Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić?

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak rozszerzyć powództwo? 

Rozszerzenie powództwa - Adwokat

W toku postępowania przed sądem może się okazać, że dochodzona przez nas pierwotnie kwota traci na aktualności z różnych względów… Np. biegły wycenił naszą szkodę na większą wartość. W jaki sposób można wówczas rozszerzyć kwotę wskazaną w pozwie?

Zacznijmy od początku. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego pozew musi być złożony na piśmie i zawierać określone tym przepisem elementy, a w szczególności dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Co istotne ustawodawca uchylił kiedyś obowiązujący przepis art. 188 k.p.c. wyłączając tym samym możliwość ustnego zgłoszenia powództwa, która przewidziana była dla strony zwolnionej od kosztów sądowych i działającej bez adwokata lub radcy prawnego.

Daje to asumpt do tego aby przyjąć, że ewentualna zmiana pozwu w postaci np. rozszerzenia, czy ograniczenia powinna być dokonana na piśmie. Potwierdza to art. 193 § 2(1) Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie  którym  wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowym. 

Zbędne regulacje? Niepotrzebna kazuistyka procesu? Wyartykułowanie w pozwie, w pozwie wzajemnym żądania ma znaczenie porządkujące. Wiąże Sąd, a jednocześnie wyznacza dla przeciwnika sporne zakres roszczeń. Można powiedzieć, że w tym znaczeniu określenie żądania ma charakter gwarancyjny, gdyż niedopuszczalne jest orzekanie w przedmiocie nieobjętym pozwem, czy pozwem wzajemnym.

Inaczej mówiąc, z procesowego punktu widzenia rozszerzenie powództwa dokonane jedynie w formie ustnej do protokołu rozprawy nie może odnieść skutku prawnego, a sąd w takiej sytuacji powinien orzec jedynie o żądaniach zgłoszonych pierwotnie.  

Co istotne, zachowanie wymogu formalnego w postaci formy pisemnej rozszerzenia powództwa jest konieczne nawet w sytuacji, gdy powód występuje  z nowym roszczeniem na rozprawie w obecności strony pozwanej (tak m.in. orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 377/13).

 

Kancelaria Adwokacka Łódź – sprawy cywilne reprezentacja przed sądem

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach cywilnych, w sprawach o zapłatę, w sprawach o odszkodowania czy też w sprawach dot. niewykonania bądź też nienależytego wykonania umowy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii Adwokackiej i do kontaktu.

 

Słowa kluczowe: reprezentacja przed sądem adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, Kancelaria Adwokacka Łódź, porady prawne Łódź, sprawy o zapłatę adwokat

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej