzie obciążona taką służebnością.

Co może wpływać na wysokość należnego wynagrodzenia? Czynnikami, które mogą wywierać wpływ na wielkość należnego odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu to m.in. charakter nieruchomości, która ma być obciążona, jej położenie, rodzaj, rozmiar, kształt, jej przeznaczenie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ich braku właściwości terenu i sposób korzystania z nieruchomości sąsiednich, utrata pożytków, zakres ograniczenia w prawie rozporządzania, swobodnego decydowania o przeznaczeniu i zagospodarowaniu nieruchomości, która ma być obciążona, zakres i sposób ingerencji przedsiębiorcy w prawa właściciela nieruchomości, która ma być obciążona, zakres i sposób pozbawienia władztwa nad nieruchomością, która ma być obciążona, umiejscowienie urządzeń, trwałość i nieodwracalność obciążenia w dłuższej perspektywie.

Wysokość należnego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu może również z pewnych powodów zmniejszona, gdy np. ustanowienie służebności służy także zwiększeniu użyteczności nieruchomości obciążanej, czy zwiększa się jej wartość. Przyjmuje się, że maksymalną granicą wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinna być co do zasady wartość zajętej pod służebność nieruchomości.

Tak jak już wspomniałem powyżej, jeżeli pomiędzy stronami nie ma zgody co do należnej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu konieczne będzie powołanie biegłego sądowego. Biegły taki będzie musiał dokonać ustaleń np. co zapisane jest w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie mogą być bowiem zapisy odnośnie warunków w zakresie elektroenergetyki np. maksymalna szerokość strefy bezpieczeństwa dla tras przebiegu napowietrznych linii energetycznych, której zakazuje się prac ciężkim sprzętem czy budowania określonych obiektów, czy budynków.

Istotną kwestią jest to, że ustalając wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nie dokonuje się ustalenia zmniejszenia wartości nieruchomości, gdy w momencie nabycia gruntu przez aktualnych właścicieli urządzenia przesyłowe były już na niej usytuowane. W takiej sytuacji nie można mówić, iż nastąpiło pogorszenie stanu nieruchomości. Te ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości miały już przecież swoje odzwierciedlenie w cenie zakupu nieruchomości.

Przy ustalaniu wysokości należnego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu adwokat powinien również zasugerować Klientów, że istnieje prawna możliwość zasądzenia tego wynagrodzenia z uwzględnieniem wynagrodzenia za korzystanie z drogi dojazdowej do urządzeń przedsiębiorcy posadowionych na nieruchomości właściciela. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu w swoim zakresie może bowiem zawierać, jako określenia treści służebności przesyłu, iż ma ona polegać również na korzystaniu z drogi dojazdowej np. o szerokości 4 m biegnącej po nieruchomości właścicieli.

Reasumując, zgodnie z art. 305 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ma być odpowiednie, a przy braku ustawowych kryteriów jego ustalania ostateczna decyzja należy do sądu. Wynagrodzenie takie ma uwzględniać zatem wszelkie okoliczności, związane zakresem, charakterem i trwałością obciążenia, wynikającego ze służebności dla właściciela gruntu, nadto z uciążliwością tego obciążenia i wpływem na sposób korzystania z nieruchomości przez jej właściciela. Wynagrodzenie ma być zatem zapłatą za wszelkie niedogodności związane z usytuowaniem na działce konkretnych urządzeń przesyłowych, a równocześnie winno być ekwiwalentem korzyści, jakich obciążony właściciel zostaje pozbawiony na skutek służebności oraz ewentualnie rekompensatą uszczerbku właściciela, wynikającego ze zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzeń i ustanowienia służebności przesyłu.

Jak ustalić powierzchnię służebności przesyłu?

Pas służebności przesyłu to obszar ujemnego oddziaływania na zakres prawa własności do nieruchomości urządzeń, czyli ograniczenie w korzystaniu z tego pasa. W tego typu sprawach potrzebne też może okazać się ustalenie obszaru oddziaływania linii energetycznej. W tym zakresie biegły może odwołać się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym.

Służebność przesyłu obejmuje swoim zakresem bowiem nie tylko pas gruntu zajęty bezpośrednio przez urządzenia przesyłowe, ale też niezbędny jest pas komunikacyjny, umożliwiający dostęp do tych urządzeń. Konieczne jest także ustalenie tzw. strefy ochronnej. Tylko bowiem tak określony zakres służebności daje możliwość prawidłowego korzystania z urządzeń przesyłowych, co jest treścią służebności przesyłu. Treścią służebności przesyłu jest bowiem korzystanie przez przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie - z cudzej nieruchomości tzw. nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń przesyłowych.

