Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Skarga na przewlekłość postępowania

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Częstokroć zdarza się, że sprawy na których bardzo nam zależy leżą miesiącami, a nawet latami w sądach, czy w prokuraturze i mamy wrażenie, że za wiele nie dzieje się z nich. Dzwonimy, pytamy, prosimy, a nawet składamy pisma z prośbą o przyśpieszenie sprawy i nadal nie widać wymiernych efektów. Czy jest jakiś sposób, aby przyśpieszyć sprawę w sądzie, w prokuraturze?

 

Skarga na przewlekłość postępowania – regulacje

Kwestie skargi potocznie zwanej na przewlekłość postępowania reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wyżej wymieniona ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Przepisy tejże ustawy stosuje się również odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Jak wynika z art. 2 w/w ustawy, strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej.

Dla samego stwierdzenia, czy w konkretnej sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w ocenić w szczególności terminowość i prawidłowość czynności podejmowanych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podejmowanych przez prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej. Przy ocenie przewlekłość danego postępowania powinno się uwzględniać łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności samej strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

 

Skarga na przewlekłość postępowania – właściwy sąd

Zgodnie z ustawą regulującą materię dotyczącą tzw. skargi na przewlekłość postępowania sądem właściwym do rozpoznania tejże skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. W sytuacji, gdy złożona skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem okręgowym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny. Jeżeli zaś wywiedziona skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania tajże sprawy.

Samą skargę na przewlekłość postępowania wnosi się w toku postępowania w sprawie do sądu, przed którym toczy się dane postępowanie. Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie. 

W sytuacji, gdy skarga trafi do sądu bądź prokuratora muszą oni przedstawić ją i to niezwłocznie do rozpoznania sądowi właściwemu wraz z aktami sprawy, w której toczy się postępowanie.

Co istotne z punktu widzenia strony zainteresowanej rozpoznaniem skargi na przewlekłość, sąd właściwy do rozpoznania skargi zawiadamia o toczącym się postępowaniu Skarb Państwa - prezesa tego sądu, którego działanie lub bezczynność według twierdzeń skarżącego spowodowało przewlekłość postępowania, doręczając mu odpis skargi. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania, które toczy się przed komornikiem, sąd zawiadamia komornika oraz Skarb Państwa - prezesa tego sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W sytuacji, gdy skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, sąd właściwy zawiadamia Skarb Państwa - prokuratora przełożonego nad prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym postępowanie przygotowawcze, doręczając mu odpis skargi.

 

Cel skargi na przewlekłość postępowania

Cel jaki przyświeca przy składaniu tzw. skargi na przewlekłość postępowania to chęć wymuszenia zdecydowanych, szybkich kroków mających na celu merytoryczne ukończenie sprawy. Dodatkowo na wniosek skarżącego lub z urzędu sąd może zlecić podjęcie przez sąd albo przez prokuratora odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Oczywistym jest przy okazji, że wydane zalecenia nie mogą w żaden sposób wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej danej sprawy.

Co również istotne, w sytuacji uwzględnienia skargi, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20000 złotych, przy czym wysokość sumy pieniężnej, w granicach wskazanych powyżej, wynosi nie mniej niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania.

Co również bardzo istotne strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym już postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika, zaś postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania.

 

Opłata od skargi na przewlekłość postępowania

Przy wnoszeniu skargi należy ją niestety opłacić. Skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych. Jeśli skargę wnosi kilka osób, każda z nich musi uiścić opłatę oddzielnie. W razie uwzględnienia lub odrzucenia skargi na szczęście sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

 

Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz – reprezentacja przed sądem

Nasza Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Łodzi i Zgierzu oferuje profesjonalną pomoc prawną oraz reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi z wielu dziedzin prawa. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaproponować naszym Klientom optymalne rozwiązania prawne. Nasze usługi prawne świadczymy przede wszystkim przed sądami w Łodzi, Zgierzu, Łęczycy, Brzezinach i Pabianicach, niemniej mamy również bogate doświadczenie z reprezentacji Klientów na ternie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: skarga na przewlekłość, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, pomoc prawna, porady prawne, Kancelaria Adwokacka Łódź, kancelaria adwokacka Zgierz

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej