Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Doręczenia przesyłek sądowych po nowemu

  

Od 7 listopada 2019 r. wchodzą nowe regulacje w zakresie doręczeń sądowych. W dniu tym kończy się domniemanie doręczenia po tzw. powszechnie podwójnej awizacji. 

Do kodeksu postępowania cywilnego dodany został nowy przepis tj. art. 139(1), który stanowi, że  jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 (czyli podwójne awizo), nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu w/w zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6, który stanowi, że sąd może zawiesić postępowanie z urzędu. 

Nowe regulacje na pierwszy rzut oka wydają się niezrozumiałe z punktu widzenia strony powodowej, która na samym starcie sprawy cywilnej może mieć problemy nie z własnej winy. Wiele osób zapomina jednak, że prawidłowe doręczenie to fundament funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, to gwarancja prawa do sądu. Z punktu widzenia strony pozwanej jest to bardzo dobre rozwiązanie, bowiem często zdarzało się, że pozwany dowiadywał się o sprawie dopiero, gdy komornik zajął mu konto, czyli o wiele za późno. Można uznać, że za sprawą doręczeń komorniczych skończy się fikcja doręczeń i zmniejszy się liczba osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. 

 

Doręczenia przesyłek sądowych przez komornika

Według nowych przepisów, jeśli adresat pisma z sądu, pomimo podwójnego awizo, nie odbierze pozwu lub innego pierwszego pisma procesowego - sąd zawiadamia o tym powoda. Jednocześnie prześle mu odpis pisma i zobowiąże do doręczenia go pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania będzie musiał dołączyć do akt sprawy potwierdzenie doręczenia pisma albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Nowy adres będzie mógł ustalić komornik. Będzie mógł przy tym korzystać z bazy urzędów skarbowych, organów rentowych i banków. W przypadku ustalenia nowego adresu, powód będzie mógł ten adres wskazać sądowi albo zlecić doręczenie komornicze pod tym adresem. 

Po przyjęciu przez komornika wniosku od powoda, komornik będzie miał obowiązek udać się pod wskazany adres i doręczyć pismo bezpośrednio adresatowi. Jeżeli go nie zastanie, dowie się od osób, które zastał w mieszkaniu, sąsiadów, a nawet może sołtysa, czy dana osoba tam rzeczywiście mieszka. Co ważne, komornik może żądać informacji pod rygorem ukarania grzywną. Jeśli zgodnie z jego ustaleniami, adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik pozostawi awizo w skrzynce lub dorosłemu domownikowi - nie może zostawić listu innej osobie, przebywającej pod tym adresem. Może ją tylko pouczyć, że w skrzynce jest awizo, a jego adresat musi się stawić do komornika w terminie 14 dni, by odebrać list. Jeśli tego nie zrobi, pismo zostanie uznane za doręczone.

Co jednak, gdy komornik ustali, że pozwany nie przebywa pod danym adresem? Wówczas, komornik informuje o tych ustaleniach powoda. Ten może mu zlecić poszukiwanie aktualnego miejsca zamieszkania. Wówczas komornik może wystąpić do ZUS, banków, urzędu skarbowego - z żądaniem wskazania posiadanego adresu pozwanego. W przypadku ustalenia nowego adresu, adres ten przekazywany jest powodowi.

W ciągu dwóch miesięcy powód powinien wrócić do sądu z doręczonym pismem albo wiedzą, że miejsce pobytu pozwanego jest nieznane i wówczas zachodzić będzie konieczność ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. 

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi i Zgierzu – Adwokat Piotr Sęk

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną z wielu dziedzin prawa. Nasza kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów m.in. sprawach odszkodowawczych, sprawach o zapłatę, w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, czy administracyjnych. Zapraszamy się zapoznania się z ofertą oferowanych przez nas usług prawnych.  

 

Słowa kluczowe: reprezentacja przed sądem adwokat Łódź, adwokat w Zgierzu, dobry adwokat Łódź, porady prawne Łódź, profesjonalna pomoc prawna

Zobacz inne sprawy z kategorii > Reprezentacja przed sądem
Przesłuchanie strony w drodze pomocy prawnej Kogo pozwać - urząd gminy, urząd miasta, gminę, miasto, burmistrza? Umorzenie kosztów sądowych Skarga na przewlekłość postępowania Jak przyśpieszyć postępowanie przed sądem? Rozszerzenie powództwa – jak to zrobić? Wznowienie postępowania cywilnego - nowe fakty i dowody Dowód z nagrań - czy można wykorzystać w sądzie? Zabezpieczenie dowodu przed założeniem sprawy sądowej