Przy określaniu szerokości pasa służebności przesyłu sądy jak i biegli posługują się bardzo często obowiązującymi w tym zakresie polskimi normami.

Służebność przesyłu a dowód z opinii biegłego.

W sprawach o ustalenie służebności przesyłu w zasadzie zawsze zachodzi konieczność wypowiedzenia się w sprawie przez biegłego sądowego. Niekiedy w sprawach takich dopuszczany jest dowód z opinii biegłego nie jeden, ale dwa i więcej. W sprawach takich może się wypowiedzieć m.in. biegły z zakresu szacowania nieruchomości, biegły geodeta, czy np. biegły z zakresu elektroenergetyki. Dla przykładu konieczne jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego geodety, który wyliczy powierzchnię służebności przesyłu, co do jej szerokości i długości oraz wskaże jej przebieg na mapie do celów prawnych.

Adwokat Łódź Zgierz – odszkodowania – służebność przesyłu

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka w Łodzi i Zgierzu zapewnia pomoc prawną i doradztwo w zakresie spraw dotyczących uzyskania rekompensat za wykorzystywanie nieruchomości pod sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi i inne urządzenia infrastruktury technicznej. Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami dotyczącymi ustanawiania tzw. służebności przesyłu, a także uzyskiwaniem odszkodowań za utratę wartości nieruchomości z tym związanych. Jeżeli posiadają Państwo na swojej nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej np. słupy energetyczne, wodociągi, gazociągi zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, może okaże się ze i również Państwu należą są określane roszczenia względem właścicieli tych urządzeń.

 

Słowa kluczowe: Kancelaria Adwokacka Łódź, Adwokat Łódź, Adwokat Zgierz, odszkodowania Łódź, sprawy karne adwokat Łódź, porady prawne Łódź. sprawy cywilne

Zobacz inne sprawy z kategorii > Sprawy cywilne
Rękojmia Nowe terminy przedawnienia roszczeń Dowód z nagrania Przedawnienie zadatku z umowy przedwstępnej Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości Umowa komisu - odpowiedzialność komisanta i komitenta Umowa agencyjna - świadczenie wyrównawcze Odpowiedzialność notariusza Odpowiedzialność za czynsz w lokalu Problem z deweloperem Opłata likwidacyjna za zerwanie polisolokaty Służebność drogi koniecznej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedawnienie roszczeń z rękojmi Przedawnienie roszczeń sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą Prywatny monitoring – czy to legalne? Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony Rozwiązanie umowy dożywocia Zwrot nakładów poniesionych na rzecz wspólną bez zgody pozostałych współwłaścicieli Uznanie przedawnionego długu Zawezwanie do próby ugodowej - od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia? Wadliwie wskazana cena Zamiana służebności mieszkania na rentę Porady prawne Łódź Umowa o dzieło - przedawnienie Ważna uchwała Sądu Najwyższego! Podział fizyczny nieruchomości a konflikt współwłaścicieli Zasiedzenie drogi dojazdowej Utrata wartości pojazdu w leasingu – dla kogo odszkodowanie? Ujawnienie danych użytkowania internetu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Rozliczenie spłaconego kredytu po podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Odpowiedzialność za czynsz w lokalu w którym nie mieszkałem Nowa ustawa antyprzemocowa - o co chodzi? Znaczenie protokołu odbioru robót budowlanych Zaliczka a zadatek? Niemożliwość wykonania umowy w uwagi na pandemię Facebook i Social Media jako dowód w sprawie rozwodowej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży Sieć wodociągowa a przyłącze Etapy postępowania rozgraniczeniowego Zdrada a odwołanie darowizny Do kogo należy lokatorskie prawo do lokalu po przekształceniu je w prawo odrębnej własności? Rozliczenie konkubinatu – jak się do tego zabrać? Sądowy dział spadku Odbiór prac budowlanych a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy Kradzież pieniędzy z konta bankowego – co zrobić? Ugoda w sprawie małoletniego zawarta bez zgody sądu opiekuńczego Wypadek na basenie - czy należy mi się odszkodowanie? Eksmisja małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło Czy można odwołać się od ugody zawartej przed sądem? Czy umowa sprzedaży zawarta przed małoletniego jest ważna? Wynajem mieszkania przez firmę w celu prowadzenia działalności gospodarczej Kradzież pieniędzy z konta bankowego - co robić? Sposób na dłużnika – jak zmusić dłużnika do zapłaty? Rozszerzenie wspólności majątkowej a zachowek Jak odwołać darowiznę?